Toon — Jrg. 8 (september 2005) Nr. 7

3 Teachers Matter
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 ‘Het is weer hun school geworden’
Caroline Broeijer
Ouders haalden hun kind van school; zo startte directeur Kruit zeven jaar geleden op een basisschool in Wildervank. Inmiddels is er veel veranderd. Hij benadert de ouders als klant en maakt hen pertner. Het leerlingenaantal groeit weer en ouders beschouwen het echt als ‘hun’ school. Wat gebeurde tussentijds?

8 Lesgeven in een kleurrijke klas
Betsy Hijlkema en Maaike Hajer
Iedereen herkent het wel: kinderen met wie het contact niet automatisch soepel verloopt. Maar opvallend is dat het meester Jack wel lukt om een band met een lastige leerling op te bouwen en hem bij te sturen in z’n soms onhandelbare gedrag en de andere leerkracht niet. Waar zit het verschil?

12 Van spel naar taal
Goran Stojanovi
Met drama werken aan woordenschatontwikkeling is bij uitstek geschikt voor groepen met verschillende culturele achtergronden en taalniveaus. Aandacht voor non-verbale communicatie en aanknopen bij de diversiteit aan ervaringen zijn belangrijke succesfactoren. Verschillende mogelijkheden van werken met drama worden in dit artikel toegelicht.

14 SOP-je voor onderwijskansenscholen
Rosa Eversteijn
Om allerlei redenen kunnen scholen in een situatie terecht komen die om een stevige aanpak vraagt. Taalachterstand van leerlingen, een hoog ziekteverzuim van leerkrachten en slechte leerresultaten zijn slechts een paar voorbeelden. Een driejarig schoolontwikkelingsproject (SOP) kan er voor zorgen dat de leerprestaties van leerlingen verbeteren en scholen beter functioneren.

22 Lees Door voor primair en voortgezet onderwijs samen
Loes de Vries
Autochtone kinderen met laagopgeleide ouders blijven achter op het gebied van begrijpends lezen in vergelijking met dezelfde doelgroep in andere deken van Nederland. Lees Door wil hieraan iets doen door leerkrachten van groep 7 en 8 van po en vmbo-docenten van de onderbouw te scholen en zo het onderwijs kwalitatief te verbeteren.

26 Samenwerken aan een veilig schoolklimaat
Mieke Vollenhoven en Marion Slijp
Het begrip veiligheid omvat veel meer. Wat is een veilig schoolklimaat eigenlijk? En hoe kun je eraan werken? Een impressie van de projectaanpak Samen werken aan een veilig schoolklimaat voor voortgezet- en primair onderwijs. Want veiligheid ook binnen het team is belangrijk.

Rubrieken

11 De andere Mohamed B.
kriens

17
Tips voor de praktijk
DOEN
Dyslexiebegeleiding voor iedereen. Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, is een leidraad voor scholen om te komen tot een ge•ntegreerde ondersteuning van dyslectische leerlingen. Ge•ntegreerd wil zeggen dat de ondersteuning daar plaatsvindt waar de leerling de meeste tijd doorbrengt: in de klas. Het protocol bevat veel tips en handreikingen; niet alleen voor dyslectische maar ook voor alle (taalzwakke) leerlingen.

21
Onderwijsvernieuwing? Action Learning!
ZEEPKIST
Philip Korff de Gidts, docent op het Revius Lyceum

21 De meerwaarde van het schoolmaatschappelijk werk
de jonge onderzoeker
Rosa Eversteijn

24 BOEKENZO
– NT2 in het basisonderwijs
– Onderwijsachterstanden en Wsns
– Interculturele communicatie
– Goed en goedkoop onderwijs
– Basis van beroepskolom
– Vertrouwenswerk en multiculturaliteit
– Digitaal portfolio
– Taalstimulering op peuterspeelzalen

28 KORT NIEUWS
– Opvoeding in vluchtelingengezinnen
– Registratie opvoedingsondersteuning minimaal
– ‘Allochtone stagiairs hebben het moeilijk’
– Reacties op spreidingsplan onderwijsraad
– Project zorgadviesteams van start
– Islamitische school samen met andere scholen
– Meer maatschappelijke stages
– Praktijkgericht onderwijsonderzoek

30 GAAN
– Samenhang in jeugdbeleid
– Wereldschool
– Innovatie op scholen
– Integraal werken in gemeente
– Onderwijssociologie
– Interactief taalonderwijs
– Kindvak
– Kaleidoscoop

32 WATERdicht (zie onderaan)

36 Rechtvaardige regeling?
3-OVER
D. Bode, H. Bosch en A. Engbers aan het woord.

— Deze maand in WATERdicht::

Ik zit in een boot
En die is heel groot
Hij is heel mooi
We vangen veel prooi:

Vissen, vissen, vissen
Overal zijn vissen
Ik zal ze missen
Och arme vissen!

— Katja, 12 jaar, Rusland.