Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 24 (mei 2016) nr. 2

06 Actueel

08 Hoe pak je executieve functies en zelfregulatie bij leerproblemen oplossingsgericht aan?
Lucie Spreij
De begrippen executieve functies en zelfregulatie duiken de laatste jaren vaak op in het onderwijs. Daarnaast verschijnen er regelmatig publicaties over interventieprogramma’s en breintrainingen voor het versterken van zwakke executieve functies. Maar wat zijn executieve functies eigenlijk en wat verstaan we onder zelfregulatie? En hebben trainingsprogramma’s die de executieve functies trainen eigenlijk wel zin bij kinderen met leerproblemen? Het begeleidingsinstrument Focus laat in ieder geval zien dat dit nauw afgestemd moet worden tussen de remedial teacher, de leraren, de ouders en natuurlijk de leerling, wil het echt kans van slagen hebben.

12 Reactie op artikel Tekenen voor rekenen
Aart Andeweg
Met interesse heeft Aart Andeweg in Tijdschrift voor Remedial Teaching 2015/4 het artikel van Anton Boonen gelezen, over de rol van visuele representaties bij het (leren) rekenen. Terecht merkt de schrijver op dat voor leerlingen het talige aspect in het rekenonderwijs een probleem kan opleveren. Zijn suggestie – op basis van zijn promotieonderzoek – visuele representaties te gebruiken – mits goed aangepast en aangeboden – past in mijn opvatting dat leerkrachten en remedial teachers een breed repertoire aan kennis en vaardigheden dienen op te bouwen en te hanteren. Toch wil Andeweg een paar kenttekeningen bij het artikel van Boonen plaatsen.

14 ToM-training bij autistische kinderen
Pim Steerneman

18 Breuken; vooral een kwestie van doen!
Bronja Versteeg
In veel rekenmethoden is er weinig ruimte gereserveerd voor de leerlijn breuken. In de rekenles neemt de leerkracht daarom vaak grote stappen en wordt er weinig tot geen tijd genomen om praktisch met breuken aan de slag te gaan. Het gevolg is dat kinderen trucmatig leren rekenen met breuken omdat de onderliggende breukenconcepten onvoldoende gevuld zijn. Remedial teaching rondom breuken moet daarom vooral op de begripsvorming gericht zijn. Het gaat daarbij om het verwerven van inzicht in breuken door te handelen met concreet breukenmateriaal in betekenisvolle situaties. Ofwel: pas als een kind al handelend breuken in  betekenisvolle contexten ontdekt, kan hij er betekenis aan geven. Op die manier wordt de basis gevormd voor de bewerkingen met breuken en voor de relatie tussen breuken en procenten, verhoudingen en kommagetallen.

22 Wat is subiteren en hoe kun je het stimuleren?
Henk Logtenberg en Aafke Bouwman
Subiteren is het direct kunnen overzien van kleine hoeveelheden, vier à vijf, zonder te tellen. Als het subiteren traag verloopt, bijvoorbeeld door een neurologisch defect, stagneert dit de verdere rekenontwikkeling bij onder andere getalbegrip, rekenkundige bewerkingen en algebraïsche vergelijkingen. In dit artikel beschrijven de auteurs de mogelijkheden om tijdens de remedial teaching  met behulp van spelletjes het subiteren bij jonge kinderen te onderzoeken en te stimuleren.

26 Eye tracking: Mijn ogen vertellen hoe ik stillees
Linda de Leeuw en Maud van Druenen
Als kinderen hardop lezen, hoor je welke fouten ze maken. Via scores en observaties is het mogelijk een behandelplan op te stellen. Dit is echter niet mogelijk bij stillezen omdat dit een andere vaardigheid is. In opkomst is eye tracking. Deze vorm van onderzoek biedt de  mogelijkheid om ook tijdens het stillezen zicht te krijgen op de leespatronen van kinderen en op basis daarvan gerichte interventie in te zetten. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe eye tracking werkt en welk (vervolg)onderzoek er nog nodig is om eye tracking daadwerkelijk in te zetten.

29 Gastcolumn Anna Schipper
Remedial teachers moeten leerkrachten er steeds van overtuigen dat elk kind uniek is.

30 Vers bloed
Eva van de Bovenkamp

31 Gesignaleerd

34 Recensies

36 In de regio

38 LBRT info