Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (oktober 2011) Nr. 8

Thema: OUDERBETROKKENHEID IN HET VO

12 Alleen informeren is onvoldoende

THEMA
Peter de Vries
Veel scholen voor voortgezet onderwijs communiceren minder met ouders naarmate de leerlingen ouder worden, maar er bestaat wel degelijk een positieve relatie tussen betrokkenheid van de ouders en de leerprestaties van de leerlingen.

14 Waarom zou ik mijn kind op die school plaatsen
THEMA
Simone Scholten
Hoe zorg je ervoor dat de buitenwereld een zo positief mogelijk beeld krijgt van jouw school?

16 Ouder en leraar; lastig?
THEMA
Cor Verheul
Interfereert je rol van ouder met die van docent wanneer je schoolgaande kinderen hebt?

18 Standaarden vergemakkelijken samenwerking met ouders
THEMA
Peter de Vries
Amerikaanse scholen en docenten die effectief investeren in ouderbetrokkenheid, ervaren de samenwerking met ouders als verlichting.

22 Ouderovereenkomst of onderwijsconvenant
THEMA
Katinka Slump
Ouderbetrokkenheid is een speerpunt in het schoolbeleid. Je organiseert dat niet door ouders te verplichten.

24 Communicatie met ouders
THEMA
Ivo Meijland
Het belang van goede communicatie bij de zoektocht naar betrokken ouders.

28 Schoolcontactpersonen bestrijden angst en onkunde
THEMA
Jan Smolenaars, Fatima El Jaoui
Allochtone ouders schrikken vaak uit schaamte terug voor het contact met school. Het Globe College in Utrecht heeft de oplossing.

30 Ouderbetrokkenheid meetlat voor kwaliteit
THEMA
Henk Westerveld
Ouders zijn bij uitstek de partij die je kunt vragen hoe het er voor staat met het onderwijs in jouw schoolorganisatie.

34 Van tienminutengesprek naar elo-les
THEMA
Marie-Louise Schoneville
Een ‘digitale oplossing’ om de betrokkenheid van ouders te vergroten.

36 Contact met allochtone ouders
THEMA
Marijke van Dijk
Het geheim van de 7x V-formule voor gesprekken.

EN VERDER

21 Literatuurverwijzingen
LITERATUUR
Bij de artikelen rond het thema gaven de auteurs verwijzingen naar relevante literatuur. Om niet af te wijken van onze normale opmaak en indeling van de artikelen hebben wij die informatie hier voor u geclusterd.

32 Observeren en geobserveerd worden
DIDACTIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Onderwijs speelt zich overweldigend af tussen de docent(e) en haar of zijn klas. Dat collega’s elkaar tijdens het werk in de klas observeren om van daaruit te spreken over de kwaliteit van het leren en onderwijzen, is nog altijd eerder uitzondering dan regel. De laatste keer dat veel docenten geobserveerd werden – als ze al ooit geobserveerd zijn – was tijdens de lerarenopleiding. Daarnaast is het misschien nog eens gebeurd als beoordeling om een vaste aanstelling te verwerven. Met andere woorden: op veel scholen is geen observatie en intervisie.

38 Talentontwikkeling niet alleen voor neusje van de zalm
PROFESSIONALISERING
RenŽ Leverink
Een speerpunt voor veel scholen is talentontwikkeling. Soms gericht op de echte uitblinkers, vaak ook op alle leerlingen. Dit laatste is het geval op het Greijdanus College in Zwolle. Deze en andere scholen krijgen van een leerplankundige ondersteuning van SLO op het gebied van talentontwikkeling. Daarbij is een van de vragen: hoe stel je vast of je bereikt wat je wilt bereiken.

40 Leraren als leerplanontwikkelaars
PROFESSIONALISERING
RenŽ Leverink
Scholen hebben veel ruimte om hun eigen curriculum te bepalen en keuzes te maken in wat ze wel en niet belangrijk vinden. Daar zijn leerplankundige vaardigheden voor nodig. En juist daar ontbreekt het vaak aan in de school. Leerplanontwikkeling komt bij de lerarenopleiding nauwelijks aan de orde. Ook in na en bijscholing heeft het tot nu toe geen hoge prioriteit. Om in die leemte te voorzien is in een samenwerkingsproject van SLO, Stichting Carmelcollege en Twente School of Education het traject Leerplankundige professionalisering van docenten en opleiders opgezet.

44 Koersboekje voorkomt irritatie
PROFESSIONALISERING
Jeannette Schut, Bregje Pel
Teams kunnen hun resultaten verbeteren als zij een heldere koers voor ogen hebben. Maar vaak is dat ondanks veel inspanningen niet het geval. Een koersboekje geeft draagvlak als het op een interactieve manier en in de eigen taal van teamleden richting biedt.

46 Bij het bouwplan van de burgerschapsvorming
PROFESSIONALISERING
Loes van Wessum, Martijn Willemse
Burgerschapsvorming een goede plek geven is makkelijk gezegd dan gedaan. Eigenlijk is het te vergelijken met het bouwen van een kathedraal. In een onderzoeksproject rond burgerschapsvorming werken daarom sinds vorig jaar zeven basisscholen, zeven scholen voor voortgezet onderwijs en drie instituten voor hoger onderwijs samen.

48 De Onderwijsdagen
THEMA
Beeld
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert SURF en Kennisnet: De Onderwijsdagen: het evenement op het gebied van ICT in het onderwijs voor gehele onderwijskolom. Het tweedaagse congres vindt op 8 en 9 november plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

50 Investeren in relaties loont
PROFESSIONALISERING
Bert Moonen
Hersenonderzoek toont aan dat goede relaties met de sociale omgeving van het kind van grote invloed zijn op het resultaat van het onderwijs. Wat betekent dat voor docenten?

52 Van PDF naar interactief lesmateriaal
PROFESSIONALISERING
Hendrianne Wilkens
Leraren maken zelf veel digitaal leermateriaal; soms als aanvulling op bestaande methodes, maar ook om bestaande methodes te vervangen. Dat maakt het eenvoudiger om het leermateriaal aan te passen aan individuele leerlingen. Veel makers starten met pdf documenten om vervolgens over te stappen naar meer adaptieve en interactieve leermaterialen in een leeromgeving.

54 Correcte spelling is soms luxe
ALLEMAAL TAAL
Marc den Elzen
Straattaal wordt vaak schrijftaal en spellingsblunders verschijnen in mails en rapporten. Veel jongeren lijken niet goed meer te kunnen spellen. Is het een probleem? En zo ja, moeten docenten zich daar zorgen over maken.

56 Tijdgebrek
MENTORAAT
Hanneke de Boer
Elika zit tegenover me. De Poolse is vanwege taalproblemen door de school naar mij, de remedial teacher, gestuurd. Na de inburgeringsklas op een speciaal college heeft ze de overstap moeten maken naar een reguliere middelbare school waar ze in vmbo-T3 is geplaatst. Ze geeft aan problemen te hebben met taal: spelling en grammatica.

PLUS

6 Berichten

8 Moeders
COLUMN
Piet Post

9 Jetses

11 Een goedkoop advies
COLUMN
Ben van der Hilst

27 Lesgeven aan meeuwen
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

42 Spelenderwijs

43 Laat ontdekken waar kan, vertel waar nodig
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

49 Verschenen
– ‘ADHD hoe haal je het uit je hoofd’
– ‘Het explosieve kind’
– ‘Praten met je tiener’
– ‘Rembrandts huis van onder tot boven’

58 Agenda

60 De Guru
COLUMN
Marcel Groeneweg