Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 26 (mei 2018) nr. 2

Special: gedrag

08 Screeningsinstrument BYI-2 brengt depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart
Merel van der Voort-Braak
In december 2017 kwam Pearson met een Nederlandse vertaling van de BYI-2. Deze bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. Het is echter niet mogelijk om er een diagnose mee te stellen, maar het kanwel een belangrijke indicatie zijn voor vervolgonderzoek. Ook kan bij een bovengemiddelde score op een vragenlijst veel informatie verkregen worden door het bestuderen van de items. Hoog tijd om deze test wat beter onder de loep te nemen. In dit artikel 9 vragen over dit nieuwe screeningsinstrument.

12  Verslag van boekbespreking autisme-expert Colette de Bruin
Melanie Modderman
Colette de Bruin van het boek Dit is autisme: ‘Mensen met autisme nemen de wereld waar in puzzelstukjes’ Wat gebeurt er nu precies in het brein van iemand met autisme waardoor hij zo anders reageert? Een belangrijke vraag waarop Colette de Bruin en neurobioloog Fabienne Naber wetenschappelijk antwoord wilden. Ze verrichtten hiertoe breed en diepgaand onderzoek en weten in hun onlangs verschenen boek Dit is autisme verbanden te leggen die, zoals ze zelf zeggen, dit in één klap duidelijk maken.

16 Vroegsignalering van ASS bij peuters loont
Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys
Remedial teachers zien kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) meestal vanaf de kleuterleeftijd. Dit is de gemiddelde leeftijd waarop ASS herkend en gesteld wordt. Echter, ouders en andere betrokkenen maken zich vaak al eerder zorgen over de ontwikkeling van een kind. Dit artikel gaat in op die voorschoolse periode. Het is volgens de auteurs namelijk van belang om ouders serieus te nemen in hun zorgen als hun kind zich anders ontwikkelt. Jij als remedial teacher kunt hen hierin begeleiden en kijken welk traject het meest passend is voor hun kind.

20 Hoe kun je ASS eerder signaleren bij meisjes?
Carolien Rieffe en Els Blijd-Hoogewys
Kenmerkend voor autisme zijn problemen in de sociale interactie. Deze problemen vormen de kern van de diagnose. Communicatie verloopt stroef of eenzijdig en grapjes of woordspelingen worden niet begrepen of letterlijk opgevat. Daarnaast worden non-verbale signalen niet goed geïnterpreteerd. En vertonen mensen met autisme rigiditeit in hun denken en doen. Al deze gedragskenmerken zijn vooral gebaseerd op het autismebeeld van jongens. Meisjes met autisme worden vaak laat opgemerkt of krijgen een verkeerde of onvolledige diagnose. De auteurs van dit artikel benoemen de meest opvallende kenmerken waarmee je deze meisjes wel beter herkent, zodat er sneller de juiste hulp geboden kan worden.

23 De ins en outs van COTAN-proof
Erica Jansen

24 Het ethische dilemma
Roger Standaert

26 Interview: Psycholoog Laura Batstra over de misverstanden van ADHD
Brigitte Stark

En verder:

06 Actueel

15 Gastcolumn
Marien Lokerse

29 Gesignaleerd

32 Recensies

34 LBRT info