Toon — Jrg. 5 (november 2002) Nr. 9

6 Nieuwe woordenschattoets voor het basisonderwijs hard nodig
Hoe kan het dat de scores op de Cito-toets Lees woordenschat, ondanks de extra inspanningen van de leerkrachten, zo teleurstellend zijn? De verklaring voor de tegenstrijdige uitkomsten: de Leeswoordenschattoets geeft de effecten van het woordenschatonderwijs onvoldoende weer. In dit artikel beschrijven de auteurs het waarom.

8 De leerling bij de les in de vmbo-praktijk
KAG-AL is de afkorting van Kennis Als Gereed schap Activerend Leren. De methode is gericht op het handelen van zowel docenten als leerlin gen. Het Ter Kemenade College koos school breed voor de methode. “Wij kwamen tot de conclusie dat we op een manier onderwijs gaven die niet meer aansloot bij het type leerling.”

12 Klassengesprekken in de multiculturele school
Myl¬Źne Hanson onderzocht het lesgeven met de methode De Grote Reis op twee basisscholen. Wat haar opviel: interculturele interactie, bij voorbeeld tussen leerlingen en leerkracht, wordt grotendeels bepaald door persoonlijke en maat schappelijke visies op de multiculturele samenleving.

14 Onderwijs met taalkwaliteit
Een majeure onderwijsinnovatie, noemt Frans Teunissen de ver nieuwingen die de komende jaren in het taalonderwijs moeten plaatsvinden. Een belangrijk accent ligt voor hem bij de kop peling van taal aan inhoud. Daar bij komt het vooral aan op de bekwaamheden van de leerkracht.

17 – 24 DOSSIER BREDE SCHOOL
De brede school is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. In dit Dossier wordt naast een artikel over de ‘stand van zaken’ aandacht besteed aan een essentieel aspect van de brede school namelijk de doorgaande lijn. In dit geval wordt de Maastrichtse samenwerking tussen een peuterspeelzaal, een basisschool en ouders in de praktijk beschreven. Tevens is een overzicht gemaakt van de ‘soorten’ brede scholen.
17 Brede school is vooral een kwestie van samenwerking
18 Brede scholen groeien als kool
20 Overzicht brede scholen
22 Samen en van binnen uit
24 Monitoren of evalueren?


26 ‘Heldere doelen formuleren en terugkoppelen’
Het werken met doelstellingen is de kern van alle vernieuwingsactiviteiten die het team van de Frits Bodeschool in Urk aanpakt. “Dat hebben we voor al geleerd van BOV (Omgaan met verschillen bij Beginnend Lezen): we formuleren heldere doelen en bespreken steeds in het team hoe ver we zijn.”

28 Vlaams gelijkekansendecreet integreert ‘goa en wsns’
Het eerste deel van het gelijkekansendecreet is sinds dit schooljaar van kracht geworden in het Vlaamse onderwijs. Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen is het voor naarnste doel van het decreet. Tot nu toe heeft het decreet in Vlaanderen vooral voor veel verdeeldheid gezorgd.