Vernieuwing — Jrg. 63 (maart 2004) Nr. 3

Thema: MILIEUEDUCATIE OP ZOEK NAAR INSPIRATIE
Nederland is milieumoe, zo wordt alom gesteld. Ten onrechte, want de uiteenlopende manieren waarop (toekomstige) burgers en consumenten blijk geven van hun wens milieuvriendelijk te leven, wijzen op een onverminderd milieubewustzijn. Ook in de praktijk van natuur- en milieueducatie (NME) blijkt dat nieuwe tijden nieuwe vormen van betrokkenheid met zich meebrengen. In het vorig jaar verschenen beleidsprogramma ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ wordt NME ingevuld als een vorm van sociaal leren, gericht op het afwegen van sociaal-culturele, ecologische en economische belangen. Vernieuwing onderzoekt in hoeverre dit perspectief recht doet aan de inspiratiebronnen van mensen om zorg te dragen voor hun natuurlijke omgeving.

4 Milieueducatie op zoek naar inspiratie.
THEMA
Dirk Willem Postma & Bruno Emans
Redactionele inleiding: zie hierboven.

8 What’s in a name? Van natuureducatie naar duurzaamheidseducatie.
THEMA – SOCIAAL LEREN
Susanne Lijmbach
Het begon met alles wat groeit en bloeit; onder invloed van een groeiend milieubewustzijn werden ook water, bodem en lucht onderdeel van de natuur- en milieueducatie en inmiddels wordt in duurzaamheidseducatie ook aandacht besteed aan sociale, economische en culturele aspecten van natuur en milieu. Susanne Lijmbach onderzoekt de grenzen van duurzaamheidseducatie en bepleit blijvende aandacht voor natuur- en milieukwesties.

12 Van potpourri naar leerprogramma. Natuur- en milieueducatie en onderwijs
THEMA – PROGRAMMA
Micha‘l Steeghs
Hoewel NME deels in de kerndoelen voor het onderwijs is verankerd, signaleert Micha‘l Steeghs dat de educatie haar doel voorbij is geschoten. Dat heeft er deels mee te maken dat NME zodanig is uitgebreid dat ze over alles gaat en dat het gebied over allerlei vakken is verspreid. Steeghs pleit ervoor eens werk te maken van een consistent leerprogramma waarin aandacht is voor kennis, handelen Žn het ontwikkelen van liefde voor de natuur.

15 Hip engagement. Jongeren en de andersglobaliseringsbeweging.
THEMA – JONGEREN
Camiel Donicie
Sinds de topconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in 1999 zijn de andersglobalisten een begrip geworden. Deze bonte verzameling van individuen en organisaties trekt wereldwijd ten strijde tegen onder andere de groeiende ongelijkheid tussen Noord en Zuid en het falende internationale milieubeleid. Camiel Donicie schetst de herkomst van de beweging en bespeurt daarin een nieuw engagement onder jongeren.

17 Ondersteuning. Trends in natuur- en milieueducatie
THEMA – OVERZICHT
Bowine Wijffels
Er is een woud van organisaties die scholen op enigerlei wijze ondersteunen bij natuur- en milieueducatie. Het is dus niet verwonderlijk dat scholen door de bomen het bos niet meer zien. Bowine Wijffels maakt duidelijk dat er desalniettemin vele bijzondere, goede en innovatieve projecten te vinden zijn die kunnen bijdragen aan goed en maatschappelijk relevant onderwijs.

23 ‘Leerlingen moeten leren kritisch te zijn’. Nederlands in het studiehuis
STUDIEHUIS
Simone Nijboer
Voor docenten Nederlands Ineke Hekman en Marjan Bouwmeester was de overgang naar het Studiehuis een positieve uitdaging. Met name het feit dat de ontwikkeling naar zelfstandigheid van leerlingen zo centraal staat, spreekt hen aan. Wel dient het Studiehuis nog verder ontwikkeld worden. Er is namelijk een aantal kinderziektes te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van werkdruk, omgaan met internet en samenwerking tussen verschillende vakken.

27 Een land tussen Oost en West. Onderwijshervorming in Azerbeidzjan
INTERNATIONAAL
Annemarie de Knecht-van Eekelen, Anvar Abbasov & Nabi Makhmudov
Azerbeidzjan was tot 1991 een Sovjetrepubliek met een volgens de principes van Moskou ingericht onderwijssysteem. Sinds de onafhankelijkheid streeft de oliestaat naar onderwijs dat is gebaseerd op zelfstandige, democratische en humanistische uitgangspunten. In het kader van dit hervormingsproces heeft de Citogroep de Azeri’s in 2003 advies en training gegeven op het gebied van leerplan- en toetsontwikkeling.

RUBRIEKEN

21 Nieuwe boeken
Peter van den Hoven

26 ABC-Column
Jodi Mak

30 Info-rubriek