Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (juli/augustus 2010) Nr. 7/8

295 Waar zou je zijn zonder een goede school
Branko Hagen, Tessa Overmars-Marx
Vilans heeft een onderzoek verricht naar de bijdrage van cluster-4 scholen aan de (werk) toekomst van hun leerlingen. Deze scholen voor speciaal onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met psychische en gedragsproblemen. In het onderzoek is nagegaan wat deze scholen ondernemen om hun leerlingen voor te breiden op een toekomst met werk. Dit onderzoek sluit aan op de beleidsdoelstelling om de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking te vergroten. Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol bij. Het onderzoek benoemt verbeterpunten in de overgang van school naar werk. Bij ŽŽn onderdeel staan de onderzoekers in deze bijlage langer stil: de zorg. Er is een aanzienlijke groep jongeren met gedragsproblemen die uitvalt. Hoe kan de zorg aan deze leerlingen worden verbeterd? De onderzoekers hebben de zorg niet inhoudelijk onderzocht. Desondanks vragen zij zich aan de hand van het SER-adviesrapport over de voorbereiding op participatie van jongeren met ontwikkelings- en gedragsstoornissen af waar verbeteringen mogelijk zijn.

307 Bowling in stilte
Rob de Lange
Dit artikel is een uitvloeisel van de ‘omzwervingen’ van de auteur over de verschillende subdisciplines van de sociale wetenschappen. onderwijssociologie, minderhedenstudies, communicatiewetenschap, dovenstudies, orthopedagogiek en dergelijke. Daarbij werd hij in toenemende mate getroffen door het gegeven dat er een aantal fundamentele mechanismen zijn die – met inhoudelijke nuances – op al die gebieden en over verschillende perioden hun invloed doen gelden in de sociale interactie tussen groepen. Over die verschillende verschijnselen en op die verschillende deelgebieden is veel onderzoek gedaan, zijn er theorie‘n en kritische concepten ontwikkeld. Het gaat om de concepten ‘bonding’ en ‘bridging’, identiteit, self-fulfilling prophecy, ‘framing’ en uitsluitend binnen de participatie. Deze worden besproken en toegepast op het betrekkelijk jonge gebied Dovenstudies, in de hoop dat men daar wat dit betreft, kan staan op de schouders van voorgangers, zonder allerlei wielen opnieuw te hoeven uitvinden.

323 Westervoort Inclusief
Annemiek Voor in ’t Holt
Vanuit verschillende invalshoeken wordt in dit artikel inclusie van slechthorende en dove leerlingen in het regulier onderwijs besproken. Inclusie onderwijs biedt elk kind de mogelijkheid om effectief onderwijs te volgen in de eigen buurt, waarbij verschillen tussen kinderen worden gewaardeerd en gerespecteerd en waarin zij hun capaciteiten volledig kunnen ontplooien. Is inclusief onderwijs voor dove en slechthorende kinderen mogelijk terwijl recht wordt gedaan aan hun bijzondere communicatiebehoefte? Of staan barrires die zij ervaren in de talige communicatie hen in de weg om volledig te participeren in de school en later in de maatschappij? In dit artikel worden ervaringen beschreven die inmiddels zij opgedaan met inclusief onderwijs voor deze groep. Het (h)erkennen van de noodzaak van een volledige toegang tot communicatie is voor deze groep een belangrijke randvoorwaarde. In het verlengde daarvan past de wettelijke erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Met de beschrijving van een fictieve school wordt geschetst hoe een inclusieve school met optimale omstandigheden voor kinderen met auditieve beperkingen en hun goedhorende klasgenoten eruit zou kunnen zien.

341 Samenwerken met de natuur in de pedagogische praktijk
Ineke Edes
De bacheloropleiding Pedagogiek in deeltijd van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht kent sinds september 2009 de afstudeer richting Eco Mediated Pedagogy (EMP). Een afstudeerrichting waarin pedagogen worden opgeleid om vanuit een pedagogisch uitgangspunt te handelen in samenwerking met de natuur – dieren, planten, rotsen, landschappen, rivieren, ecosystemen, e.d. In dit artikel worden vooral de mogelijkheden voor mensen tot samenwerking met dieren in de pedagogische relatie uitgelicht.

353 Creatief proces en dialoog
Loes Houweling, Ben Lagerweij
In dit artikel beschrijven we een etnografisch onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe opleiding. Het ontwikkelproces tijdens een vijfdaagse sessie is op etnografische wijze gevolgd. De data die hierbij verzameld zijn, zijn op verschillende manieren geanalyseerd en van betekenis voorzien, wat geleid heeft tot verschillende verhalen over de sessie. Doel van het artikel is om de verhalen die we over dit proces vertellen te delen alsook om mogelijkheden van postmodern etnografisch onderzoek te schetsen. Etnografisch onderzoek biedt andere mogelijkheden dan traditioneel onderzoek. Centraal in de aanpak staat de intensieve omgang met de actoren in hun eigen sociale praktijk. Etnografische onderzoekers verzamelen hun materiaal in de dagelijkse praktijk om vervolgens te analyseren hoe de actoren in die praktijk betekenis geven aan hun handelen en hun leefwereld. Dit levert andere ‘inzichten’ op dan een traditionele benadering. Juist in situaties van hulpverlening biedt etnografisch onderzoek de mogelijkheid om via de insidersview nieuwe perspectieven te ontwikkelen.

367 De Seyshuizen Observatieschaal Voedselweigering (SOV): Overeenstemming en Validiteit
Daniel Seys, Pieter Duker
De Seyshuizen Observatieschaal Voedselweigering (SOV) is ontwikkeld om de mate van voedselweigering bij kinderen met en zonder ontwikkelingsprobleem te schatten. De SOV kan gebruikt worden als: nulmeting of basislijn om het effect van een behandeling bij een persoon met voedselweigering te evalueren, afhankelijke variabele voor wetenschappelijk onderzoek en communicatiemiddel tussen behandelaars. De SOV bestaat uit 3 schalen: indringendheid van maatregelen om voedselinname te bewerkstelligen, consistentie van te consumeren voeding en variatie van te consumeren voeding. Doel van deze studie is het schatten van de betrouwbaarheid en de predictieve en concurrente validiteit van de SOV. Zesendertig kinderen met voedselweigering namen deel. Analyse leverde betrouwbaarheid en een goede validiteit op en maakt de SOV een bruikbare observatielijst voor bovengenoemde doelstelling.

377 Retro Perspectief


378 (Aan)sprekend verleden

386 Weetwinkel

390 Binnengekomen boeken