Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 32 (juni 2011) Nr. 2

3 Van de redactie
Redactioneel
Gerda Geerdink

4 Zelfsturing gaat niet vanzelf – Een onderzoek naar zelfsturing van pabostudenten
Tonnis Bolks & Marcel van der Klink
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zelfsturing van pabostudenten met als doel inzicht te krijgen in de manier waarop lerarenopleiders en eerstejaarsstudenten gedrag laten zien dat consistent is met de noties van zelfsturing. Door middel van een vragenlijst, observaties en focusgroepinterviews is onderzocht welke sturingsactiviteiten die studenten en hun lerarenopleiders uitvoeren. De gegevens maken duidelijk dat er sprake is van enige zelfsturing, maar ook dat zelfsturing nog niet daadwerkelijk als aandachtspunt in het curriculum is opgenomen.

12. De ‘Scholar’ geschoold: Opleiden van docenten voor het wetenschappelijk onderwijs
Harry van de Wouw, Gerard van de Watering, Lilian Halsema & Dirk-Jan Mulders
Doel van dit artikel is te beschrijven hoe universiteiten door middel van gericht personeelsbeleid proberen de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In de zomer van 2007 is op twee faculteiten van de TU/e begonnen met de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Via het BKO-traject worden docenten in didactisch opzicht gekwalificeerd voor het geven van wetenschappelijk onderwijs (WO). Voor de 50 deelnemers eindigde het traject, onafhankelijk van de door hen gekozen route, met de beoordeling van hun portfolio. We beschrijven het proces en de evaluatie van de ervaringen van de BKO-kandidaten, -docenten en -begeleiders.

20 Mentorschap: van toevallig passagier naar copiloot? Begeleiding en beoordeling van toekomstige leerkrachten door mentoren
Katrien Struyven, Jacky Ieven, ne Vrancken, Hilde Vanvuchelen, Monique D’hertefelt, Mieke Balcaen & Rita Romont
Dit onderzoek heeft tot doel via semigestructureerde interviews (N=38) de verwachtingen over de rol van de mentor in de begeleiding en beoordeling van toekomstige leraren tijdens de praktijkstage in kaart te brengen vanuit het perspectief van de mentor en dat van de stagebegeleider. Resultaten geven aan dat mentorschap wordt ingegeven door twee bestaansredenen: ervaring als leerkracht en deskundigheid als begeleider. Beide factoren spelen een rol in de begeleiding en de beoordeling die mentoren geven; met vaak onbedoelde effecten voor de evaluatie van de student.

27 Meester van mens en wereld – Het niveau van eerstejaars pabostudenten voor zaakvakken
Henk NottŽ & Roger Baltus
Basisschoolleraren dienen boven de leerstof te staan. Deze eis ligt voor de hand, maar er is zorg over het kennisniveau van aanstaande leraren. In 2005 stelde de minister een entreetoets voor Taal en Rekenen/wiskunde verplicht voor alle instromende pabostudenten. Veel pabos wilden daar ook de vakken van het leergebied Mens en Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkundeonderwijs/techniek, ook wel zaakvakken genoemd) bij betrekken. Alleen zo kan gedurende de opleiding verder worden gewerkt om effectief boven de leerstof van de basisschoolleerlingen te komen. Ruim de helft van de pabo’s nam daarom zelf het initiatief voor een entreetoets Mens en Wereld.

30 Passend onderwijs: ‘Ja, maar…’ of ‘Yes, we can!’?…
Marieke Cornelissen
In 2012 staat in Nederland de invoering van het zogenaamde ‘passend onderwijs’ gepland. Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om elke leerling een passend onderwijsaanbod te bieden en waar nodig het onderwijs op de (zorg)leerling af te stemmen. In internationaal perspectief verschilt deze onderwijsvernieuwing van het zogenaamde inclusief onderwijs in andere landen waar deze verantwoordelijkheid bij scholen zelf ligt. Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over wat dit passend onderwijs nu eigenlijk is, of het daadwerkelijk een stap is richting inclusief onderwijs voor alle leerlingen en op welke manier deze vernieuwing gaat worden ingevoerd.

34 Verslag VELON/VELOV congres 2011
Isabel Rots & Vincent Donche

ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
39 ‘Students’ educational careers in Higher Education
40 De kunst van het vragen stellen
41 Handboek academisch schrijven
41 Effectief adviseren
42 Grootvader Piepestok
43 Samenwerken met allochtone ouders
43 Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek
44 Werken vanuit je kern
45 Mindset, de weg naar een succesvol leven
45 Strategie‘n voor onderwijs aan jongens en meisjes in basisonderwijs
47 Begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs
48 Onderzoek in 15 stappen
48 Leuker lesgeven
49 Bagage. Kennis der Nederlandse samenleving
49 Van spelen tot serious gaming
49 Vooruitblik

ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
50 Op weg naar een kennisbasis van lerarenopleiders (NL)
51 Afscheidssymposium Steven ten Brinke (NL)
52 Resultaten VELON-enquete professionaliseringsbehoeften (NL)
53 Masterclass Opleidingsdidactiek & Onderzoek in de Opleiding (NL)
53 Netwerkgroep P.A.V. gelanceerd (VL)
54 Leerkracht van Lerarenopleiders (NL)
54 Aankondiging van VELOV-congres 2012, thema: ‘Over het muurtje’ (VL + NL)
55 LeerNetwerk Educatie: het Praktijkplein (NL)
56 Werkgroep Belero – Een week in het leven van Agnes Verhoeven (NL)
58 Geregistreerd? Van harte gefeliciteerd!! (NL)

5
9 Auteurspagina’s met richtlijnen voor artikelen
Informatie over auteurs van dit nummer.