Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (december 2019) nr. 4

257 Nieuwe routes naar het leraarschap: urgenter dan ooit
Bert van Veldhuizen, Liesbeth Hens, Gerritjan van Luin, Helma Oolbekkink-Marchand en Marielle Theunissen schetsen het landschap van de lerarenopleidingen, de invloed die daarop van buitenaf wordt uitgeoefend en de beweging die daaruit ontstaat.

269 Een nieuwe locus. De moeizame zoektocht naar een eigen plek voor de lerarenopleiding in Vlaanderen
Paul Janssenswillen, Wil Meeus, Mathea Simons, Tom F.H. Smits en Rianne Pinxten
Janssenswillen, Meeus, Simons, Smits en Pinxten beschouwen in hun bijdrage de wisselende plaats die de lerarenopleidingen voor secundair onderwijs in de afgelopen decennia hebben gehad. Zij betogen dat, wil de lerarenopleiding voldoende pedagogisch, didactisch en inhoudelijk bekwame leraren kunnen opleiden voor de samenleving, een zelfstandige organisatiestructuur een voorwaarde is.

283 Masters basisonderwijs voor de klas? Een exploratieve studie naar Europese praktijken 
Charlotte Struyve, Carolien Frijns, Bénédicte Vanblaere, Kaat Delrueb en Bieke De Fraine
Het derde artikel betreft de structurele inbedding van de lerarenopleidingen voor het lager of primair onderwijs, in de BaMa-structuur. Vaak wordt betoogd dat het voor de aantrekkelijkheid van het beroep én voor de kwaliteit van het onderwijs goed zou zijn om deze opleiding op masterniveau te brengen. Op basis van een meervoudige gevalsstudie (Finland, Ierland en Portugal) concluderen Charlotte Struyve, Carolien Frijns, Bénédicte Vanblaere, Kaat Delrueb en Bieke De Fraine dat er eerder behoefte is aan versterking van de basisopleiding en een sterk aanbod van in-service professionalisering dan aan een verhoging van het opleidingsniveau.

 299 Werken als hybride docent: kunnen lerarenopleidingen voorbereiden op nieuwe vormen van leraarschap?
Marian Thunnissen en Roos van Rijn
Om uiteenlopende redenen groeit de groep leraren die een baan in het onderwijs combineert met een baan buiten het onderwijs of in elk geval buiten de klas. Dit wordt de hybride docent genoemd. In dit onderzoeksartikel beschrijven Marian Thunnissen en Roos van Rijn de ervaringen van deze docenten en gaan na hoe lerarenopleidingen op deze ontwikkeling kunnen inspelen. Het artikel kijkt vanuit een andere invalshoek naar het lerarentekort, en geeft inzicht in loopbaanpaden die niet alleen binnen het onderwijs vorm hoeven krijgen.

311 Nieuwe routes naar het leraarschap: Teach for Belgium
Klaartje Volders en Johan de Wilde presenteren in dit artikel een nieuwe aanpak om beginnende leerkrachten te ondersteunen die les gaan geven in vooral grootstedelijke contexten waar sprake is van onderwijsachterstanden. Deze aanpak, die buiten de reguliere lerarenopleidingen om is ontstaan, beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van onderwijsongelijkheid, aan het verminderen van lerarentekorten in kwalitatieve en in kwantitatieve zin en aan het verminderen van werkdruk door het inzetten op leiderschapskwaliteiten en door het bouwen aan een sterk ondersteuningsnetwerk.

325 Teach as you preach: stimuleren van een innovatieve en differentiërende houding bij toekomstige leraren lager onderwijs
Sofie Pottier en Eveline Simpelaere
In het praktijkvoorbeeld van Sofie Pottier en Eveline Simpelaere aandacht voor de inhoud van de lerarenopleiding, die naar hun oordeel in feitelijke vormgeving achterblijft bij de ontwikkelingen in het werkveld. Zij gebruikten differentiatie en zelfsturing als uitgangspunt voor het herontwerp van hun curriculum. Hierdoor ontwikkelen studenten een positievere houding en een grotere bereidheid om deze uitgangspunten ook in hun eigen onderwijs te hanteren. Innovatieve praktijken in het werkveld dienen hier als inspiratiebron voor de vormgeving van de lerarenopleiding.

333  Op verkenning in eigentijds onderwijs: input voor opleiders
Quinta Kools
Kools ging met leden van haar kenninskring op expeditie langs innovatieve scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving van de lerarenopleiding. Zij schreven hierover narratieven, waarin zij de betekenis van het bezoek voor hun rol als lerarenopleider verkenden. Uit het voorbeeld blijkt dat contact met inspirerende innovatieve praktijken in de omgeving beweging binnen de verschillende lerarenopleidingen op gang kan brengen.

341 Samen naar innovatie: leerlingen, docenten in opleiding en opleiders als samenwerkingspartners in leren
Dit artikel van Jael de Jong Weissman en Daniël Kolpa beschrijft een totaal nieuwe aanpak in de lerarenopleiding, waarin samenwerking met studenten en werkveld een sleutelrol speelt. In het Teacher College maken studenten niet bij aanvang al een keuze voor een sector (primair onderwijs, voortgezet onderwijs of de nieuwe scholen voor 10-14 jarigen). In plaats daarvan zijn zij de eerste anderhalf jaar bezig rond het vraagstuk: wie wil ik zijn als leraar? Het accent ligt op de pedagogische en didactische basis. Het uiteindelijke doel is om studenten op te leiden tot ‘change agents’.

355 Anders kijken naar onderwijs en docenten: wat kunnen we leren van het mbo?
Monique Ridder, Ilya Zitter en Elly de Bruijn
In deze beschouwing betogen Monique Ridder, Ilya Zitter en Elly de Bruijn dat er in het mbo inspirerende praktijken te vinden zijn die laten zien hoe opleidingen voor een beroep op een heel andere manier vormgegeven kunnen worden. Kernwoorden zijn: adaptief naar de student en responsief naar de omgeving. Het resultaat: opleidingen waar de praktijk uitgangspunt is voor het vormgeven van de opleiding. Op die manier kunnen lerarenopleidingen zowel voldoen aan de maatschappelijke behoefte als voorzien in de noden van de scholen. Maar bovenal worden ze weer aantrekkelijk voor grote groepen jongeren.