Toon — Jrg. 8 (februari 2005) Nr. 2

3 Geweld, religie en perspectief
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Kinderwerkers nemen activiteiten brede school onder de loep
Elleke Poortvliet
Hebben de activiteiten in de brede school altijd de uitwerking die bedoeld is? Kinderwerkers van de Rotterdamse welzijnsorganisatie Disck ervaren dat het belangrijk is om doelen nauwkeurig te beschrijven en activiteiten voortdurend te evalueren. Zo werken ze aan ‘de opbouw van duurzame expertise’.

8 Mentoring: ‘Kijken, luisteren en advies geven’
Rosa Eversteijn
Jongeren hebben tijdens hun schoolcarrire wel eens een steuntje in de rug nodig. Maar niet iedere leerling heeft in zijn of haar eigen omgeving iemand die de juiste steun kan geven. Professionele hulp? “Nee, een mentor is juist dan een uitstekende oplossing”., vindt Melisse (Sardes).

12 Thuistaal belangrijke factor voor schoolsucces
Maaike Pulles en Berend Stellingwerf
Ook autochtone kinderen uit plattelandsgebieden vertonen achterstanden in hun schoolsucces, vooral de taalvaardigheid blijft achter. Etoc heeft onderzoek verricht naar de thuistaal en de schoolse taalvaardigheid van kinderen in Oost-Groningen, om meer inzicht te krijgen in deze problematiek en van daaruit aanzetten te doen voor effectieve interventies.

14 Van Gogh, die schilders is toch allang dood?
Mieke Vollenhoven
Een maatschappelijke calamiteit; de moord op Theo van Gogh. Docenten staan in dit soort gevallen voor de bijzondere uitdaging om te reageren op reacties van leerlingen in de les. Ze moeten dat vaak doen terwijl ze de gebeurtenis zelf nog niet hebben verwerkt. Dan bestaat het risico dat het gesprek een totaal andere kant opgaat dan je bedoelde. Hoe kun je dat voorkomen?

17 Tips voor de praktijk
DOEN
Gevoelens uiten: Hoe rust je kinderen sociaal en emotioneel uit voor de volwassenheid? Carolien Gravesteijn en RenŽ Diekstra geven in hun boek Waardig en vaardig in het leven een praktische handreiking. Voor leerkrachten beschrijven ze onder andere het lesprogramma Levensvaardigheden voor het primair onderwijs, een ervaringsgerichte methode voor kinderen van 8 tot 14 jaar. In deze lessen brengen leerkrachten de leerlingen sociale en emotionele vaardigheden en waarden bij.

22 Van kansenarmoede naar kansenrijkdom
IJsbrand Jepma, Caroline van Amerongen en Theo Brouwers
Het project De School Centraal (DSC) is de Amsterdamse concretisering van het landelijke onderwijskansenbeleid. Hoofddoel is dat de 32 deelnemende basisscholen hun schoolgemiddelde op de Citotoets verbeteren. Na vier jaar hebben 27 scholen het gemiddelde verbeterd.

26 ‘Wij hekelen gemekker’
SERIE: De plattelandsschool (5)
Reiny de Fijter
Vijf keer bezocht TooN de Burgemeester S.J. van Royenschool in Schoonoord. Schoonoord is platteland met een hoofdletter, maar wat zegt dat over de school? Niet veel, vinden directeur en leerkrachtenteam. “Ja,…er wordt hier minder gemekkerd: A=A en B=B”.

Rubrieken

11 Een cultuur van ambitie
kriens

21
Karakteronderwijs, oh lieve deugd!
ZEEPKIST
Ingrid La Haye (cošrdinator team Schoolontwikkeling, HCO)

21 Ouderbetrokkenheid in Epe, een persoonlijke aanpak
de jonge onderzoeker
Rosa Eversteijn

24 BOEKENZO
– Gesprekken in multiculturele klas
– Zin in school
– Bekwaamheidsspiegel Piramide
– Normen bespreekbaar
– Taal-zaakvakonderwijs
– Videocursus opvoeden
– Competentiegericht beroepsonderwijs

28 KORT NIEUWS
– Geen verkokering jeugdbeleid
– Nederlandse jongeren in toptien
– Onderwijsachterstanden: stand van zaken
– ‘Allochtoon geen buitenstaander’
– Internaat voor probleemjongeren
– Portal voor peuterleidster
– Onderwijsachterstanden en WSNS

30 GAAN
– Dag van taal in Groningen
– Competenties van leraren
– Jongerentheaterdag
– Omgaan met boosheid
– Dynamisch testen
– Kunst en design uit Marokko
– Geletterdheid

32 WATERdicht (zie onderaan)

36 Onderwijsintegratie: zwart-wit?
3-OVER
Theo Scheffer, Ger van de Laak en Marjan Mšhle aan het woord.


— Deze maand in WATERdicht:

Riet is een grote stok
Hij lijkt als een stok
Hij is dun
Riet kan ook zwaaien.


— Asadullah, 10 jaar, Iran.