Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (november 2011) Nr. 11

543 Grotere klassen, beter onderwijs
Wim Groot, Henri‘tte Maassen van den Brink
Het onderwijs krijgt te maken met een toenemend lerarentekort. Dit kwantitatieve tekort komt bovenop een kwalitatief tekort. In het verleden is kwantiteit stelselmatig boven kwaliteit gesteld. De extra middelen zijn vooral besteed aan klassenverkleining en meer leraren en niet aan het aantrekken van betere leraren door het bieden van hogere salarissen. Klassenverkleining draagt weinig bij aan betere leerprestaties, betere leraren wel. Daarom moet de nadruk komen te liggen op het aantrekken van getalenteerde jongeren voor een baan in het onderwijs en verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en niet op klassenverkleining. Verhoging van de productiviteit in het onderwijs is daarbij essentieel.

549 Naar hogere leeropbrengsten met het NOB-profile; een model om het ontwikkelingsprofiel van een leerling in kaart te brengen
Deanne Radema, Wilma Slaats, Rolf Snaterse
ZML Noordoost Brabant heeft een model ontwikkeld om op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen het onderwijs doelgericht en planmatig in te richten. Het NOB-profiel bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst worden in het stroomprofiel de domeinen van functioneren in kaart gebracht. Daarna wordt het ontwikkelingsperspectief en de na te streven uitstroombestemming vastgesteld en tot slot wordt bepaald welk basisarrangement het beste past.

560 Oplossingsgericht werken in het basisonderwijs
Mieke Kotterink
In dit verkennend praktijkonderzoek bij 11 leerlingen van een reguliere basisschool wordt nagegaan of oplossingsgericht werken – door middel van De Methode Kid’s Skill – kan bijdragen aan verminderen van gedragsproblemen in het basisonderwijs. Daarnaast wordt bekeken of er een verband is tussen oplossingsgericht werken en de competentiebeleving van de leerlingen en tevens wordt de relatie tussen de leerling en leerkracht onderzocht. De resultaten laten een kwalitatieve vooruitgang zien op basis van de normering van drie gestandaardiseerde vragenlijsten en daarnaast een statistisch significante verbetering van sociaal probleemgedrag, conflict in de relatie tussen leerling en leerkracht en het gevoel van eigenwaarde bij kinderen. Gezien de beperkte grootte van de onderzoeksgroep worden deze resultaten met terughoudendheid ge•nterpreteerd.

574 Zwakke lezers effectief helpen met begeleid hardop lezen
Ron Oostdam, Henk Blok, Conny Boendermaker
Veel leerlingen in het basisonderwijs ondervinden problemen bij het technisch leesonderwijs. Het betreft leerlingen die in de groepen vier, vijf en zes de gestelde AVI-niveaus niet bereiken en op toetsen voor technisch lezen op E of nog net D-niveau scoren. Landelijk gezien gaat het om zo’n tien tot vijftien procent van de leerlingen. Begeleid hardop lezen is een methodiek om dergelijke zwakke lezers te remedi‘ren. De aanpak houdt in dat een leerling hardop een tekst leest, terwijl een ervaren lezer de voortgang controleert en zo nodig hulp of instructie geeft. In een experimenteel onderzoek zijn de effecten onderzocht van twee varianten van begeleid hardop lezen: ‘Verder lezen’ en ‘Opnieuw lezen’. De uitkomsten laten zien dat begeleid hardop lezen effectief is ten aanzien van technisch lezen en leesplezier. Tussen de beide varianten is er geen verschil en effectiviteit.

586 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

524 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Geen pir mir en ook geen Vlaamse Kiep over letterzuivere klanksynthese.

526 Wee-k-lacht
Maartenjan Poortinga
Over beroepskader, competenties en nog meer.

466 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen… (a psychologist walks into a bar…)

530 Weetwinkel

539 Binnengekomen boeken
Kees van Overveld
‘Cultuur en opvoeding’, ‘Dramaqueen of gewoon autisme?’