Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 30 (april 2009) Nr. 2

3 Redactioneel
Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 De begeleiding van lerarenopleiders die hun eigen praktijk onderzoeken
Mieke Lunenberg, Rosanne Zwart & Fred Korthagen
In dit artikel beschrijven de auteurs een project waarin lerarenopleiders begeleid worden bij het uitvoeren van ‘zelfstudies’, dat wil zeggen dat zij onderzoek doen naar hun eigen praktijk. Het project startte in februari 2007. Inmiddels hebben de vijf deelnemers die toen zijn gestart met een onderzoek naar hun eigen opleidingspraktijk hun zelfstudies begin 2008 succesvol afgerond. Drie van de vijf deelnemers van een tweede groep, gestart in februari 2008, zijn in een vergevorderde fase van hun onderzoek, maar twee anderen zijn gestopt. In dit artikel beschrijven we welke bevorderende en belemmerende factoren de deelnemers ondervinden bij het opzetten en uitvoeren van hun onderzoeken en welke rol wij als begeleiders daarbij spelen.

11 Op weg naar persoonlijk meesterschap / Een uitwerking van normatieve professionalisering in het onderwijs
Jos van der Eijk, Barbara de Kort, Edith Pijpers-Streefkerk & Stella van der Wal-Maris
In debatten over kwaliteit van het opleidingsonderwijs ligt het accent op de ‘kennisbasis’. In dit artikel wordt er aandacht gevraagd voor een ander aspect van het opleidingsonderwijs, namelijk voor waardenvol opleiden en daarmee verbonden normatieve professionaliteit. De auteurs breken een lans voor inspiratie en normatieve professionalisering in het onderwijs. Zij doen dat door te schetsen hoe de Marnix Academie (een zelfstandige hogeschool met bachelor – en masteropleidingen voor lerarenfuncties in het basisonderwijs) op weg is om inspiratie en normativiteit bewust, expliciet en integraal te verwerken in het opleidingsonderwijs. Kernpunt hierbij is dat de Marnix Academie studenten wil opleiden die zowel bekwaam als betrokken en bevlogen zijn voor een context waarin deze kwaliteiten gevraagd en gewaardeerd worden.

16 Ervaring, theorie en praktische wijsheid in de professionele ontwikkeling van leraren
Mieke Lunenberg, Fred Korthagen
Aan de hand van een casus zien we hoe een beginnend docent zich professioneel ontwikkelt. Hoe zo’n proces verloopt wordt beschreven vanuit drie samenhangende begrippen: praktische wijsheid, theorie en ervaring. Betoogd wordt dat een leerproces kan starten vanuit elke van deze elementen en dat die de andere twee vervolgens versterkt. De discussie over wat het belangrijkste is, theorie of praktijk, wordt hiermee overstegen.
Met de huidige trend van opleiden in de school kan de reflectie en de theoretische verdieping in de knel komen. Daarom beschrijven de auteurs drie productieve benaderingen die – startend vanuit ‘ ervaring’ – kunnen leiden tot een integratie van ervaring met theorie en praktische wijsheid.

22 Digital storytelling, de ‘Lou Reed’ onder de onderwijsmethodieken?
Jean Claude Callens, Jan Elen
Deze bijdrage analyseert de onderwijskundige betekenis van digital storytelling. Met de bespreking van de methodiek digital storytelling willen we illustreren hoe twee schijnbare tegengestelden – het menselijk verhaal en de ‘ aanstormende’ digitale wereld – in het onderwijs kunnen samengaan en betekenis krijgen. Meer bepaald gaan we na welke doelen digital storytelling kan ondersteunen en welke randvoorwaarden we best in acht nemen wanneer we deze methodiek in een curriculum willen implementeren.

26 Staren uit het raam
COLUMN
Ronald Soetaert


ACTUEEL – IN EN OM VELON & VELOV
27 Even voorstellen: Hanneke Breteler, VELON verenigingsondersteuner
27 Gezocht: Boeiende bijdragen over Opleiden in de School
28 Botsende verwachtingen? De lerarenopleider als bruggenhoofd bij verandering / Impressies van het gezamenlijke VELOV-VELON-congres
34 SRL¡-journaal
35 Interesse? Lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk

36
Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord) (Werkgroep Opleiden in de School)

ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
38 Agenda
38 Algemeen nieuws
– Combinatie oude en nieuwe media verdiept wiskundig inzicht (NL)
– Kwalificatie Begaafdheidsprofielschool (NL)
– Instroom in btastudies neemt flink toe (NL)
– Allochtoon studenten staken studie veel vaker (NL)
– Eindrapport BAPO 180: ‘Tijdsbesteding van leraren Voortgezet Onderwijs’ (NL)
– Kwalificatiestructuur onderwijsberoepen (NL)
– Onderwijs meer koesteren (NL)

42 Auteurspagina’s met o.a. auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer