Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 18 (december 2010) Nr. 5

3 “De laatste tijd valt me op hoe goed…”
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur
“De laatste tijd valt me op hoe goed sommige kinderen zelf kunnen aangeven wat ze nodig hebben en wat hun onderwijsbehoeften zijn. EŽn van mijn leerlingen, net 10 geworden, zei…”

6 Handelsgericht werken op school: de bijdrage van de remedial teacher
No‘lle Pameijer, Tanja van Beukering & Sonja de Lange
HWG en remedial teaching deel 3. In de eerste twee artikelen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching bespraken de auteurs de uitgangspunten en fasen van handelingsgerichte diagnostiek. In dit artikel gaan de auteurs verder in op de rol van de rt’er bij handelingsplannen. Ze geven antwoord op de vraag hoe de rt’erals leer- en/of gedragsspecialist hieraan een handelingsgerichte bijdrage kan leveren. De auteurs doen dit aan de hand van twee HGW-cycli: op groepsniveau en op individueel niveau.

12 Fijne motoriek bij kleuter / Meer dan pincetgreep en kralenplank
Marlies Schaerlaeckens & Lia Wouters
In groep 1 en 2 zijn veel materialen aanwezig om mee te spelen, bouwen, knutselen en werken. Een van de doelen is het stimuleren van de fijne motoriek. Dit artikel geeft handvatten voor het stimuleren van deze fijne motoriek. Die heeft een leerling enerzijds nodig voor knippen, kleuren, plakken en schrijven. Anderzijds voor zijn zelfredzaamheid. Voor optimale participatie op school is een goed ontwikkelde fijne motoriek noodzakelijk.

18 HGD bij leerlingen met spellingproblemen
Harry Janssens
Wat moet een leerkracht doen als een leerling veel fouten maakt in zijn dictee? Vaak worden de fouten in aparte spellingcategorie‘n gerubriceerd en daar wordt dan extra mee geoefend. Het succes hiervan is vaak van korte duur en de leerling vervalt daarna weer in zijn oude fouten. De reden hiervoor is volgens onderwijsadviseur Harry Janssens dat er bij spellingcategorie‘n geen analyse wordt gemaakt wat de achtergrond is van de fouten. Wat heeft de leerling gedacht toen hij het woord op deze manier fout schreef? Volgens Janssens is goed handelingsgericht werken pas echt mogelijk als er een goede analyse gemaakt wordt van de denkprocessen van leerlingen. In dit artikel presenteert Janssens een foutenanalyse waarin de denkprocessen van leerlingen centraal staat.

26 Interview met Wim Dani‘ls / “Taal is altijd in beweging”
INTERVIEW
Loes Wijburg
Het Grote Taalboek, geschreven door Wim Dani‘ls, is onlangs verschenen. Het geeft een compleet overzicht van de basisprincipes van de Nederlandse taal. Tijd voor een paar vragen aan de auteur hoe deze 272 pagina’s dikke uitgave tot stand kwam.

28 De rt’er en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
Lourens van der Leij
Heeft de remedial teacher een taak bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen? De leerkracht heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een pedagogische klimaat waarin goed gewerkt en geleerd kan worden. Dat kan door dagelijks impliciet of expliciet aandacht te schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Aan de remedial teacher als teamlid de uitdaging om hierbij aan te sluiten.

34 RT-NIEUWS
– Protocol ERWD
– Nationale Wiskunde Dagen en Nationale Rekendagen
– Dyslexiefestival
– NOT
– Leestoetsen
– Foutje

35 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Een D of een T een lastig probleem?
-Volle hoofden aan het woord
– Olympische Spelen met de pen
– Taal in al haar facetten

38 LBRT info

Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.