Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 31 (november 2003) Nr. 3

COVERARTIKELEN:

66 De invloed van Fršbel in Nederland
Wim Westerman
In Nederland heeft men altijd oog gehad voor de ontwikkeling van jonge kinderen en waren we zelfs gidsland voor zowel het Fršbelonderwijs als het Montessorionderwijs. De pedagogische idee‘n van Fršbel zijn nu nauwelijks meer bekend. Wat is er in die tussentijd gebeurd?

75 Kinderen, leidsters en ouders
Margot Meeuwig en Tienke van der Werf
De werkwijze van Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het jonge kind is gebaseerd op de idee‘n van Loris Malaguzzi (Reggio Emilia). Een belangrijke taak is dan het bewerkstelligen van een intensieve samenwerking tussen groepsleiding en (allochtone) ouders.

85 Bouw je eigen wereld
Pieter Mols
Er is een verrassende parallel te trekken tussen cultuureducatie en constructivistisch leren: persoonlijke confrontaties leiden tot eigen betekenissen. Betekenissen construeren doen kunstenaars en kinderen zelf, in dialoog met de werkelijkheid.

EN VERDER:

71 (Van) samen spelen kun je leren

Diny van der Aalsvoort
Kleinschalig onderzoek naar spelkwaliteit bij jonge (risico)kinderen in het reguliere en speciaal basisonderwijs.

78 Knutsels
Joke Offringa en Hanneke Lucassen
Knutselen met oude fietsbanden.

80 Vakleerkrachten voor gymles op alle basisscholen
Baukje Zandstra
Wat kan een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor het schoolteam betekenen?

84 Onderwijs Onderweg
Wim Verweg
Column

88 Nijntje in het museum
Lidwien Pilkes
Zinvolle ontwikkelingsgerichte onderwijsactiviteiten waar jonge kinderen enthousiast aan deelnemen.

91 Begin- en eindtoetsen: een onbegrijpelijk advies
Ad Boes
De Onderwijsraad veronderstelt kwaliteitsverhoging door het toetsen van zes- en twaalfjarigen.

93 Adembenemende gebeurtenissen
Tjitske Fibbe
Thematische prentenboekbespreking over dieren op de boerderij.

95 Prentenboek van de maand