Vrije Opvoedkunst — Jrg. 70 (september 2007) Nr. 5

3 Esthetische opvoeding (6)
Dr. Erich Schwebsch (vertaling door Marlies Otten)
De nog steeds lezenswaardige voordracht van dr. Erich Schwebsch, die hij hield tijdens het Internationaal antroposofisch congres in Den Haag op 4 november 1926

6 Vluchtige bezoekingen
BOEKBESPREKING
Karel Wasch
‘Een zeer lichte ruiter’ (uitg. Nymfaeum) van Paul Pennartz

8 De uitdaging van… ‘de grote zoektocht’
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
Wat bezielt toch die mensen die op zoektocht gaan? Het gewonen leven is al een grote zoektocht, maar er zijn toch altijd lieden, ‘boeklui’ of echt volk, die nog verder zoeken…
– Zoektocht in Katoren
– Niet brullen in de bieb!
– Het vuur van de Kelten
– Oversteken
– 50 stoere beroepen

10 De crisissituatie in het Nederlandse onderwijs – als symptoom van onze sociale misstand (2)
W.F. Veltman (vertaling van een artikel van Rudolf Steiner)
Voortzetting van het artikel ‘Vrije School en Driegeleding’, Stuttgart augustus 1919

13 Het geluk is niet daar …
Liefde voor het leven
Geraldina Metselaar
“Sjeemie!”

14 Lee(st)ft u mee?

Barbara Dekker
De afgelopen jaren hebben er vele ontwikkelingen binnen de vrijescholen plaatsgevonden. Het is daarom van belang ouders en leerkrachten aan het woord te laten, die zonder rancune, maar uit echte betrokkenheid hun visie op de ontwikkelingen beschrijven. Ieder gefundeerde en eerlijke bijdrage is dan ook van harte welkom. In dit nummer de eerste inzending.

15 Nynade
Een nieuw tijdschrift over kunst & literatuur

16 Over de Graaf van Saint Germain (2)
W.F. Veltman
In het vorige artikel over de politieke en sociale activiteiten van de Graaf van Saint Germain inde 18e eeuw kwam het verband met het door hem gecomponeerde muziekstuk over het mercuriale van zijn werk en zijn wezen aan de orde. Dit tegenover Mozarts muziek, welke zo sterk een Venus-karakter vertoont. Maar om te begrijpen, waarom Saint Germains activiteiten in sociaal opzicht zo uiterst belangrijk waren – al heeft hij de negatieve effecten van de Franse Revolutie niet kunnen verhoeden – moeten wij naar een andere planetaire macht kijken, namelijk naar het martiale, het Mars-element.

18 Komst en wederkomst – Over de wederkomst van Christus en de komst van de antichrist
BOEKBESPREKING
Frans Lutters
In dit boek neemt Hans Peter van Manen de lezer mee op een ontdekkingstocht die door de geschiedenis van de literatuur voert, maar tevens geheel verbonden is met gebeurtenissen en fenomenen die in onze tijd meer dan ooit zichtbaar worden.

20 Michael en het IJzer

Lezing door Frans Lutters, dinsdag 2 oktober 2007, Vrije School Zoetermeer

20 Wat een geluk
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw

21 De juiste vraag…
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw

22 De stage van Anne Tersmette
In beeld
Paul Kooijman
“Dit jaar moesten we zoals gewoonlijk weer een stage lopen. Voor de vwo was het dit keer een productiestage…”

24 Dochter van Isfahan
BOEKBESPREKING
Een ode aan het kleurrijke Oosten van Anita Amirrezvani

25 Het sprookje Eros en Fabel

INGEZONDEN BRIEF
Jeanne Meijs
Reactie op het artikel van Frans Lutters in het meinummer

26 De drie oude vertrouwde R’s zijn niet meer voldoende
Lien Troost-Monshouwer
Impressies van de Werkgroep Rust, Ritme, Regelmaat, Reinheid, Richting, Rem en Respect, gehouden op de themadag ‘Wie past er op de baby?’ op 3 februari 2007

28 Aanraken en bewegen, de taal van het kind
Inga Mol
Kinderen raken we dagelijks aan. Ook praten we veel met ze. Communicatie tussen volwassenen verloopt slechts 30% via het gesproken woord. De overige 70% bestaat uit non-verbale communicatie. In de communicatie met kinderen is deze verhouding nog meer in het voordeel van de lichamelijke communicatie. Logisch wanneer we beseffen dat bij kinderen de spreektaal nog niet dominant is. Sterker: zij leren de betekenis van woorden juist door de koppeling van lichaamsgewaarwordingen aan het woord.

28 De groep als etherisch organisme (2)
Cornelis Boogerd
Binnen- en buitenruimte van het groepsorganisme. In het voorgaande artikel in deze serie werd naar het aspect van de groepsgrootte gekeken. Dat is echter maar ŽŽn aspect van dit thema. In een levendige, doorgevormde en innerlijk gestructureerde groep is er een levend organisme ontstaan met een eigen binnenwereld en een buitenwereld. Waaraan neem je dat organisme waar? In deze serie artikelen zijn we op zoek naar de realiteit van het etherische, met name in het werken met kleine kinderen. Dit, omdat de pedagogische hoofdwet van Rudolf Steiner aangeeft, dat het etherlichaam van de opvoeder het belangrijkste pedagogische ‘instrument’ is voor de eerste zeven jaar.

32 Seksuele voorlichting op scholen (?)
Jeanne Meijs
Seksuele voorlichting geven is voor menigeen een ongemakkelijke opgave, want het gaat om zoveel meer dan het verhaal over de zaadcellen en de eicellen.

33 Honderd jaar pedagogische impuls van Rudolf Steiner
PERSBERICHT
Conferentie op vrijdagmiddag 16 november 2007 in het Ionagebouw te Driebergen

34 Grootouderdag
Jan Alfrink
De Academie voor Ouders bestaat al drie jaar. Daar heeft u in het meinummer het nodige over kunnen lezen. Maar een nieuw initiatief was de grootouderdag op 12 mei 2007. Immers, naast het ouderschap in deze tijd is ook het grootouderschap aan verandering onderhevig.

36 Agenda