Toon Speziaal — Jrg. 1 (november 2006) Nr. 5

Thema: VEILIGHEID

3 Veilig in school
DE REDACTIE

4 Internetseksles maakt scholieren webwijs
THEMA
Een kwart van de jongeren doet aan cybersex, maar niet iedereen overziet de mogelijke gevolgen. De jongerencampagne internetsoa.nl probeert hierin verandering te brengen. 2College Ruiven in Berkel-Enschot nodigde de drijvende krachten achter de jongerencampagne uit voor een serie gastlessen. Het verslag van zo’n gastles.

7 Over de bloemetjes en de bijtjes
Seksuele vorming in het onderwijs. Vragen van de TooN speZiaal-redactie aan Yuri Ohlrichs, consulent en trainer bij de Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit.

8 Het intellectueeltje
COLUMN
Peter de Boer

9 ‘Politiedocenten’ voor de klas
THEMA
Schooladoptieplan verbetert relatie met jongeren. De grote reorganisatie van de politie in 1994 heeft zijn sporen nagelaten. Veel functies zijn anders ingevuld; in de wijken`kwamen nieuwe agenten van andere bureaus die opnieuw een vertrouwensrelatie met de bewoners moesten opbouwen. In het nieuwe beleid werd ‘Jeugd’ ŽŽn van de speerpunten van het beleid. Het Amerikaanse drugsvoorlichtingsprogramma DARE, waarin preventie en normen en waarden gekoppeld waren, bracht politieman Gijs Baan op het idee om dit programma te ‘vertalen’ naar een Nederlandse aanpak. Het project ‘Doe effe normaal’ was het resultaat.

11 Veiligheid tegen elke prijs

THEMA / ‘T VERHAAL VAN
Het ligt aan de basis van ieder mensenleven: veiligheid! In het bijzonder voor die groep mensen die voor het gevoel van veiligheid moet vertrouwen op anderen. Mensen die in een instelling wonen bijvoorbeeld, voor wie veiligheid een constante zoektocht en dagtaak is. Mensen waarmee Ester Sliedrecht dagelijks werkt. In TooN/SpeZiaal vertelt zij over wat ze afgelopen zomer meemaakte.

12 Door dik en dun: veilig in jezelf
THEMA
Gemiddeld is 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes te dik. En anorexia komt al bij 30 procent van de kinderen tot 14 jaar voor. Schrikbarende cijfers. Maar wat kunnen we er met z’n allen aan doen? De wijsheid hebben we niet in pacht, maar in dit artikel krijgt u wel wat handvatten. Een van de veel voorkomende gespreksonderwerpen op dit moment is de gestaag voortschrijdende vervetting van de Nederlander in het algemeen en de zorg hierover bij kinderen in het bijzonder. Adviezen over di‘ten, meer bewegen en het-goede-voorbeeld-gevende ouders vliegen je om de oren. Tot nu toe zet dat wl meer kilo’s, maar gŽŽn zoden aan de dijk.

15 Daaf Geluksschool realiseert schoolloopbaan voor autisten
Autisten hebben last van een combinatie van stoornissen: in de communicatie, in het verbeeldend vermogen en in de sociale wederkerigheid. Leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum hebben baat bij een gestructureerde aanpak in het onderwijs om stressfactoren tot een minimum te beperken. De Daaf Gelukschool in Haarlem werkt daarom met structuurplusklassen. Na drie jaar stromen de meeste leerlingen door naar de reguliere vmbo-bovenbouw. Mirjam Plantinga, zorgcošrdinator voor de autistische leerlingen, is enthousiast over de ontwikkelde methodiek. De mentor en de phv’er (pedagogische hulpverlener) hebben een spilfunctie.

16 Crisis op school

THEMA
Hoewel de meeste scholen een crisisprotocol hebben, is dat bij dramatische gebeurtenissen niet altijd toereikend. Toch geeft een goed draaiboek de school houvast om zo adequaat mogelijk te handelen bij calamiteiten. Daarnaast zijn goede communicatie en nazorg van wezenlijk belang. Ine Spee is leider van het sinds 2000 actieve Calamiteitenteam van de KPC Groep. In dit artikel belicht zij de verschillende kanten van een crisis op school.

19 Tips voor de praktijk
DOEN / THEMA
Veiligheid in het onderwijs. Leraren kunnen er wat aan doen.

23 De ROE-methode

Basisvaardigheid voor gedragsverandering. ‘Ieder jaar is het weer een puzzel wie deze groep les gaat geven, ze luisteren niet en er heerst voortdurende onrust.’ ‘Het is verbazend hoe slordig Herma haar werk vaak afraffelt, terwijl er iedere keer iets van wordt gezegd.’ De overeenkomst tussen beide klachten? Het niet opvolgen van gedragsregels. Een probleem waar iedere leerkracht op gezette tijen tegenaan loopt. Bert Oostindie werkt als senior onderwijsadviseur bij de IJsselgroep. Tot zijn specialismen behoren video-interactiebegeleiding en begeleiding van ‘moeilijke’ groepen. In dit artikel legt hij uit hoe de ROE-methode ingezet kan worden om gedragsverandering te bewerkstelligen. De ROE-methode: Regels afspreken, regels Oefenen en regels Evalueren.

26 De ‘HOE’ vraag
THEMA
Wanneer het team zich niet veilig voelt, ontstaat er een domino-effect. Onzekerheid maakt dat de leraar zich niet gesteund voelt, zich onveilig voelt en dit ook uitstraalt, wat de klas aanvoelt en er ordeproblemen ontstaan. Funest voor de gezondheid van de docent en voor de leerprestaties van de klas. Dit artikel geeft aan hoe je de randvoorwaarden kunt scheppen voor een veilige cultuur.

28 Radicaal Jong
THEMA
Van rechts-extremistisch tot radicaal-islamitisch, radicale jongeren zijn er in allerlei vormen. Maar waarom radicaliseren jongeren eigenlijk? En wat moet je er als jongerenwerker mee? Kan je het proces voor zijn of tegengaan? een artikel voor en over de frontlinewerkers in het veld. Zie ook radicaaljong.nl

30 Hoe veilig is uw school?
THEMA
Jan Simons
Zeven pijlers voor sociale veiligheid op school: -1- Aantrekkelijk onderwijs -2- Veilig schoolklimaat -3- Fysieke maatregelen -4- Relatie interne en externe zorg -5- Betrokkenheid op alle niveaus -6- Relatie school en omgeving -7- Ontwikkeling sociale competenties, actief burgerschap en sociale integratie. Met het naleven van de Arbo-rgels en het opstellen van een veiligheidsplan alleen ben je er niet. Deze zeven pijlers liggen ten grondslag aan een goed veiligheidsbeleid en hoe kun je het veiligheidsniveau van je school checken?

32 Hoog sensitieve kinderen in het basisonderwijs
BOEKBESPREKING
Aan de wirwar van kwalificaties voor leerlingen is er sinds enkele jaren een toegevoegd. Het verschijnen van het boek ‘Het hoog sensitieve kind’, van de Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron, heeft de aandacht gericht op kinderen die openstaan voor zoveel prikkels, dat ze er door overweldigd raken. De ondertitel van het boek luidt dan ook: ‘help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt’.

34 GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Big
– Zinloos geweld en onderwijs
– Teen Facts
– De Tafel van Tien van de Veilige School
– Zwijgen = Zonde
– Kindermishandeling

36 Pesten is een natuurverschijnsel
THEMA
“Pesten helemaal uitbannen zal niet lukken”, weet Alice Vlottes, cošrdinator van het Pestweb. “Pesten is net als onkruid: het komt altijd weer boven. Door niets te doen, neemt onkruid de tuin over. Daarom moet je blijven wieden.” Vlottes ziet wel mogelijkheden om het pestgedrag terug te dringen onder leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

38 Veiligheid
JARGON
Enkele afkortingen rondom de rubriek veiligheid

39 Colofon