Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (juli/augustus 2011) Nr. 7/8

351 De stiefmoeder in beeld
Addy Manneke
Voor kinderen is het moeilijk om hun plaats te vinden in een stiefsituatie. Ook de stiefmoeder komt vaak in een lastig parket. Zij wordt geconfronteerd met dubbele verwachtingen: enerzijds wordt zij geacht haar stiefkind te behandelen als een eigen kind, anderzijds moet ze vooral geen ‘echte moeder’ voor het kind willen zijn. Een stiefdochter omschrijft het zo: ‘Bemoeide zij zich te weinig met mij, dan verweet mijn vader haar dat ze te afstandelijk was, en bemoeide ze zich te veel met mij, dan liet ik haar weten dat ze mijn moeder niet was en nam mijn vader het voor mij op…’

362 Dyslexie in het voortgezet onderwijs: een algemeen taalprobleem of een specifiek leesprobleem
Hilde Hacquebord, Femke van der Honing
In deze situatie hebben we het luisterbegrip, het leesbegrip en de woordenschat van 89 dyslectici in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs vergeleken met 89 niet dyslectici in het zelfde schooltype, vanuit de vraag of dyslectici een algemeen taalprobleem of een specifiek leesprobleem hebben. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van de toetsen van Diataal. We hebben scores op de leesbegriptoets, de luisterbegriptoets en de woordenkennistoets van dyslectische en niet-dyslectische leerlingen in de eerste leerjaren van het vmbo, respectievelijk vmbo-tl/havo vergeleken en hun onderlinge samenhang geanalyseerd.

371 Vaker problemen, minder gebruik – Belemmeringen die migranten ervaren in het gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid
Angela van den Broek, Ellen Kleijnen, Saskia Keuzenkamp
Hoewel niet-westerse migranten vaker opvoed-, ontwikkelings- en gezondheidsproblemen hebben dan autochtone Nederlanders, maken zij niet altijd meer gebruik van algemene voorzieningen zoals formele opvoedingsondersteuning, het speciaal onderwijs, de huisarts en voorzieningen op het gebied van seksuele gezondheid? Dat blijkt uit het onderzoek Naar Hollands gebruik van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat is uitgevoerd in het kader van het actieprogramma Diversiteit in het Jeugdbeleid…

382 De relatie tussen kinderpsychiatrische dagbehandeling en school
Suzanne D. Hermans-van Strien, Peter E. Maidman
Bij de meeste kinderpsychiatrische dagbehandelingen is sprake van een ge•ntegreerd schoolaanbod. In dit artikel wordt beschreven welke aandachtspunten en mogelijkheden er zijn in de samenwerking met een externen school. De samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus: dat van de leerkracht, de intern begeleider en de schooldirectie. Voor een effectieve samenwerking is het noodzakelijk dat een schoolbegeleider zich bewust is van de processen die zich op en tussen de verschillende niveaus kunnen afspelen. Ook de manier waarop zowel school als dagbehandeling met de ouders samenwerken, speelt hierbij een belangrijke rol.

391 Langdurige problemen voor gedragsgestoorde kinderen
Joni Reef
Voorspellen gedragsproblemen bij kinderen psychische problemen op volwassen leeftijd? Lijken volwassen gedragsproblemen op de problemen die een kind vroeger had? Worden gewelddadige kinderen ook gewelddadige volwassenen? De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek de langetermijngevolgen van gedragsproblemen in kindertijd. Het onderzoek, uitgevoerd door de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum, behoort tot een van de langstlopende longitudinale bevolkingsonderzoeken naar de ontwikkeling van gedragsproblemen en emotionele problemen van kindertijd tot in volwassenheid, over een periode van maar liefst 24 jaar. Het onderzoek liet zien dat er verschillende soorten langdurige ontwikkeling van gedragsgestoorde kinderen bestaan, zelfs tot aan een leeftijd van 40 jaar.

408 Retro Perspectief
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

410 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Over het overbodig maken van ezelsbruggetjes bij het schrijven van nk woorden.

412 Wee-k-lacht
Maarten Poortinga
Over coachen en aansturen en humor enzo.

414 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen…

416 Weetwinkel

422 Binnengekomen boeken
Hans Jansen
– De Affectief Bewuste Benadering. Het op maat begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking
– Hersteld Vertrouwen