Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 31 (juli 2010) Nr. 3

3 Onderwijsresearch dagen
Redactioneel

Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Vijf uur taal per week is te weinig – Over professionele taalvaardigheid en de kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo
Bart van der Leeuw
In 2009 zijn in opdracht van de HBO-raad kennisbases voor de lerarenopleidingen ontwikkeld, waaronder een kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo. De presentatie van laatstgenoemde document wekte beroering. De pabo’s zouden vijf uur taal per week moeten geven in plaats van ŽŽn en pabo-studenten zouden door die kennisbasis beter gaan spellen. In dit artikel wordt het ‘spellingsvraagstuk’ opnieuw tegen het licht gehouden, waarbij het onderscheid tussen professionele taalvaardigheid en taaldidactische deskundigheid centraal staat.

12 Leerplankundige competenties in het opleidingscurriculum
Rob de Kievit, Wim de Boer, Dirk Klein, Hetty Mulder & Maaike Rodenboog-Hamelink
In dit artikel wordt verslag gedaan van een SLO-onderzoek naar de wijze en mate waarin tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen aandacht besteden aan leerplankundige competenties in het opleidingscurriculum.

19 Ontwikkeling van een online instrument voor studieloopbaanbegeleiding – Een ‘studentomgeving fit’ benadering
RenŽ Butter & Ron van Raalten
Het Studieloopbaanbegeleidingsinstrument Master Ecologische pedagogiek (SLB-MEP) is een web-based zelfassessment voor (potenti‘le) studenten, dat de mate van overeenstemming tussen opleidingswaarden en studentvoorkeuren inventariseert. Het instrument biedt de mogelijkheid om de keuzeprocessen van studenten en de studieloopbaanbegeleiding op afstand te ondersteunen. Dit kan daarom ook voor initi‘le lerarenopleidingen van belang zijn. Het ontwikkelproces combineerde een gecontextualiseerde, kwalitatieve benadering met een kwantitatieve validatiestudie. Het bleek dat de betrouwbaarheid en validiteit voldoende zijn. Tevens zijn de gebruikerservaringen positief.

27 Narratieve reflectie: leren van je stageverhalen
Ietje Pauw & Piet Hein van de Ven
Reflecteren is nodig om jezelf verder te ontwikkelen op basis van praktijkervaring. Dat ‘reflecteren’ wordt gedefinieerd als nadenken, impliceert dat het een cognitief proces is, waarbij cognities – theorie – een rol spelen in de ontwikkeling naar nieuwe cognities: nieuwe kennis, inzichten, opvattingen. Een reflectieverslag is dus een verslag van het denkproces van de student, hij denkt na over wat hij, op wat voor manier, gedaan heeft in onderwijsleersituaties en waarom hij dat op deze manier gedaan heeft. In dit artikel beschrijven we ‘narratieve reflectie’ als het uitgangspunt in de lessen. We laten daarna zien hoe een student op basis van deze didactiek een reflectieverslag vormgeeft.

33 Schooladoptie
Larike Bronkhorst, Martine van Rijswijk, Ari de Heer & Hanneke Tuithof
Schooladoptie. De betekenis van een vernieuwend en prikkelend project voor het opleiden van leraren. In 2009 hebben studenten van de universitaire lerarenopleiding IVLOS gedurende een week de bovenbouw van een vernieuwingsschool overgenomen. Dit intensieve en complexe proces levert veel leerervaringen op voor zowel studenten als lerarenopleiders. We beschrijven het project en de leeropbrengsten om een indruk te geven van wat deze nieuwe manier van opleiden toe kan voegen aan bestaande opleidingspraktijken: een verslag van het fenomeen schooladoptie.

40 Leuven, spit & beroepstrots

COLUMN
Pieter Vroegop


ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
41 Wie voert het hoogste woord?
43 Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool
44 De leerkracht als opvoeder
45 De X-factor van de leraar
46 Multicultureel vakmanschap. De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor!
46 Welkom op School: 46 tips om uitval van beginnende leraren te voorkomen
47 Gesprekscommunicatie – Handboek voor leerkrachten in het primair onderwijs
47 Portaal – praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs
48 Goochelen met informatievaardigheden. Een didactische aanpak


ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
49 Nieuws uit de SRLo (NL)
50 Geregistreerd, van harte gefeliciteerd!! (NL)
51 Werkgroep Belero / Een week in het leven van…(NL)
52 Werk mee aan de kennisbasis van lerarenopleiders! (NL)
54 Uit het project ‘Leerkracht van lerarenopleiders’ (NL)
54 Naar een definitie van lerarenopleiders (NL)
55 Mededeling wg OidS
55 VELON/VELOV Congres 2011
56 Project kennisbasis lerarenopleiders (NL)
57 ‘The skilled mentor’ of: Over tweebenige voetballers en meer! (NL-werkgroep Onderzoek)
Bijeenkomst VOR divisie L&L

59
Auteurspagina’s met o.a. auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer