Vernieuwing — Jrg. 64 (februari 2005) Nr. 2

Thema: CULTUUREDUCATIE
De afgelopen jaren is het cultuuronderwijs sterk in beweging. Het ministerie van OC&W startte het project Cultuur en School om de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te bevorderen. In het voortgezet onderwijs gaan Cultuurprofielscholen samenwerkingsverbanden aan met culturele instellingen. Via de regeling ‘Hard/t voor cultuur’ kunnen scholen voor primair onderwijs subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. In dit nummer van Vernieuwing staan we stil bij het hoe en waarom van cultuureducatie in het onderwijs.


4 Redactioneel

5 Visie op cultuur
THEMA
Anne Luc van der Vegt & Cor Post

6 Cultuur op school
THEMA – EDUCATIE
Piet Hagenaars & Paul Vogelezang
Wanneer leren wordt opgevat als een actief construerend proces, ligt er een goede kans om cultuureducatie in te bedden in het onderwijs. Juist de kunstvakken bieden immers mogelijkheden een productieve leeromgeving te scheppen. Piet Hagenaars en Paul Vogelezang pleiten daarbij voor een balans tussen actieve, receptieve en reflectieve aspecten van cultuureducatie.

10 Kunst voor leerkrachten
THEMA – PRAKTIJK
Anne Luc van der Vegt
TeamoriĀ‘ntatie om kunstonderwijs in de basisschool te verankeren.

12 Golven op de arbeidsmarkt. Leraren gezocht!
Sjerp van der Ploeg
Zelden lijkt het aantal beschikbare docenten parallel te lopen met de behoefte aan onderwijzend personeel. Het lerarentekort lijkt inmiddels weer aangevuld, maar dat is volgens Sjerp van der Ploeg geen reden voor werkgevers en overheid achterover te leunen. Over enkele jaren zal immers een groot deel van het vergrijsde lerarencorps uitstromen.

16 Allochtone ouders willen meer samenwerken met basisonderwijs.
Frederik Smit & Geert Driessen
Een ruime meerderheid van de allochtone ouders met kinderen in het basisonderwijs vindt afstemming over de opvoeding tussen ouders en school (zeer) gewenst. De meerderheid stelt echter niet goed geĀ•nformeerd te worden over de doelen en werkwijzen van de school.

19 Onderwijsbegeleiding op de markt

Misja Heinink
Een wereld te winnen.

22 Het Nieuwe Leren op een cultuurprofielschool
THEMA – DISCUSSIE
Anne Luc van der Vegt

24 Risicoleerlingen: In het regulier basisonderwijs beter af dan in het speciaal basisonderwijs
IJsbrand Jepma

RUBRIEKEN

9 Perspectief
Rike van Oosterhoudt

15 ABC-rubriek
Iris Andriessen
Fanatiek Feminisme

28 Jeugdliteratuur
Peter van den Hoven

30 Agenda

30 Info-rubriek