Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 21 (april 2013) Nr. 2

3 Back to the future
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur


6 Spellingstoetsen Cito: ja of nee?
ONDERZOEK
Anna Bosman, JosŽ Schraven, Saskia van Berkel, Marieke Tomesen, Jos Keuning & Astrid Mols
Cito kwam in 2006 met een geheel nieuwe wijze waarop de spelling van leerlingen in het primaironderwijs wordt getoetst. Deze manier van toetsen leidt tot op de dag van vandaag tot veel kritiek. Vooral rondom de keuze voor meerkeuzevragen. Anna Bosman en JosŽ Schraven dringen er bij Cito op aan om deze toetsen volledig af te schaffen. Cito daarentegen heeft een andere mening.

12 Grip op leesbegrip / Beter toetsen en evalueren van lezen met begrip
LEERMIDDELEN
Karin van de Mortel
Onderwijsprofessionals die zicht hebben op de ontwikkeling van de leesvaardigheid van hun leerlingen zijn minder afhankelijk van de formele toetsen. Toetsresultaten geven inzicht over waar leerlingen zijn in hun leesontwikkeling, maar niet hoe ze daar gekomen zijn. Door na te gaan wat leerlingen leren, hoe ze leren en of ze daadwerkelijk leren, kunnen de resultaten geoptimaliseerd worden.

16 Protocol ERWD 3 voor het mbo biedt geen oplossing!
INTERVIEW
Melanie Modderman
Het protocol Ernstige Reken Wiskundeproblemen en Dyscalculie 3 voor het mbo is al even gereed. Dit protocol biedt een leidraad waarmee men in het mbo kan werken om iedere student goed rekenonderwijs te geven. De focus ligt daarbij op de rekenzwakke studenten. Maar is dit ook zo? Uit een ingezonden brief naar aanleiding van de conferentie Alledaags Rekenen die in november werd gehouden, blijken er vanuit het werkveld nogal wat vragen te zijn. Wij namen contact op met de schrijver van deze brief: Ron van Rijn, remedial teacher in het VO. Naar aanleiding van zijn brief stelden we Mieke van Groenestijn, co-auteur van het ERWD 3 voor mbo, 7 vragen.

19 Noodkreet

COLUMN

Feite Hofman

20 Concept mapping met kleuters / Leren communiceren op papier
LEERMIDDELEN
Ilja Hoogenberg-Engbers
Het gebruik van concept mappen in de kleuterbouw van de basisschool is nog vrij onbekend. Remedial teacher en orthopedagoog Ilja Hoogenberg-Engbers legt in dit artikel uit dat er juist met deze jonge kinderen effectief te werken is met concept mapping. Omdat kleuters over het algemeen nog niet kunnen lezen en schrijven kunnen ze via foto’s, tekeningen en objecten toch op unieke wijze informatie met elkaar delen.
24 Onderzoek naar het rekengesprek: open en oplossingsgerichte vragen favoriet
ONDERZOEK
Jos Kienhuis, Dianne Roerdink & Sui Lin Goei
Welke vragen stel je tijdens een rekengesprek. Uit onderzoek van Jos Kienhuis, Dianne Roerdink, Sui Lin Goei van het lectoraat Onderwijszorg en samenwerking binnen de keten van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle blijkt dat participanten die meededen aan de interventie de voorkeur geven aan open en oplossingsgerichte vragen. Op die manier kunnen ze beter aansluiten bij de competenties en onderwijsbehoeften van de leerlingen.

28 Remedi‘ring van comorbide leesproblemen: als leren lezen dubbel moeilijkt lijkt!U
UIT DE PRAKTIJK
HŽlne Dieteren
Het kost veel tijd en moeite om speciale hulp bekostigd te krijgen voor kinderen met comorbide leesproblemen. Remedial teacher HŽlne Dieteren, werkzaam in het speciaal basisonderwijs, komt ze helaas steeds vaker tegen. Zij wacht niet op externe hulp en gaat met deze leerlingen aan de slag. Aan de hand van de 10-jarige Pieter die PDD-NOS heeft, laat ze zien hoe zij hem aan het lezen kreeg.

31 Recensies
BOEKEN, CD-ROMS EN MATERIALEN
Frank Mansoer
– Op het internet: beterrekenen.nl, nubeterengels.nl, kennisring.nl
– Niet het zoveelste boek over dyslexie
– Hoe past een ASS-kind zich aan op school?
– Met kleuren ontleden werkt!
– Op de Tobiasschool wordt elke kind een glanzende diamant

34 Hoogbegaafdheid
RT IN DE REGIO
Erica Jansen
Door het hele land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de 16 regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er ŽŽn bijeenkomst uit en doet daar verslag van. Ditmaal ging redacteur Erica Jansen op 13 maart 2013 naar de lezing ‘Hoogbegaafdheid: oorzaken van onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen op de basisschool in Zoetermeer’.

32 Gesignaleerd
R
T
– What’s App? Een paar favoriete onderwijsapps
Onderpresteren op de basisschool
Puzzel mee!
– Pesten past niet!
– Rekendiagnostiek in de praktijk
Rijmkampioen
– Agenda
Kijk eens in de spiegel
– Recitificatie
– Rekenen is leuk!
Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e
– Meldcode kindermishandeling

38-42 LBRT info
Van de bestuurstafel, beleidsberichten,
producten LBRT, regioprogramma’s, adressen en beeldmerk.