Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (mei 2012) Nr. 5

235 Onderwijsloopbaan en onderwijsbestel – Over toegankelijkheid als bestuurlijk en pedagogisch vraagstuk
Leo Lenssen
In deze bijdrage betoogt de auteur dat het relatieve onderpresteren van het Nederlandse onderwijsbestel vooral in verband moet worden gebracht met het waardenkader op basis waarvan het tot stand is gekomen in stand wordt gehouden. De waardenori‘ntaties zijn van weinig betekenis voor de lerende jongere van vandaag, maar dienen vooral voor het in stand houden van de verouderde maatschappelijke verhoudingen. De achtergronden van de vorming van Regionale Opleidingen Centra (ROC) bieden een scherp inzicht in de wijze waarop het onderwijsbestel in dit opzocht functioneert. De auteur houdt een pleidooi voor een fundamentele herbezinning op dit vraagstuk door het thema ’toegankelijkheid’ als centraal principe voor onderwijsbeleid te introduceren.

246 Pedagogisch ontwaken (the awakening of a third kind)
Hans Jansen
Dit verhaal gaat over pedagogiek en het is samengesteld uit verhalen over ‘de’ pedagogiek, ,verhalen van en over pedagogische onderzoekers/denkers, verhalen van en over leraren/pedagogen en verhalen van en over leerlingen/studenten en daarbij is gebruik gemaakt van (bestaande) teksten uit de vier delen van de orthoreeks Retro Perspectief. De tekst van dit verhaal zal vaak provocerend overkomen en soms zelfs als een set bijtende en aanvallende statements. Toch moet dit verhaal vooral worden gezien als tekst. Niet meer dan tekst…

269 Tijdschrift in 1940-1945
Rinus Keyman
In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de pers in de Tweede Wereldoorlog. Naast een aantal gemene verschijnselen de pers betreffende wordt ingezoomd op de positie van tijdschriften en van wetenschappelijke tijdschriften in het bijzonder. Eveneens wordt aandacht gegeven aan de Perszuivering. Dit resulteert in een aantal vragen ten aanzien van het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs dat ten tijde van de oorlog bleef verschijnen. Bronbestudering levert geen antwoord op, mogelijk dat bestudering van de uitgaven uit de oorlog van het tijdschrift duidelijkheid kan verschaffen.

279 Zeventig jaar geleden – Het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs in 1942
Jan Brandsma
Zeventig jaar geleden werd door de Duitse bezetter de Kultuurkamer ingesteld. Veel dagbladen en tijdschriften werden verboden. De bladen die wel mochten verschijnen moesten zich houden aan scherpe richtlijnen. In deze bijdrage wordt jaargang 1942 van het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs centraal gesteld.

287 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

292 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Kuilen graven; over het aanleren van een grondvorm.

294 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Over basis en extra zorg in de regio (en een stemadvies).

296 Ver-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

298 Weetwinkel

303 Binnengekomen boeken
‘Skript 33.3’, ‘Daar zit meer achter… Een praktische verkenning van (kritische) discoursstudies’, ‘Het OntwikkellingsVolgModel – Verantwoording en Achtergrondinformatie’.