Toon — Jrg. 8 (oktober 2005) Nr. 8

3 De brievenbus
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Volop profijt van BOP
Loes de Vries
De projecten Boekenpret, Ouderactiviteiten en Piramide combineren tot ŽŽn BOP-project. Dat deden ze in Zwolle in 2 wijken met laagopgeleide allochtone en autochtone gezinnen. De resultaten zijn beter en de ouders blijken betrokken te zijn bij het onderwijs. Met relatief weinig middelen zijn de effecten groot.

8 Culturele achtergrond allesbepalend bij het maken van keuzes?
Reiny de Fijter
De levenskeuzes van allochtonen worden nogal eens als ’traditioneel’ bestempeld. Bijvoorbeeld op jonge leeftijd kinderen krijgen in plaats van participeren op de arbeidsmarkt. Helga de Valk van het NIDI vergeleek groepen onderling en kwam tot de conclusie dat allochtonen en autochtonen meer op elkaar lijken dan wel eens wordt gedacht.

12 Leerlingen zijn elkaar beste leermeesters
Gerda Swank en Maaike Hajer
In kleurrijke klassen kan de taalvaardigheid van kinderen sterk uiteenlopen. Voor de ontwikkeling van taalvaardigheden en begrippen wordt alom interactief onderwijs bepleit. Zelf uitleggen aan anderen heeft een hoog leereffect op zowel begripsontwikkeling als brede taalontwikkeling van het kind. Maar hoe zit het met de zwakkere leerlingen?

14 One kid at a time
Jan Simons en Albert Cox
Hoe bied je leerlingen waarbij het leren stagneert weer perspectief op werk of een vervolgopleiding? Het antwoord van de Amerikaanse Big Picture-organisatie is individueel, persoonsgebonden onderwijs, leren vanuit passie, middenin het echte leven. Hun devies: One student at a time.

22 Onderwijskansen: en nu nog de leerlingen!
Nanne Osinga
De voorbereidingstijd, de selectiecriteria voor de scholen, probleemanalyse in de plannen en de planning van activiteiten zijn aandachtspunten waar Nanne Osinga (projectleider OWK-Fryl‰n) zijn licht op laat schijnen. Hij doet dit in het kader van het pas verschenen onderzoeksrapport Onderwijskansen bekeken.

26 Met puzzels en parels voor de klas
Rosa Eversteijn
De Emmaus basisschool in Rotterdam heeft 4 jaar intensief gewerkt aan het schoolontwikkelingsproject. De leerprestaties zijn flink vooruit gegaan en de school functioneert beter. Maar hoe heeft het personeel van de school dit traject ervaren? Directie en docenten aan het woord.

Rubrieken

11 Mevrouw Sa•di
kriens

17
Tips voor de praktijk
DOEN
Ouders stellen het zeer op prijs als er een goede uitwisseling is met de school over de ontwikkeling van hun kind(eren). Op veel scholen is dit dan ook goed geregeld. Daarnaast willen ouders in toenemende mate als groep gehoord worden door de school. Bestaande organen als de ouder- en/of medezeggenschapsraad zijn daarvoor niet geschikt. Een eigentijds alternatief is het ouderpanel.

21 Ouders en school: partners in opvoeding!
ZEEPKIST
Wilma van Klaveren, schoolmaatschappelijk werker bij het Revius Lyceum in Doorn en Wijk bij Duurstede.

21 De kloof tussen de Antilliaanse en de Nederlandse cultuur
de jonge onderzoeker
Rosa Eversteijn

24 BOEKENZO
– Evalueren van onderwijsverbetering
– Leerwoordenboek Nederlands
– Met ouders verder
– Allereerste Nederlandse woorden
– Identiteitsontwikkeling
– NT2 en opvoederondersteuning
– Waarden ontwikkelen
– Leesrijk schoolklimaat

28 KORT NIEUWS
– Kansschool
– Jongeren lezen
– Subsidie dagarrangementen
– Maatschappelijke opdracht
– Juniorendag ANŽ LA: sprekers gezocht
– Groepsvorming kan positief zijn
– Bijzonder hoogleraar NT2
– Televisie en intellect

30 GAAN
– Omgaan met verschillen bij taal
– Opvoeding
– Onderwijskansen
– Loopbaan van leerlingen
– Wetenweek
– Omgaan met moeilijk gedrag
– Creatief met zorg
– Theater over veiligheid

32 ‘Laat ouders niet versloffen!’
OUDERS ALS EDUCATIEVE PARTNER
Albert Cox

36 De wensen van ouders
3-OVER
Hatice, Steven en Margreet aan het woord.