SpeZiaal — Jrg. 6 (mei 2011) Nr. 1

Thema: OPBRENGSTGERICHT WERKEN

2 Een bundel opbrengstgericht
REDACTIONEEL / THEMA
Robert Marzano en het programma voor opbrengstgericht werken.

6 Onderwijs ziet waarde van opbrengstgericht werken
THEMA
Jos van der Pluijm
“Van opbrengstgericht werken zien leraren de waarde absoluut in, maar op het moment dat ze merken dat het een middel wordt om af te rekenen, is het gebeurd. Ze gaan zich dan keurig aan de regels houden, toetsen en dergelijke, maar het effect in de zin van echte verbetering van het onderwijs is nul!”

10 Kort nieuws
THEMA
– Intensief oefenen levert goede resultaten op
– Kleine basisscholen krijgen meer tijd om te groeien

11 Speciaal onderwijs niet het kleine broertje / Leren is voor leraren lastig
THEMA
Roger Meijer
“Het speciaal basisonderwijs is echt een stuk opgeschoten en hoeft zich absoluut niet als ‘het kleine broertje’ van het regulier onderwijs te voelen, als het gaat om opbrengstgericht werken.” Dat stelt onderwijsadviseur Roger Meijer over de kwaliteit van het speciaal basis- en het speciaal onderwijs. Er is absoluut te weinig tijd voor nascholing. Leraren leren het allermeest van elkaar en met elkaar.

15 iPhone meisje
COLUMN
Peter Boer

16 Van ‘zeer zwak’ naar opbrengstgericht
INTERVIEW / THEMA
Opbrengstgericht werken is een term die niet meer weg te denken is uit het onderwijs van nu. Wat betekent dat voor een school die het stempel ‘zeer zwak’ kreeg van de inspectie. Voot SpeZiaal hebben we een gesprek met directeur Jolande Bastmeijer van de Mariaschool in Bemmel, een vriendelijk ogende school, midden in een woonwijk. Via een achterdeur kom ik de school binnen en dat biedt de gelegenheid om de sfeer van de school te snuiven: gezellige lokalen, veel ruimte, kleurig.

20 Opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs
THEMA
Voorgezet onderwijs is bovenal ook de plek waar jongeren een brede kennisbasis opdoen en gevormd worden in persoonlijk en maatschappelijk opzicht. Door op een opbrengstgerichte manier te werk te gaan, kunnen scholen gericht werken aan verbetering van leerresultaten. Hoge doelen stellen, prestaties waarderen, van leerlingen en leraren, het zijn instrumenten die kunnen bijdragen aan hoge opbrengsten. “We onderstrepen het belang van goed taal en rekenonderwijs”, aldus de Raad voor het Voortgezet Onderwijs. Doelstellingen onder andere uit het Actieplan Beter Presteren van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt. “Alleen als er wordt ge•nvesteerd in onderwijs kunnen we werken aan een kwaliteistsverbetering. Scholen rekenen er op dat het kabinet meewerkt aan het cre‘ren van de juiste condities, waarbij voldoende tijd en middelen voorop staan”, reageert VO-Raadvoorzitter Sjoerd Slagter.

22 Meetgestuurd onderwijs / Het begrip ‘opbrengst’ moeten we nader defini‘ren
INTERVIEW / THEMA
Opbrengstgericht werken kent ook risico’s. Het gaat om de ontwikkeling van het kind in zijn geheel en niet alleen om taal en rekenresultaten. Tijn Nuyens traint collega’s die in scholen Opbrengstgericht werken willen invoeren. Hij maakt een keuze voor onderwijs dat ‘data-informed’ werkt met een duidelijke keuze voor een doordacht gebruik van gegevens. In tegenstelling tot de ‘data-driven’ manier van werken, waarbij de kale cijfers sturend zijn. Het getuigt van vakmanschap als je bereid en in staat bent om het samen met anderen te doen.

26 Quotes
Uitspraken uit het veld

27 Opbrengstgericht lesgeven / Stappen in het instructiemodel
THEMA
Dolf Janson
De consequenties van het opbrengstgericht werken voor het lesgeven. Als het goed is, heeft elke les een opbrengst: in elke les zouden alle leerlingen iets nieuws geleerd en/of iets ouds afgeleerd moeten hebben. Daarvoor komen ze immers naar school.

32 Over het gebruik van toetsen, niet meer… maar beter…
THEMA
‘Het is verleidelijk in een cultuur waarin uitkomsten van toetsen overgewaardeerd worden, de scores aan te wenden voor oneigenlijke doelen, zoals het vergelijken van de kwaliteit van scholen.’ Opbrengstgericht werken is geen pleidooi om meer toetsen te gaan gebruiken, maar vooral om toetsen beter te gebruiken.

36 Eendjes
TIG
De regeringspartijen hebben bij de coalitievorming afspraken gemaakt en, bang voor onderlinge geruzie tussen CDA, VVD en PVV, afspraak is afspraak. EŽn van de afspraken is dat er 250 miljoen euro wordt uitgetrokken voor onder andere ‘prestatiebeloning van leerkrachten’. Hoewel ‘het veld’ daar helemaal niet op zit te wachten, is dit een van de afspraken dus heilig. De dekking wordt onder andere gevonden in een bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend Onderwijs. De leerling die extra zorg nodig heeft, is de dupe, de leerkracht krijgt er een paar tientjes bij….
Minister Marja van Bijterveldt (CDA) stelt de bezuiniging van 300 miljoen op Passend Onderwijs met ŽŽn jaar uit. Zo hoopt ze in en buiten Den Haag meer steun voor haar plannen te krijgen (red.)

39 Hulpverlenen is niet voldoende!
COLUMN
Lou Repetur
De kans om met de We Can campagne het verschil te maken tegen seksueel geweld.

40 Vraag het de leerlingen
THEMA
Jorien Meerdink
Als kinderen zich niet betrokken voelen en niet gemotiveerd zijn, krijgen leren en ontwikkeling minder kans. Over leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. En de top tien van de kinderkwaliteitscriteria.

44 BERICHTEN
– Handreiking 1-zorgroute in het speciaal onderwijs
– Projectbureau Kwaliteit lanceert dvd ‘kijken naar opbrengsten in het speciaal onderwijs’

45 Opbrengstgericht gaat niet over opbrengsten
COLUMN / THEMA
Recent ging het filosofisch debat in dagblad Trouw over de vrije wil. Het was steeds de vraag of die wel bestaat. Het lijkt er op dat ons brein op eigen houtje beslist, voordat wij bewust zo ver zijn dat we denken iets te besluiten.

46 Een van mijn leerlingen heeft een stigma
COLUMN
Meester Jan

47 Colofon