Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 16 (februari 2008) Nr. 1

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Nieuwe hoofdredacteur Petra van de Ree versterkt redactie / Herm Verbugt, voormalig hoofdredacteur, blijft actief binnen LBRT en bij redactie
REDACTIENIEUWS
Hennie van de Kar-Vervooren
Het Tijdschrift voor Remedial Teaching is in deze vorm inmiddels bezig met de zestiende jaargang. ‘Het tijdschrift is de kurk van onze vereniging’, zegt Herm Verbugt. Herm Verbugt, destijds voorzitter van de LBRT, was in deze functie nauw bij de oprichting van het tijdschrift betrokken. Vanaf het najaar van 1997 is hij, eerst als adviseur vanuit de LBRT, bij de redactievergaderingen aanwezig. Vanaf 2001 werkte hij als hoofdredacteur voor het tijdschrift. Per 1 januari 2008 heeft Petra van de Ree het hoofdredacteurschap officieel overgenomen. Petra van de Ree zal op haar manier invulling geven aan deze functie. Herm Verbugt laat in een gezamenlijk interview weten alle vertrouwen te hebben in Petra’s capaciteiten en persoonlijkheid.

8 Slim diagnosticeren / Het herkennen van hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
Eleonoor van Gerven
Op elke school zijn hoogbegaafde leerlingen aanwezig. Echter niet al deze leerlingen worden tijdig als zodanig herkend en niet alle leerlingen die herkend worden krijgen passend onderwijs aangeboden. Leerlingen waarvan niet tijdig onderkend wordt dat zij (veel) meer kunnen dan andere leerlingen en daardoor dus ook geen onderwijs krijgen dat bij hen past, kunnen na verloop van tijd probleemgedrag gaan vertonen. In de praktijk zien we dat het veel meer inspanningen vraagt van alle betrokkenen om er samen voor te zorgen dat het weer goed gaat met een leerling dan wanneer vroegtijdig wordt bijgestuurd.

14 Hoe Juli‘tte en Jonas leren rekenen
Willem Uittenbogaard
In het novembernummer 2007 van dit tijdschrift schrijft Jan van de Craats een artikel met de titel ‘Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen’. Hij lijkt nu ook oplossingen voor rekenzwakke kinderen gevonden te hebben. Hij beveelt remedial teachers aan toch vooral gebruik te maken van hun oude kennis. Het is voor mij de vraag of hij kennis heeft genomen van alles wat er in de afgelopen decennia is gepubliceerd op dat gebied. Remelka en Maatwerk ontbreken bij zijn literatuurverwijzingen.

20 Toch nog leren lezen / Een effectieve methode van remedial teaching
Wim Verhagen, Cor Aarnoutse & Jan van Leeuwe
De behandeling van dyslexie raakt gelukkig steeds meer ingebed in een kader van vroege signalering en behandeling. In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie dat op initiatief van de overheid is ontwikkeld en naar alle basisscholen is gestuurd, is een herfstsignalering opgenomen. Hiermee kunnen leerlingen met leesproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Verder bevat het protocol aanwijzingen voor intensievere remedi‘ring door de school.

26 Lezen en spellen / Zo leer je kinderen lezen en spellen in het speciaal basisonderwijs
Anna Bosman & JosŽ Schraven
Enige tijd geleden rapporteerden Van Bon, Bouwmans en Broeders (2006) dat 73% van de kinderen in het speciaal basisonderwijs een substanti‘le lees- (en spelling)achterstand ontwikkelt. Wij hebben onlangs aangetoond dat dit niet nodig is, mits er gebruik wordt gemaakt van een effectieve methodiek. Het blijkt dat leerlingen in het speciaal basisonderwijs groep 3 een lees- en spellingniveau kunnen behalen dat niet onderdoet voor die van leerlingen groep 3 in het regulier onderwijs. In deze bijdrage doen wij verslag van dit onderzoek naar de effectiviteit van de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS), zoals gepresenteerd op de Vakbeurs Remedial Touch in Utrecht van 26 september 2007.


30 De wonderbaarlijke letter e
COLUMN
Ans van Berkel

31 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Zo is leren leuk!
– Zo gaan Roos en Tom met elkaar om
– Schrijfsjablonen
– Opstapboeken Frans
– Als spelling een kwelling is…
– Index voor inclusie
– Ingesproken school- en studieboeken een kostbare aangelegenheid
– Op het internet

38 LBRT info
Van het bestuur, aankondigingen, regioprogramma’s en adressen.