Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 32 (maart 2011) Nr. 1

3 Van de redactie
Redactioneel
Gerda Geerdink

4 Vaststellen van didactische bekwaamheid tijdens de LIO-stage
Gerard J.J.M. Straetmans, Erik Roelofs & Marit Peters
In dit artikel wordt voor een cruciale te verwerven competentie in de lerarenopleiding, de didactische bekwaamheid, nagegaan in hoeverre het aannemelijk is dat tegen het einde van de LIO-stage een valide beslissing genomen kan worden over de verwerving van deze competentie.

12 Zijn toekomstige leraren gek op techniek?
Kirsten Devlieger, Sofie Mertens & Hilde van Houte
De blik van studenten in lerarenopleidingen op techniek in kaart gebracht. Een innoverende samenleving heeft goed geschoolde wetenschappers en technici nodig. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat alle leerlingen een gedegen minimum aan kennis en vaardigheden bezitten, met het oog op hun zelfontplooiing en om kritisch creatief te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Om dit te realiseren moeten leraren in staat zijn om techniek en wetenschap op een boeiende manier te stimuleren. De lerarenopleiding heeft hierin uiteraard ook een belangrijke taak. Om dit te realiseren werd binnen het PWO-project ‘Gek op techniek?!’ een vragenlijst ontwikkeld om het beeld, de interesse en het gedrag van studenten in de lerarenopleiding met betrekking tot techniek in kaart te brengen.

21 Ontwikkeling van een schecklist – Kiezen voor de reguliere opleiding of voor de opleidingsschool
Gerda Geerdink & Martina van Uum
Op Pabo Arnhem (lerarenopleiding primair onderwijs) konden studenten tot 2009 kiezen tussen een regulier studietraject waarin ze naast de theorieverwerving op de opleiding stage lopen op een basisschool. Een alternatieve keuze betreft het traject ‘opleiding in de school'(oids) waarin het leren vooral praktijkgestuurd is en de basisschool medeverantwoordelijk is voor het opleiden van de toekomstige collega. De ontwikkelaars van het traject ‘opleiden in de school’ wilden graag een instrument (een checklist) om het kiezen te vergemakkelijken en om -zoveel als mogelijk- daarvoor ‘geschikte’studenten op de opleidingsscholen te kunnen plaatsen. De tweedeling in studietrajecten bestaat nog steeds, maar de keuze wordt minder aan studenten overgelaten en meer door opleiders bepaald.

30 Leraren en hun opleiders. Een pleidooi voor pedagogische professionaliteit
Wouter Pols
Dit artikel gaat over de leraar als professional. Eerst wordt er ingegaan op het begrip ‘professionaliteit’. Daarna wordt de vraag beantwoord in hoeverre we een leraar een professional kunnen noemen.

37 Opleiden in de school: succesfactoren en bedreigingen. Reflecties naar aanleiding van de NVAO-beoordeling
Ann Van Neygen & Rik Belmans
In dit artikel willen we de voornaamste factoren schetsen die een opleidingsschool tot een succes maken, alsook de daaraan gekoppelde bedreigingen. Vooraf geven we de context waarbinnen de NVAO beoordeling heeft uitgevoerd, de gevolgde procedure alsook de cijfermatige resultaten van deze beoordeling.

42 Amateurisme
COLUMN
Johan Vanderhoeven

ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
43 Handboek ouders en school
43 Non-verbale communicatie, dat spreekt
44 Becoming a Teacher Educator
44 Het spel van lesgeven
46 Oplossingsgericht begeleiden
47 De pabotoets geschiedenis haal je zo
47 Wetenschap en techniek. IJkpunten voor een domein in ontwikkeling
48 Schoolkinderen van de wereld
48 Leraar worden. Kiezen voor opleiding en beroep
49 Inventarisatie: financiering tweede studie leraren
51 Sociologie voor de praktijk
51 Psychologie van de persoonlijkheid
51 Coachen met de leercyclus

ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
52 Project ‘Leerkracht’ (NL)
53 Kennisbasis van Lerarenopleiders (NL)
53 Project ‘Kennisbasis Lerarenopleiders’ (NL)
53 VELOV nieuws (VL)
53 Opleidingsdagen voor ervaren lerarenopleiders (NL)
54 Werkgroep Belero (Be
ginnend lerarenopleider): Een week in het leven van Ylvie Fros (NL)
55 Belero zoekt nieuwe leden (NL)
56 SRLo Journaal (NL)
56 Geregistreerd? Van harte gefeliciteerd!! (NL)
57 Beroepsregister Lerarenopleiders VELON/SRLo
(peildatum 7 februari 2011)

65 Auteurspagina’s met richtlijnen voor artikelen
Informatie over auteurs van dit nummer.