Toon Speziaal — Jrg. 1 (december 2006) Nr. 6

Thema: OUDERS

3 Van wie zijn die kinderen?
DE REDACTIE

4 Ouderparticipatie begint bij jezelf
THEMA
Frits Prior
“Actieve deelname van moeilijk te bereiken ouders begint bij jezelf”. Het vervelende van deze boodschap is dat het – als je echt iets wilt veranderen – niet aan de ouders ligt. Het prettige ervan is dat je de sleutel tot verandering geheel zelf in handen hebt…

8 Ouders
JARGON
Peter de Boer

8 Centrum Ouderparticipatie en Medezeggenschap (COM) in Rotterdam
THEMA

8 Zachte klei
COLUMN
Peter de Boer

10 Domweg gelukkig op de middelbare school
Twee zusjes op twee heel verschillende scholen

12 Het zal je kind maar wezen
THEMA / ‘T VERHAAL VAN
Danny is autistisch. Of hoogbegaafd. Of allebei. Of geen van beide. Niemand weet het precies. Ondertussen zit de 16-jarige Danny nu al zo’n twee jaar thuis. Zijn ouders zijn ten einde raad. Wat moet er van hem worden? Het verhaal van een jongen tussen wal en schip.

14 Ouderpunt Zwolle draagt bij aan schoolsucces
THEMA
Vanwege het succes gaat het in september 2004 als tweejarig experiment gestarte project door tot 1 augustus 2008. Abdelhafid (Hafid) El Haddad, van Marokkaanse afkomst en voormalig OALT-leerkracht in Zwolle, is de bruggenbouwer in dit project. Hij zorgt dat de communicatie tussen school en ouders (weer) op gang komt, zodat de schoolloopbaan van Zwolse allochtone leerlingen succesvol verloopt.

16 Dat heeft ‘ie van zijn vader
THEMA
Ouders accepteren de boodschap niet. Peter Mol is directeur van REC 4.5 Noord-Holland. Je kunt dus wel stellen dat hij het zijne weet van kinderen met moeilijk gedrag. Maar ook van ouders die de boodschap niet willen accepteren. Heel begrijpelijk, vindt Mol, want ouders reageren natuurlijk emotioneel op de informatie van de school. Professionals moeten leren die emoties te herkennen en erkennen. Dan kunnen ze een prima gesprek hebben met ouders.

18 Amsterdamse scholen werken succesvol samen met ouders
THEMA
Successcholen in het educatief en opvoedkundig partnerschap met ouders

21 Kindermishandeling signaleren
DOEN

Tips voor de praktijk

25 Asperger
Diagnose

28 Verteltas betrekt ouders bij de school
THEMA
Ouders kiezen ervoor om betrokken te zijn bij de school van hun kinderen omdat ze er belang bij hebben en er plezier aan beleven. De verteltasmethodiek verenigt deze verlangens en is daarom een mooi middel om ouders bij de school te betrekken.
Op de montessorischool De Regenboog in Amsterdam Zuid-Oost komen elke woensdagochtend ouders helpen met het maken, uitlenen, controleren en bedenken van Verteltassen.

30 Ouders als educatieve partners
THEMA
De pedagogische taak van de school is zelden omstreden geweest. Anno 2006 luidt het antwoord op de vraag of de school moet opvoeden nog steeds positief: onderwijs is opvoeden. Ouders zijn daarbij de belangrijkste educatieve partners. Een actieve, onderlinge betrokkenheid betekent echter wel: investeren in elkaar, elkaar willen leren kennen en respecteren. Dat veronderstelt contact, dialoog en communicatie. Door bijvoorbeeld het organiseren van ouderpanels kunnen scholen ouders rechtstreeks en op een laagdrempelige manier bij de school betrekken.

32 Dilemma’s bij hulpverlening
THEMA
School en ouders willen allebei hetzelfde: het beste voor het kind. Maar zeker als jeugdzorg in beeld komt, lopen de emoties van ouders nogal eens hoog op. Daar heeft Frits Louwersheimer, GZ-psycholoog bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam, regelmatig mee te maken. Hij geeft zijn visie op de relatiedriehoek leerling/ouders – school – jeugdzorg.

35 Jouw insteek maakt het verschil !
THEMA
Je kunt ouders en leerlingen mede-eigenaar maken van gesprekken op school. Als je naast elkaar gaat staan. Als je een respectvolle gesprekssituatie cre‘ert waarin ouders en leerlingen zich autonoom voelen en krachtig kunnen handelen. Maar hoe zorg je voor wederzijdsheid en gelijkwaardigheid, met erkenning van ieders rol? Een aantal praktische tips leest u in dit artikel.

36 Van afzonderlijke naar gedeelde zorg

THEMA
Communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het basisonderwijs

38
GESPOT
Lees, doe of kijk:
www.kopstoring.nl
– Communiceren met ouders
– Opvoedingsspel
www.forum.nl/paoo
– Van alles wat meenemen / Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland
– Partnerschap tussen ouders en beroepskrachten

40 Samen verder gaan !
THEMA
Samen verder gaan … we willen het zo graag maar hoe doe je dat? Een school organiseerde samen met Stichting STO[M]P een themaouderavond over ongewenst gedrag. Uit de reacties tijdens die avond komt duidelijk naar voren hoe wij allemaal reageren vanuit onze eigen beleving als het gaat om grensoverschrijvend gedrag.

42 Colofon