Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (november 2010) Nr. 11

503 Leermomenten in het manipulerend spelen van peuters en kleuters
Bart van Oers
De toenemende aandacht voor het leren van jonge kinderen doet dringender dan ooit de vraag rijzen naar wat kleren bij kinderen in de voor en vroegschoolse periode (2 en 4 jarigen) precies is. Vanuit de Cultuurhistorische Activiteitstheorie geeft het artikel een visie op spelen en leren van jonde kinderen. Het leren in de voorschoolse periode moet met name inzetten op ontwikkeling van sociaal-emotionele stabiliteit, communicatie en motoriek. Het stimuleren van taalontwikkeling van zelfregulering. De rol van de opvoeder is daarbij van essentieel belang. Het artikel bespreekt enkele mogelijkheden voor het begeleiden van betekenisvolle leerprocessen in de context van het spel van peuters en beargumenteert van daaruit dat een spel georiĀ‘nteerd programma niet moet worden opgevat als een programma waarin ook gespeeld mag worden, maar als een benadering waarin activiteiten een spelkarakter hebben waarbinnen mogelijkheden tot betekenisvol leren worden benut.

514 Hoe studenten in opleiding tot onderwijsassistent denken over spel van kinderen in het (speciaal- en) basisonderwijs
Diny van der Aalsvoort, Ilse Moerkerke, Malou Albers, Wietske Pen
In deze bijdrage wordt gerapporteerd over onderzoek naar de rol van spel in de opleiding voor onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten worden namelijk dikwijls expliciet belast met de begeleiding van leerlingen bij spel in regulier en speciaal(basis)onderwijs. Dit onderzoek dat is uitgevoerd voor ROC Midden Nederland als opdrachtgever, behelsde twee studies bij studenten uit leerjaar 1 en 3. Naast een lijst met vragen over kennis en spel, manieren om spel te bevorderen en de plaats van spel binnen de opleiding zijn vignetten voorgelegd over situaties waarin spel optrad. Tweederde van de onderzoeksgroep van 105 studenten uit beide leerjaren wist minimaal drie kenmerken van spel te noemen en acht of meer kenmerken over het belang van spel. Over manieren om spel te bevorderen was weinig bekend, en men was verdeeld over de vraag hoe spel in de opleiding zit verwerkt. In de tweede studie is bij 16 studenten van de onderzoeksgroep vastgesteld welke opvattingen zij hebben over spel en hun rol daarbij aan de hand van vier vignetten. Uit de resultaten blijkt dat studenten in leerjaar 1 en 3 andere opvattingen melden over spel en dat zij daarbij meerdere rollen voor zichzelf weggelegd zien. In de discussie wordt besproken welke betekenis de uitkomsten hebben voor de onderwijspraktijk vanuit de positie van onderwijsassistent en leerkracht.

530 Met leerlijnen meer opbrengst
Mirjam Komen
Dit artikel wil bijdragen aan de verheldering van de definitie en de functie van leerlijnen, omdat hierover in het veld nog veel vragen blijken te zijn. Er wordt een (werk)definitie van leerlijnen gehanteerd en het belang van leerlijnen voor het handelingsgericht werken op instructieniveau en voor het opbrengstgericht werken wordt benadrukt. Aansluitend wordt toegelicht wat het verschil is tussen een leerlijn en een ontwikkelingslijn en hoe deze lijnen samenkomen. Vervolgens wordt een aantal voor en nadelen die het werken met leerlijnen in de praktijk met zich meebrengt behandeld en aanbevelingen voor het onderwijs en de kinderopvang worden vermeld.

538 Wee-k-lacht
Prachodayat Biesheuvel
Out of the box en de pijn van formattering…

540 (Aan)sprekend verleden

543 Weetwinkel

545 Boekbespreking, binnengekomen boeken en binnengekomen aankondigingen