SpeZiaal — Jrg. 7 (juni 2012) Nr. 2

Thema: AFWIJKEND GEDRAG

3 Afwijkend gedrag
REDACTIONEEL

6 Gedragsproblemen, een opvallend andere aanpak
GROEPSDYNAMIEK
Willem Mennen

“De individualisering in het onderwijs is doorgeschoten.” Willem Mennen en Adrie van den Eeden zweren bij een groepsdynamische aanpak van met name gedragsproblemen. Ze laten het niet bij theoretische modellen of lange gesprekken over visie en schoolontwikkeling, maar stoppen alle aandacht en energie in het hoe van veranderen en bezweren dat hun aanpak gegarandeerd leidt tot een vermindering van gedragsproblemen in de school met zo’n 80%. De scholen die ze begeleiden, zijn lovend over die aanpak en geven aan dat zich duidelijk veel minder gedragsproblemen voordoen.

9 Gelukkige jeugd?!
STRUCTUUR
Jos Derksen & Sander de Kock
“Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland de gelukkigste kinderen wonen, op zowel de welvaartsschaal als op de geluksschaal… Alleen jammer dat er leraren rondlopen en dat je zoveel moet. De school blijft the place to be.” Een gesprek met Jos Derksen, beleidsmedewerker Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant en Sander Kock, zorgcošrdinator Frater van Gemertschool, Tilburg, over structuur en klassenmanagement. Maatschappelijk gezien hebben we het grote probleem van de rugzak, het labelen van kinderen en het associ‘ren van kenmerken.

13 Hoe nu verder met Passend onderwijs?

ZORGPLICHT
Alhoewel bezuinigingen van de baan zijn, is het duidelijk dat de nieuwe wet Passend onderwijs voorziet in een andere financiering van de zorg. Het is met andere woorden nog steeds de vraag of personeel dat bij de zorg is betrokken, in de huidige betrekking aan het werk kan blijven. Inmiddels heeft de aankondiging van ander beleid natuurlijk al geleid tot het vertrek van mensen.

14 Keukentafel
COLUMN
Peter Boer

15 De toekomst van Passend onderwijs
PASSEND ONDERWIJS
Peter Mol
De minister stelt voor de invoering van Passend onderwijs een jaar uit te stellen en twee jaar langer de tijd te nemen om opgebouwde expertise over te dragen. Twee verstandige en ook noodzakelijke besluiten. Het is echter te simpel gedacht dat het dan allemaal wel in orde komt. Peter Mol schetst zijn visie.

19 Ben je nieuwsgierig genoeg om te observeren?
OBSERVATIE
Dolf Janson
Observeren is een basisvaardigheid van elke leraar. In dit artikel een beschrijving van wat nodig is om van een waarneming een observatie te maken. Ook wordt ingegaan op de valkuilen die bij observaties op de loer liggen en die aannemelijk maken dat observeren de nodige oefening vraagt.

22 De leraar staat er alleen voor
ONDERWIJSPRAKTIJK
Veel leraren melden ‘storend gedrag van leerlingen’ als een veel voorkomend probleem waarmee men niet goed raad weet. De klassikale cultuur helpt niet altijd om dit stevige probleem gericht aan te pakken. Baas in eigen klas betekent in veel praktijk soms ook drenkeling op een eigen eiland.

26 De beste stuurlui
COLUMN

27 Kijk op gedrag met een sensorische oorzaak!
PRIKKELVERWERKING
Robert de Hoog e.a.
Je herkent ze vast wel: leerlingen die voortdurend in de gaten houden wat er in hun omgeving gebeurt, leerlingen die heftig reageren op geluiden die voor anderen helemaal niet zo storend zijn, leerlingen die aan materialen ruiken, leerlingen die graag iets in hun handen houden, leerlingen die de hele dag door aan het wiebelen zijn , leerlingen die continu spullen laten vallen, leerlingen die … De kans bestaat dat dit gedrag wordt veroorzaakt door bijzonderheden op het gebied van de sensorische informatieverwerking, ofwel prikkelverwerking.

30 Over probleemgedrag en onderwijsbehoefte / Pro-actieve aanpak
BEGELEIDING
Ambulant begeleider Hetty Winkels van Bureau Onderwijszorg in Zevenaar: “Het belangrijkste is, dat wij uitgaan van de mogelijkheden van een kind, niet van de beperkingen. We hebben het dan ook niet over ‘probleemkinderen’, maar over specifieke onderwijsbehoeften van een kind.”

34 Enthousiaste ouders zijn onbetaalbaar
Martin Franken
In hun schoolgidsen kennen heel veel scholen aan ouders een centrale plaats toe. Waarom eigenlijk? Ouders kennen het kind het beste. Zij zijn de beste ervaringsdeskundigen die er zijn. Naast de leerkrachten en begeleiders zijn zij de belangrijkste factoren voor schoolsucces. Waarin onderscheidt een school zich in de dagelijkse praktijk van de ‘papieren tijgers’. De Piloot werkt op twee locaties, Rotterdam en Gouda, waar onderwijs en dagbehandeling onder ŽŽn dak plaatsvinden. Acceptatie en versterken van het zelfvertrouwen betekent, dat we aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele kinderen en dat het gehele personeel dat laat blijken aan de leerlingen.

38 Puberporno als positief voorlichtingsmateriaal?
COLUMN
Lou Repetur

39 Migrantenleerlingen op een praktijkschool
MIGRANTEN
Bram Tuk & Alke Rosbergen
Onderzoek bij de individuele leerlingen in deze klas wijst op samenhang tussen hardnekkige taalproblemen en verborgen psychiatrische problematiek. Vertonen migrantenleerlingen andere problemen en hebben we die wel voldoende in beeld?

42 Wat en Hoe
Samenvatting van stoornissen bij kinderen of van ‘afwijkend’ gedrag, de goede websites voor meer informatie en summier de kenmerken van gedragingen die bij stoornissen, oorzaken kunnen horen.
– Autisme
– Syndroom van Asperger
– PDD-NOS
– ADHD
– ADD
– Kindermishandeling

44 Bouwstenen voor een nieuwe opleiding
OPLEIDINGEN
Binnen de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg is een werkgroep aan de slag met een inventarisatie van zaken die relevant zijn voor het curriculum van de opleidingen primair onderwijs (Pabo’s). Daarna volgt eenzelfde onderzoek voor de opleidingen voortgezet onderwijs.

45 Het antwoord op taalachterstand: meer taal
CONFERENTIE
Werkconferentie ‘Afrekenen met taalachterstand’, woensdag 3 oktober 2012, Jaarbeurs Utrecht.

46 Hanging basket
COLUMN
Meester Jan

47 Colofon

48 Boeken
– Gesignaleerd: ‘Leren kun je observeren’
– Op zoek naar een ‘handleiding autisme’: ‘Het Rain Man-clichŽ’