Van twaalf tot achttien — Jrg. 2007 (oktober 2007) Nr. 8

Thema: PASSEND ONDERWIJS

12 Beter uit de voeten met zorgleerlingen
THEMA
Karin van Breugel
Als het aan Machteld Schšlvinck en Wim Meijer ligt, sturen docenten binnenkort steeds minder zorgleerlingen door naar het zorgteam binnen de school. In een professioneel, helder gestructureerd tweegesprek zoeken de zorgcošrdinator en de docent of mentor naar een werkbare oplossing voor het probleem van de zorgleerlingen.

15 Rebound
THEMA
Marianne Mols
Een tijdelijke uitplaatsing uit de school kan een oplossing zijn voor bepaalde risicoleerlingen. Een intensieve samenwerking tussen school en reboundinstelling is essentieel voor de kans van slagen.

18 Diversiteit als kans? Tijd voor de dialoog!
THEMA
Marielle Rutten
‘De Dialoog’ is een gesprekstechniek om zicht te krijgen op verschillen tussen mensen die er toe doen. Luisteren staat voorop en de nadruk ligt op het beter leren kennen en begrijpen van elkaars gedachten, vooronderstellingen en ervaringen.

22 Vmbo-leerlingen doen het goed in de bovenbouw
THEMA
Frans Weber
Natuurlijk leren in de onderbouw is geen blokkade voor het leren in de bovenbouw. Leerlingen bewijzen het tegenovergestelde.

24 Meerdere richtingen bij onderwijsvernieuwing
THEMA
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Dat niet alle veranderingen in het onderwijs ook verbeteringen zijn, is evident. Inzichten in wat wel en niet werkt in het onderwijs veranderen. In de discussie zijn ondertussen een vijftal deelgebieden te onderscheiden.

32 Leren in wedstrijdvorm
THEMA
RenŽ Leverink
Olympiades zijn niet alleen goed als opmaat voor het eindexamen. Het wedstrijdelement stimuleert de inventiviteit, creativiteit en het doorzettingsvermogen van leerlingen.

40 Houd ze bij de les
Fred Geelen
Een ingeslapen klas, futloze leerlingen, nauwelijks interactie tussen de docent en zijn leerlingen: het is een situatie waarvan iedere docent gruwelt. Hoe krijg je ze weer wakker? Pitstop- en APK-kaarten kunnen docenten op weg helpen.

EN VERDER

26 Seniordocenten, recht van spreken
Truus Kaspers & Adriaan Windig Scholten
Nu er tekorten ontstaan, horen de seniordocenten ineens tot een groep waar je rekening mee moet houden. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, gaat het om een groep uiterst gemotiveerde docenten die node gemist kan worden. Ze hebben veel te zeggen.

30 ‘Geef mij maar een digitaal examen!’
THEMA
Caroline Jongkamp, Henny Tax
Recht doen aan tempoverschillen en interesses van leerlingen schreeuwt om flexibilisering van de centrale examens. Docenten en leerlingen die ermee werkten zijn enthousiast.

34 Beroemd en berucht. Geen lego maar een peuk
THEMA
Jan Kornelis Dijkstra
Is asociaal gedrag van jongeren een gegeven? Hoort het onlosmakelijk bij de levensfase van de puber? Jongeren die zich asociaal gedragen vormen een rolmodel voor leeftijdgenoten. Ze mogen zich verheugen in een populaire positie.

38 LOB met beleid
RenŽ Leverink
Loopbaanori‘ntatie en -begeleiding moet bij alle vakken gegeven worden. SLO biedt een quickscan aan waarmee scholen kunnen zien in hoeverre ze LOB hebben ingevoerd. Tevens formuleerde SLO vier mogelijke scenario’s voor het organiseren van LOB in het vmbo.

42 Wereldburgerschap, passie en noodzaak

Frans Peeters
Wereldburgerschap staat bovenaan het lijstje van in te voeren lesstof in het voortgezet onderwijs. Samenwerking met andere collega’s en andere scholen blijkt een goede mogelijkheid projecten van de grond te krijgen. Het International Education and Recources Network biedt digitale ondersteuning.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 Punt.nl

9 Tweede fase advies

11 Ben van der Hilst

28 Driemaal DVD

29 ICT in de praktijk

37 Verschenen

46 Michel Pijpers/Agenda

47 World teachers day