Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 31 (februari 2010) Nr. 1

3 Redactioneel
Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Worstelen met werkplekleren / Naar een beschrijvend model van werkplekleren
Geert Kelchtermans, Katrijn Ballet, Guido Cajot etc.
Dit artikel presenteert een beschrijvend model om werkplekleren als opleidingsdidactisch vraagstuk in kaart te brengen. Het model is gebaseerd op een uitgesproken visie op de professionele ontwikkeling van (toekomstige) leraren en een analyse van de onderzoeksliteratuur. Hiermee brengen we verslag uit over de resultaten van het onderzoek naar werkplekleren.

12 Wetenschap en Techniek versterken op de pabo
Hanno van Keulen & Lou Slangen
VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs), het programma van het Platform Bta Techniek dat zich richt op het primair onderwijs, is in 2004 een project gestart op de pabo gericht op de versterking van techniek. Het gaat de auteurs in dit artikel vooral om de factoren die bijdroegen aan (eventueel) succes, de knelpunten, en uitdagingen voor verduurzaming. Hebben de projecten hun doelstellingen gerealiseerd? Zo ja: wat droeg daar wezenlijk aan bij? Zo nee: wat bleken de knelpunten te zijn? En: zijn we nu klaar met de invoering van wetenschap & techniek op de pabo of valt er nog wat te doen? Zijn er lessen te trekken waar (andere) pabo’s hun voordeel mee kunnen doen?

19 Verbetert onderzoek het onderwijs?
Yvonne Leeman & Wim Wardekker
De auteurs vragen zich in dit artikel af of leraren met onderzoeksexpertise een bijdrage kunnen leveren aan beter onderwijs.

23 Stemtraining in de lerarenopleiding: een noodzaak?
Bernadette Timmermans, Yannick Coveliers, Wil Meeus, Linda Van Looy
De stem is een belangrijk instrument voor de leraar. Leraren zijn immers de beroepssprekers bij uitstek. Ze spreken vaak uren aan een stuk en dikwijls ook luid. Als de stem wegvalt kan er geen les gegeven worden. Onderzoek toonde aan dat ongeveer de helft van de leraren regelmatig last heeft van zijn stem en dat 1 op de 5 van de toekomstige leraren stemproblemen heeft tijdens zijn opleiding. De hoogste tijd dus voor een preventief beleid.

27 Wees niet jezelf! (wees professioneel)
P. Teitler
Dit artikel is een bewerking van een paragraaf uit het onlangs verschenen ‘Lessen in orde, Handboek voor de onderwijspraktijk’ (Bussum, 2009, 2e druk). De essentie is: een leraar kan vaak beter een professionele rol op zich nemen; jezelf zijn is niet onder alle omstandigheden een goed idee. Maar daarnaast moet de (startende) docent wel vertrouwen hebben in wie hij/zij is c.q. wil worden.

30 Kennis delen
COLUMN
Pieter Vroegop


ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
31 ‘Praktijkonderzoek in de school’
32 ‘De Academische Opleidingsschool’
34 ‘Slimme jongens, Hoe hou je ze gemotiveerd?’
35 ‘Cošperatief leren in muziek’
36 ‘Onderwijsprofessionaliteit en regelgeving’
36 ‘Leren (en) doceren in het hoger onderwijs


ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
38 Projecten ‘Leerkracht van Lerarenopleiders’ (VELON) en ‘Kennisbasis en Opleiding van Lerarenopleiders’ (Vrije Universiteit i.s.m. VELON) werken nauw samen (NL)
39 Onderzoek innoveert onderwijs. Partnerschap tussen lerarenopleiding en basisscholen werkt! (VL)
40
Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord) (Werkgroep Opleiden in de School)
41 Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom rond stages (VL)
41 Terugblik van de Werkgroep Passend Opleiden op de velon studiedag (6-11-09) (NL)
42 Werkgroep Belero

VELON/SRLo
43 VELON/SRLo Beroepsregister Lerarenopleiders peildatum 15 januari 2010

51 Auteurspagina’s met o.a. auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer