Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 31 (december 2010) Nr. 4

3 Afscheid nemende en nieuwe hoofdredacteur
Redactioneel

Ellen van den Berg & Gerda Geerdink

4 Vooraankondiging Velon-congres 2011

5 Geef gesprekken met kinderen kwaliteit! / Interactievaardigheidstrainingen op de pabo en in de nascholing dragen bij aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen
Sjouke Sytema, Anne-Christien Tammes, Resi Damhuis, Akke de Blauw
Interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling hebben een positief effect op het leren en de leerprestaties. Interactie is nodig om de taal- en denkontwikkeling van kinderen te stimuleren, maar dan moet die interactie wel van inhoudelijke kwaliteit zijn (Damhuis, 2008). Dat blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Misschien omdat studenten daar op de pabo niet in getraind worden en er in de nascholing over het algemeen te weinig aandacht aan geschonken wordt. Op de Marnix Academie is een trainingsvariant voor de nascholing en een variant voor het initi‘le curriculum ontwikkeld.

13 Autobiografische reflectie en de transformatie van persoonlijke ervaringen
Michiel Janssens
In dit artikel wordt een werkwijze gepresenteerd waarbij de reflectie op persoonlijke onderwijs- en opvoedingservaringen van (aankomende) leraren startpunt vormt voor een leerproces. De werkwijze is een poging om autobiografische reflectie meer diepgang te geven door deze te verbinden aan (elementen van) de kennisbasis die in de opleiding centraal staat en door een vertaling te maken naar het handelen in de onderwijspraktijk.

21 De inductie van beginnende lerarenopleiders
Corinne van Velzen, Marcel van der Klink, Anja Swennen, Elka Yaffe
Dit artikel is het verslag van een onderzoek uitgevoerd door leden van RDC Professional Development of Teacher Educators 1 (PDTE) van de ATEE. In 2004 is deze RDC (Research Development Centre) gestart met het, als lerarenopleiders, uitwisselen van ervaringen en het inventariseren van aandachtsgebieden voor gezamenlijk onderzoek.

28 Praktijkvoorbeeld / Vraagsturing in de praktijk: de rol van de lerarenopleider
Jeroen van Andel, Bruno Oldeboom, Arjen van den Akker
De afgelopen jaren hebben verschillende hogescholen hun onderwijs zo ingericht dat het ‘vraaggestuurd’ kan worden aangeboden. Echter, veelal blijft voor lerarenopleiders onduidelijk welke rol zij dienen te vervullen in het proces van vraaggestuurd onderwijs. In dit artikel zal aan de hand van de dagelijkse praktijk binnen de School of Human Movement and Sports van Hogeschool Windesheim worden gedemonstreerd hoe een opleider een student kan begeleiden bij het vraaggestuurd invullen van zijn of haar onderwijs.

31 Het praktijkonderzoek bij een academische school: kwaliteit en professionele ontwikkeling
Bert Zwaneveld, Leo Tillmanns
In dit artikel doen we verslag van een onderzoek naar de vraag in hoeverre deelname aan een dieptepilot Academische School heeft bijgedragen aan de professionalisering van de betrokken leraren. Deze leraren hebben in de periode 2006-2009 deelgenomen aan zes interscolaire praktijkonderzoekprojecten.

39 Werken aan vakinhoudelijke expertise / Culturele kennisbasis van toekomstige leraren Frans
Mathea Simons & Elke Struyf
Een leraar heeft veel rollen te vervullen. EŽn van de meest essenti‘le rollen is deze van vakinhoudelijk expert. Het belang van deze rol wordt in vele studies onderstreept en zien we bevestigd in de offici‘le basiscompetenties voor leraren. We mogen er echter niet van uitgaan dat student-leraren over voldoende vakinhoudelijke expertise beschikken bij aanvang van de lerarenopleiding. In dit artikel gaan we in op de vakinhoudelijke expertise die verwacht kan worden van toekomstige leraren Frans in de hogere jaren van het secundair onderwijs. Een taalleraar werkt niet alleen aan de verwerving van de doeltaal, maar staat ook in voor het onderwijs van de cultuur van de doeltaal. We merken dat de culturele kennisbasis van instromende studentleraren lacunes vertoont. Om hieraan te remedi‘ren ontwikkelden we een assessment-instrument met daaraan gerelateerde remedi‘ringstrajecten.

46 Kennis delen

COLUMN
Pieter Vroegop

47 VELON (werkgroepen)studiedag: ‘Kwaliteit van de professie’
Hanneke Breteler
Op 12 november organiseerden de werkgroepen Beginnende Lerarenopleiders, Opleiden in de School, Passend opleiden, Onderzoek, Opleiden van opleiders, Multiculturaliteit en ICT met succes de jaarlijkse studiedag met als thema: “De kwaliteit van de professie”. Een verslag van deze dag.

ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
52 Visible learning
54 De eigen wereld van het kind
54 Taaldidactiek
55 Leren en onderwijzen
56 De kracht van werkplekleren
56 Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving
57 Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs
57 Stuiteren en spiegelen
58 Het spel van lesgeven
58 Doe me een deugd
58 NatuurOnderwijs Inzichtelijk
59 Groot worden
59 Zelfcontrole

ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
60 Ontmoetingsdag beginnende lerarenopleiders (VL)
60 Uit het project ‘Leerkracht van lerarenopleiders’ (NL)
62 Project Kennisbasis Lerarenopleiders (NL)
63 Impressies van de Atee Conferentie: lerarenopleiders leren levenslang (NL + VL)
65 Een week in het leven van Welmoet Damsma (NL)
67 SRL0 Journaal (NL)
68 Geregistreerd? Van harte gefeliciteerd!! (NL)

69
Auteurspagina’s met richtlijnen voor artikelen
Informatie over auteurs van dit nummer.