Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (april 2011) Nr. 4

Thema: NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN

12 Nederlandse taal en rekenen
THEMA
Marja Bijsterveldt-Vliegenthart
“Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs….” Inleiding op het thema door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

13 Houvast voor taal en rekenen
THEMA
Suzanne Visser
Over de essentie van het referentiekader taal en rekenen.

16 Referentieniveaus in het examen
THEMA
RenŽ Leverink
De actuele stand van zaken rond de invoering van de Wet referentieniveaus taal en rekenen voor de examens vmbo, havo en vwo.

18 Pilots op snijvlakken onderwijssectoren
THEMA
RenŽ Leverink
De opbrengst van de pilots die SLO startte in 2009 om te komen tot een gezamenlijke aanpak op het gebied van de verbetering van het taal-rekenonderwijs.

20 Publicaties en websites
THEMA
Een overzicht van interessante publicaties en websites over referentieniveaus taal en rekenen.

21 Tijdig voorbereiden op referentieniveaus van 2014
THEMA
Renske Valk
De referentieniveaus taal en rekenen spelen vanaf 2014 een rol in de eindexamens. Een goede voorbereiding vraagt om goed beleid.

24 Taalachterstand en toch naar TL
THEMA
Mari‘lle van de Ven
De Hofstad Mavo biedt leerlingen uit de achtste groep van het po kansen oom hoger in te stromen in het vmbo via TOPtaal-klassen.

26 De leerling aan het woord
THEMA
Lies Alons
Hoe leerlingen docenten helpen bij het verbeteren van het taalonderwijs.

34 Er kan van alles, maar niet zonder de docent
E-LEARNING
Marie-Louise Schonewille
Over kansen, risico’s, voorwaarden en de blijvende rol van de docent bij de inzet van ict in het rekenonderwijs.

36 ‘Hey pap, ik schrijf je…’
THEMA
Hadewijch Griffioen
Een boekproject om leerlingen beter te leren schrijven.

38 Samenwerking vmbo-mbo bepaalt leersucces
THEMA
Lies Alons
De opbrengsten van de Campagne Leersucces voor het taalonderwijs.

EN VERDER

30 Ict-tijd telt
E-LEARNING
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Leren met ict is op alle fronten beter.

40 Scholen moeten taalvriendelijker worden
PROFESSIONALISERING
Corinne Sebregts
De referentieniveaus taal voor docenten aanpassen?

44 Reacties op thema maartnummer ‘Marktwerking in het onderwijs

46 Rethinking Education
Anne-Marie Westdorp, Caecile van Gorp
4 scenario’s voor het onderwijs.

48 Van zwakke naar sterke school
PROFESSIONALISSERING
Dorien Sluijter, Koss Pluymert
Nog maar ŽŽn jaar tijd voor maatregelen.

50 Regels en afsrpaken
PEDAGOGIEK
Frans Ottenhof, Gerard Rozing
De docent als orde verstoorder.

52 Groene vlag voor Helen Parkhurst
BURGERSCHAPSVORMING
Renske Valk
De eerste ECO-school.

54 Leerlingen lijken wel schizofreen
PROFESSIONALISERING
Bill Banning
Waarom lijken leerlingen zo schizofreen? Soms niet vooruit te branden en dan weer vol interesse? Volgens leerlingen is het antwoord duidelijk: het ligt aan de leraar.

56 Leerling-bespreking en de mentor
MENTORAAT
Inge Hummel
Een centrale rol voor de mentor is essentieel voor effectiviteit van leerling-bespreking. Dat is een van de conclusies die al op grond van het artikel op pagina 52 van ons maartnummer kan worden getrokken. De Praktijkgids Leerling-besprekingen gaat dieper in op die rol.

58 Maak gebruik van het proces
MENTORAAT
Peer Stoop
‘Al wat ik weet, is dat ik niets weet.’ Socrates zei het al, en ook een mentor zou zich kunnen afvragen of er wel iets definitiefs is, een vaststaande theorie is, een (absolute) waarheid. Daarom moet hij/zij open staan voor het proces.

59 Vredesmissies…wat vind jij eigenlijk?
BURGERSCHAPSVORMING
No‘l Servaes
Nederland zendt onder de VN vlag mannen en vrouwen uit naar gebieden in onrust of in oorlog. Er is nu een lespakket voor het vmbo en voor havo/vwo dat een brug wil slaan tussen de ervaringen van vredessoldaten en de wereld van de thuisblijvers. Een lijvig boek en een interactieve website vormen de basis voor een goed gesprek over razend moeilijke dilemma’s.

PLUS

6 Berichten

8 De orde van de dag
COLUMN
Piet Post

9 Jetses
CARTOON
Samenwerken…

11 Sushi’s boven het maaiveld
COLUMN
Ben van der Hilst

29 Explosieve woorden
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

33 Weerstand… Man, dat is lastig! Toch?
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos


42 Verschenen
– Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
– Contact maken op school
– Soms moet het werkelijk stil zijn
– Gedist

43 Spelenderwijs
– Flip Camera Groothoeklens
– National Geographic lesmateriaal
– De Onderwijsvernieuwingscošperatie

60 Agenda

61 Alleen op de wereld
COLUMN
Michel Pijpers