SpeZiaal — Jrg. 5 (juni 2010) Nr. 2

Thema: REBOUND, PASSEND ONDERWIJS, INDICATIE

3 Handelingsgericht en rebound
DE REDACTIE / THEMA
Aat Sliedrecht

4 Met Passend Onderwijs niet per se minder thuiszitters / Over Gedragswerk en een betere samenwerking
THEMA
Voordat het vlaggenschip Passend Onderwijs afmeerde in onderwijsland, werd afgesproken dat het noodzakelijk was een extra inspanning te leveren rond leerlingen met gedragsproblemen. In november 2005 werd overeengekomen om herijking van de zorg om te bouwen tot Passend Onderwijs. Bart van Kessel vertelt over Gedragswerk, het project dat al vanaf 2005 door de overheid wordt bekostigd om, voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen, oplossingen te vinden. Hij vertelt over wat ooit het vertrekpunt was van een missie die ervoor moest zorgen dat in regio’s beter zou worden samengewerkt, om kinderen die om welke reden dan ook thuis zitten, weer naar school te krijgen. ‘We hebben lang nagedacht wat we moesten doen om die opdracht waar te maken en we besloten dat het zou neerkomen op de vraag “Hoe heet de leerling, hoe heten de leerlingen” waar het in deze regio niet mee lukt?’

6 Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken
THEMA
“Handelingsgericht werken is het doorlopen van de cyclus van planmatig handelen, waarbij zeven uitgangspunten worden gehanteerd. De leerling staat centraal. Het gaat om wat een leerling nodig heeft, om zijn onderwijs- en zorgbehoefte. Dat is essentieel.” Aan het woord is Joy Bijleveld, psycholoog met een lange staat van dienst, zelfstandig gevestigd psycholoog, onder andere werkzaam voor het Nederlands Jeugd Instituut ten behoeve van kwalitatieve Zorg en Advies Teams en verbonden aan het Samenwerkingsverband VO te Amsterdam.

9 Professionalisering regent niet vanzelf / E-learning biedt kansen
‘Professionalisering wordt als oplossing genoemd voor de grote knelpunten in het huidige onderwijs, te weten een groeiend lerarentekort, onderbenutting van de capaciteiten van leerlingen, onvoldoende aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en een gebrek aan mogelijkheden voor scholen om in te spelen op maatschappelijke veranderingen’, schreef de Nationale Denktank in 2007. In de onderwijswereld gonst het al enige tijd van de noodzaak van professionalisering.

10 Met minder etiketteren meer geld voor die leerlingen die terecht een etiket hebben gekregen
THEMA
Iedereen die in het onderwijs werkt, als leerkracht, intern begeleider, bestuurder of directeur, zal Passend Onderwijs op een bepaalde manier uitleggen en eigen accenten leggen. De opdracht vanuit de overheid is dan ook vaag, en acties vanuit deze zelfde overheid spreken elkaar vaak tegen. Een leerling is geen pot appelmoes.

12 Oplossingen naar binnen halen, in plaats van problemen uitstoten / Stand van zaken reboundvoorzieningen
THEMA
Hoe staat het met de rebound in Nederland. Aan welke zaken moet nog worden gesleuteld, wat betekent Passend Onderwijs voor de rebound. En is de tijdelijke regeling nog wel zo tijdelijk? Al deze vragen stelden wij aan Dolf van Veen (CAOP – Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel).

14 Wie krijgt welke rol? / Zorgmiddelen naar regulier onderwijs
THEMA
Als de plannen van de politiek met Passend Onderwijs doorgaan, bewaakt in de toekomst niet langer een commissie van externe deskundigen de poort tot het speciaal onderwijs. De middelen voor extra hulp en zorg komen bij samenwerkingsverbanden in het regulier onderwijs terecht en deze zetten die handelingsgericht in. Irma Miedema, onderwijsadviseur van Sardes, ziet als belangrijkste drempel van het oude naar het nieuwe, van de huidige indicatiestelling en zorgverlening naar zorgverlening vanuit het regulier onderwijs zelf, het gegeven dat alle drie partijen: besturen, samenwerkingsverbanden en scholen een nieuwe rol moeten nemen, moeten invullen. ‘Als ŽŽn van die partijen in die overgang in zijn oude rol blijft steken, dan vergt dat heel veel discipline van de andere twee, om in hun nieuwe rol te blijven.’

16 Stek
COLUMN
Peter Boer

17 Het vlaggensysteem: instrument om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te sturen / Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksualiteit is meer expliciet aanwezig in onze samenleving. Via televisieprogramma’s , reclames, internet en tijdschriften worden we dagelijks geconfronteerd met geseksualiseerde beelden. Uit onderzoek komt naar voren, dat videoclips 44 tot 81% seksueel getinte beelden tonen, maar is dat een probleem?

19 ‘Wat werkt’ in rebound
THEMA
Het onderwerp ‘wat werkt’ leidt in de jeugdzorg tot pittige discussies. Ook daarbuiten, onder meer in de gecombineerde onderwijs-zorgprogramma’s, wordt gezocht naar ‘good practices’ , werkzame principes en vooral effectieve methodes.

21 De kracht van het beeld / Interventies binnen de rebound
THEMA
Voorzieningen in het onderwijs, die zich richten op leerlingen met moeilijk begrijpbaar gedrag, zoals de reboundvoorzieningen, zijn voortdurend op zoek naar passende methoden om hun leerlingen te bereiken en te begeleiden. Rebounds in Nijmegen en Geldermalsen hebben de methodiek School Video Interactie Begeleiding omarmd en passen deze op verschillende wijze toe in hun aanbod. In dit artikel een uiteenzetting over de methode en de wijze waarop deze ingezet kan worden.

22 Inspanning en resultaat
COLUMN
Lou Repetur

23 Met z’n allen verantwoordelijk voor ieder kind
Samenwerking met het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs in Utrecht. Een gesprek met Thea Meijer, voorzitter van de Raad van bestuur van het openbaar onderwijs. ‘Het doel van die samenwerking is dat je je met z’n allen verantwoordelijk voelt voor elk kind in deze stad, ongeacht bij welk bestuur zo’n kind dan op school zit.’ Meijer is van mening dat het in Utrecht zou moeten komen tot ŽŽn federatie van schoolbesturen. ‘Het gaat om een plek waar je de verantwoording deelt voor alles wat afwijkt van het reguliere’. Geen landelijk referentiekader en geen schoolprofielen. In Utrecht hebben ze het idee, dat ze het met elkaar wel kunnen regelen.

25 ‘Als het goed gaat, dan gaat de rebound helemaal failliet
De school als dorp, Jan Ruigrok vertelt in dit interview beeldend over Herstelgericht werken. Een methode die uit gaat van het dorp, de school. Het doel is om alle mensen, door de kans om fouten te herstellen, binnen het dorp te houden. Er zijn inmiddels een stuk of tien scholen die zich naar buiten toe profileren als herstelgerichte school. Wat houdt dat in en hoe be•nvloedt dat de rebound? Is rebound binnenkort nog wel nodig, als er niemand meer wordt uitgestoten?

28 Weet, Leer, Huiver,Zorg
GESPOT
– 10 miljoen voor zorgleerlingen
– Beurs voor promoverende leraar
– Bezuinigingen op LGF hebben grote gevolgen
– Jaarbericht 2009 in het teken van de nieuwe aanpak Halt
– Nieuwe wethouders klaargestoomd voor toekomst jeugdzorg
– Zet ‘m op: Zuid-Afrika en voetbal
– Maatwerk in het MBO, oog voor de deelnemer
– Zorgleerlingen hebben negatieve invloed op klasgenoten
– Bijna 61.000 kinderen sociaal uitgesloten

31 Colofon

31 Vakantie
MEESTER JAN