Vernieuwing — Jrg. 63 (februari 2004) Nr. 2

Thema: HET NIEUWE LEREN
Het Nieuwe Leren is een fenomeen in het onderwijs. Docenten, adviseurs en vele anderen komen de term vaker en vaker tegen: in uitnodigingen voor weer een studiedag, in artikelen in vaktijdschriften en de dagbladen. Het Nieuwe Leren belooft niets minder dan een breuk met de traditie. Aanleiding voor Vernieuwing in dit nummer te onderzoeken wat er precies onder Het Nieuwe Leren wordt verstaan, of er sprake is van nieuwe leer idee‘n, met welke tradities er wordt gebroken en wat de school, adviesdienst of PABO moet en doet met deze nieuwe idee‘n.

4 Het Nieuwe Leren
THEMA
Jo Nelissen & Liesbeth van Grootheest
Redactionele inleiding : zie hierboven.

8 Oude wijn in nieuwe zakken? Het Nieuwe Leren en de zoektocht naar goed onderwijs
THEMA – DIDACTIEK
RenŽ Melisse
De maatschappij verandert en het onderwijs staat onder druk om mee te veranderen door de invoering va n nieuwe didactische aanpakken. Een nieuwe aanpak is het Nieuwe Leren, dat volgens RenŽ Melisse vooral een poging is om orde te scheppen in de veelheid aan opvattingen over de wijze waarop mensen leren. In die poging blijven de rol van de leerkracht en de waarde van didactische kwaliteit vooralsnog te weinig belicht.

11 Het Nieuwe Leren als kwaliteitsimpuls. Via schoolorganistieleren naar Nieuw Leren.
THEMA – ONDERWIJSBEGELEIDING
Dominique Majoor
Elke school probeert in te spelen op actuele ontwikkelingen. Niet elke school is echter bezig met Nieuw Leren, aldus Dominique Majoor van de onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Nieuw Leren vereist in haar visie een teambrede ori‘ntatie op de vragen waarom de school bestaat, wat ze de leerlingen wil meegeven en hoe dit bereikt kan worden.

14 Constructivisme en het Nieuwe Leren
THEMA – THEORIE
Jo Nelissen
Hoewel er nauwelijks een gemeenschappelijk element in de publicaties over het Nieuwe Leren is te vinden, valt op dat het constructivisme herhaaldelijk wordt genoemd als funderende theorie. Daarmee wordt bepleit dat de leerling zijn eigen kennis moet construeren. Jo Nelissen stelt vragen bij dit beroep op het constructivisme.

17 Nieuw Leren in de praktijk. ROC ASA Zorg en Welzijn
Amsterdam
THEMA – BEROEPSONDERWIJS
Anne van der Hout
De opleiding helpende zorg en welzijn van het ROC ASA in Amsterdam kampte met hoge uitvalcijfers en ontevredenheid onder deelnemers en docenten. Met begeleiding van het APS werd gewerkt aan een vernieuwingsoperatie volgens de principes van het Natuurlijk Leren, een vorm van Nieuw leren. Anne van der Hout, beleidsadviseur van het ROC ASA, schetst het verloop en de voorlopige uitkomsten van deze praktijk van Nieuw Leren.

22 De cultuur van kwaliteitszorg
Frank Studulski
Nu scholen meer autonomie krijgen, plaatst de rijksoverheid kwaliteitszorg op de agenda van scholen voor voortgezet n primair onderwijs. Frank Studulski vraagt zich af of de vereiste vorm van kwaliteitszorg wel haalbaar is voor basisscholen die kampen met tijd- en personeelsgebrek, en of we niet het gevaar lopen kwaliteit te reduceren tot dat wat in cijfers is uit te drukken.

25 ‘Klassikaal lesgeven is nooit mijn ideaal geweest’. Wiskunde in het Studiehuis.
Simone Nijboer
Door de stortvloed aan kritiek op het Studiehuis lijken de oorspronkelijke idee‘n die eraan ten grondslag liggen uit het oog verloren te worden. Reden voor Vernieuwing op zoek te gaan naar docenten uit verschillende vakgebieden die wŽl positief staan tegenover het Studiehuis. Voor dit eerste deel van een serie portretten sprak Simone Nijboer met Peter Lanser, wiskundedocent aan De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven.

RUBRIEKEN

21 Vernieuwers van Vroeger
Hermen Jacobs
Jan Muusses (1912-1989)

28 Nieuwe boeken
Peter van den Hoven

30 Info-rubriek