Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (juli/augustus 2013) Nr. 7/8

336 Het bereik van allochtone kinderen met voor en vroegschoolse voorzieningen
Geert Driessen, Annemiek Veen, Ineke van der Veen
Onder de noemer van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) zet de overheid momenteel zwaar in op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden van jonge kinderen. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool krijgen kinderen met (dreigende) achterstanden stimuleringsprogramma;s aangeboden, met name op het gebied van taal…

351 Seksuele geaardheid, ervaren geweld en gevoelens van onveiligheid van schoolpersoneel en leerlingen
Ton Mooij
De seksuele gerichtheid van een persoon kan gericht zijn op het andere geslacht, het eigen geslacht of homoseksueel, of beide geslachten. Er zijn aanwijzingen dat LHB schoolpersoneel en LHB leerlingen in scholen meer geweld en onveiligheid ervaren dan andere personen…

364 Oudertevredenheid = Resultaat? Tevredenheid van Ouders met het Response-restricite en het Slik-programma
Dani‘l Seys, Cynthia Bussink, Jessie de Kort, Marieke van Meerten, Pieter Duker
Als derdelijnsvoorziening verwijzen orthopedagogen , psychologen en kinderartsen ouders met een kind dat voedsel weigert of dat onzindelijk blijt naar een van de drie SeysCentra. Deze studie geeft de resultaten weer van het vaststellen van tevredenheid van ouders met het Response-Restrictie-programma (RR) voor onzindelijkheid voor urine overdag en met het Slik-programma voor de voedselweigering.

369 KIES voor het kind! Bevindingen van het effectonderzoek naar Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) in de basisschoolleeftijd.
Angela van den Broek, Inge Van Der Valk, Muriel Van Doorn, Ed Spruijt, Maja Dekovic, Wim Meeuws
KIES is een spel en praatgroep voor kinderen, die kinderen helpt de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, ermee om te gaan en te verwerken. Deze studie is het eerste gerandomiseerde controleonderzoek (RCT) in Nederland naar een scheidings-ondersteunings programma voor kinderen.

381 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

384 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Eigennamen en de eigen naam. Over het leren lezen en schrijven van de eigen naam.

386 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over autoritair gezag’.

388 Bij-brengen; Pietje Perfectionist
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug.

390 Weetwinkel

403 Boekbespreking

– Driehoekskunde. Samenwerken in de driehoek cli‘nt, familie en begeleider

405 Binnengekomen boeken
– Zeggen wat je ziet… en dat begrijpen, 2013. En nu gaan we pictolezen
– Spraaktaal. Gids voor jongeren met een taalstoornis
– Presenteren met impact
– Gehoord worden. Omgaan met slechthorendheid
– Onbevoegd gezag. Hoe burgers zelf de crisis aanpakken

408 Meldingen