Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 29 (april 2008) Nr. 2

3 Redactioneel
Ellen van den Berg (hoofdredacteur)

4 Modelgestuurd leren van je succes
Fred Janssen, Ietje Veldman & Jan van Tartwijk
Praktisch uitgewerkt voor de biologiedidactiek. De achterliggende opleidingsvisie en bouwstenen werden besproken in het vorige nummer van dit tijdschrift.

14 EVC in de lerarenopleidingen
Inge Oudkerk Pool, Marry Reinink, Wim Scholte, Marcel van der Klink & Jan Haan
Beschouwing over EVC (Erkennen van Verworven Competenties) in de lerarenopleidingen. EVC wordt beschouwd als een belangrijk instrument om potenti‘le studenten een opleiding op maat te kunnen bieden, waardoor het animo voor het volgen van een lerarenopleiding toeneemt. Het artikel wordt afgesloten met aanbevelingen om aan de kwaliteitsverbetering van EVC te gaan werken.

22 Actieonderzoek als strategie voor leiderschap van docenten
Karel Smeets & Petra Ponte
Casestudie naar de invloed op en impact van actieonderzoek door docenten in een school voor speciaal onderwijs. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, laat het onderzoek zien dat actieonderzoek grip op het eigen werk in de klas vergroot, leiderschap van docenten vergroot en impact heeft op het werk van anderen in de school.

31 Verslag VELON-congres 2008

‘Kennis maken’ – 31 maart en 1 april 2008, Koningshof, Veldhoven

37 Inrichting van de leerwerkplek bij het opleiden in de school
Jaap Buitink
Beschrijving van de verschillende componenten van het opleiden in de school, waarbij duidelijk wordt welke leerprocessen in die verschillende componenten precies een rol spelen, hoe die processen te be•nvloeden zijn en wat de consequenties zijn voor de inrichting van de leerwerkomgeving en voor de opleidingsdidactiek van het opleiden in de school.

43 Saillante leerervaringen in professionele ontwikkeling
Romana Dihal & Harm tillema
Over het meten van ‘Memorable Events’ (ME’s). In deze studie is nagegaan wat docenten als saillante leerervaringen hebben benoemd, mede ten einde de geschiktheid van het ME-instrument te evalueren. De resultaten toonden aan dat ME’s op te sporen zijn, maar wel onder voorwaarde dat docenten beschikken over reflectievaardigheid.

50-57
ACTUEEL – VOOR U GELEZEN
verzorgd door Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
– ‘Meerwaarde en gevolgen van flexibilisering Vlaams hoger onderwijs’
– ‘Postgraduate programmes as platform’
– ‘Inspirerende leraren’
– ‘Goed Onderwijs. Christendom voor beginners’
– ‘Open ogen in de kleurrijke klas’
– ‘De ondergang van de Nederlandse leraar’
– ‘4Uzelfregie’
– ‘Emoties in bedrijf’

ACTUEEL – IN EN OM DE VERENIGING
VELON
58 Bijzondere ledenvergadering
58 Reactie van Staatssecretaris op brief van het VELON-bestuur
59 Belero-rubriek
VELON-werkgroep voor Beginnende lerarenopleiders
60 Lieve Lita (Leerzaam Inspirerend Toepasbaar Antwoord)
Intervisiebegeleider versus ‘vakman’

62 SRL¡-journaal
Ko Melief
– Steun voor vernieuwing van Beroepsstandaard en Registratie
– ROS-project
63 VELOV-congres 2009: 2 en 3 februari 2009 in Gent
In samenwerking met VELON en het Expertisenetwerk Lerarenopleiding AUGent

ACTUEEL – NIEUWS UIT NEDERLAND (NL) EN VLAANDEREN (VL)
64 Algemeen nieuws
– Marnix Academie start lectoraat ‘Interactie en taalbeleid op multiculturele scholen’ (NL)
– De universitair geschoolde meester of juf komt eraan (NL)
– Nominaties Gouden Schoolbank 2008 bekend (NL)
64 Agenda
– ISDDE (International Society for Design and Development of Education)
– World Assembly ICET
– Conferentie ATEE
65 Publicaties
– Omgaan met verschillen tussen leerlingen (NL)
– Frans Leren op de basisschool (VL)
– Jaarverslag Onderwijsraad 2007 (NL)
– Actief personeelsbeleid in de school (NL)

67 Auteurspagina’s met o.a.
auteursrichtlijnen
Informatie over auteurs van dit nummer