Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (september 2011) Nr. 9

426 Passend onderwijs – er gebeurt al veel!
Henk Keesenberg
Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over de vormgeving van het speciaal (basis)onderwijs en de rechten die de leerlingen in het regulier onderwijs hebben op ondersteuning waar dat nodig is. Onderwijs moet ‘passend’ gemaakt worden aan de individuele behoefte (‘special need’) van de leerling. in dit artikel worden de hoofdlijnen van het huidige beleid ‘Passend onderwijs’ weergegeven. In aansluiting hierop is een tiental ambities gedefinieerd.

431 Schakeringen binnen de zorg: syndroomspecifieke kennis omtrent mensen met een verstandelijke beperking
Josette Wulffaert
Bij een groot deel van de mensen met een verstandelijke beperking wordt de verstandelijke beperking veroorzaakt door een genetisch syndroom. Dit onderzoek richt zich op vijf specifieke genetische syndromen: het Angelman, CHARGE, Cornelia de Lange, Prader-Willi en Rett syndroom. De mate van ouderlijke stress is in kaart gebracht en de relatie met kindkenmerken is onderzocht.

443 Afscheid van prof. dr. Aryan van der Leij?
Jan Brandsma
Op donderdag 17 maart 2011 hield prof. dr. Aryan vand er Leij zijn afscheidsrede. Een rede vol humor en scherp in de analyse…

447 Het schoolwelbevinden van leerlingen in het Speciaal Onderwijs cluster 4
Nouchka Tick, Kirsten Hoogendijk, Marie-Bernadette Schšpping, Athanasios Maras
In het cluster 4 onderwijs wordt lesgegeven aan kinderen met psychiatrische problemen. Op verschillende manieren probeert dit type onderwijs tegemoet te komen aan de extra aandacht die deze leerlingen nodig hebben. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar het schoolwelbevinden van deze leerlingen. In deze studie is onderzocht onder 772 leerlingen van zeventien onderwijslocaties voor cluster 4 onderwijs hoe leerlingen hun schoolwelbevinden beoordelen, hoe tevreden zij zijn over de onderwijssituatie en welke factoren het meest op hun schoolwelbevinden van invloed zijn.

460 Retro Perspectief
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

462 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Oh wat lijken ze op elkaar! Over letters die op elkaar lijken.

464 Wee-k-lacht
Maarten Poortinga
Over samenwerkingsverbanden, het schoolzorgprofiel en nog wat…

466 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen… (mobiele therapie)

468 Weetwinkel

475 Boekbespreking en binnengekomen boeken
Hans Jansen
– ‘Hoe sterk is de eenzame fietser? Een onderzoek naar de relatie tussen individuele ontwikkeling en de toegankelijkheid van het onderwijsbestel in Nederland’
– ‘Dirigeren van de oceaan’
– ‘Ellis en het verbreinen’