SpeZiaal — Jrg. 4 (december 2009) Nr. 4

Thema: PASSEND ONDERWIJS

3 Op naar ‘passend’ nieuwjaar
DE REDACTIE / THEMA
Evert Bosman
“De brief van de staatssecretaris over de nieuwe koers van passend onderwijs …”

4 Pascal of: pas op de plaats voor passend onderwijs / Hoe je in je klas kunt voork—men dat Pietje met een behoorlijke adhd uit zijn dak gaat
THEMA
Marlies
Passend onderwijs. We zijn, of misschien waren, er maar druk mee. Kinderen en jongeren (in het vervolg schrijf ik over kinderen waar ik ook jongeren bedoel – Marlies) met een handicap hebben er recht op om behandeld te worden als elk ander. Haal ze niet uit hun natuurlijke omgeving. Sluit ze niet uit en discrimineer niet. Laat ze niet zover reizen. Bij zo’n oproep hou je als betrokken leerkracht je ogen niet droog. Natuurlijk moet dat.

6 Nieuwe koers van Passend Onderwijs: zijn we nu op de goede weg? / Het is zeer terecht dat de aandacht en ondersteuning naar de leraar uitgaat
THEMA
Lia van Meegen
De inzet van extra onderwijszorg gebeurt vaak met de beste bedoelingen. Probleem is alleen dat het niet helpt om het kind dat de meeste problemen in de klas veroorzaakt met een indicatie naar het speciaal onderwijs te sturen. Na het moeilijkste kind er namelijk altijd weer een volgende probleemleerling, en daarna weer ŽŽn. Op deze manier komen er steeds meer kinderen in het speciaal onderwijs zonder dat wordt gekeken naar wat we in het reguliere onderwijs kunnen veranderen om leraren beter toe te rusten om kinderen met verschillende capaciteiten onderwijs te geven.

8 Milde kritiek op brief staatssecretaris Dijksma over passend onderwijs / ‘Door nu al de rugzakjes af te pakken, gooi je kind met badwater weg’
THEMA
De staatssecretaris heeft gesproken. Er komen meer handen in de klas en leraren worden beter begeleid bij de omgang met zorgleerlingen. Ouders worden sterker betrokken bij het onderwijs en zijn verzekerd van een passende plek voor hun kind.

9 December
COLUMN
Peter Boer

10 “We werken keihard aan samenwerking en dan wordt dat ‘bestuurlijke drukte’ genoemd”
DE MENING VAN
“Het is nog geen twee jaar geleden dat de overheid het onderwijs heeft gevraagd om een regionale samenwerking te starten tussen alle sectoren van het onderwijs rondom Passend onderwijs.” Wim Kaizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 31 katholieke INOS-scholen in Breda, noemt dat een megaopdracht. “Maar wij hebben die zaak aangepakt en we hebben zo’n samenwerkingsverband van de grond getild. In dat verband zitten 198 scholen in twaalf gemeenten. Er nemen negen samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs deel. Het speciaal onderwijs met de clusters 1,2,3 en 4 doen mee. Al die partijen hebben zich geschaard achter ŽŽn intentieverklaring Passend Onderwijs. Een geweldige opgave. Het enige wat nog moet gebeuren is de samenwerking met de Jeugdzorg goed vorm en inhoud geven.

12 Interessant voor de scholen, want een kind met een rugzakje bracht aardig wat geld mee / “Er gingen miljoenen euro naar instituten die ambulante begeleiders leverden: weggegooid geld”
THEMA
In 2006 publiceerde Wil Jaegers zijn boek Integrale onderwijszorg. Dat ging over de ontwikkeling naar een regionaal expertisecentrum voor leer-, gedrags- en ontwikkelingsvraagstukken in het primair onderwijs. Daarin stelde hij de opkomst van het speciaal onderwijs in relatie tot het reguliere onderwijs aan de orde.

14 Het einde van het indicatiebesluit en de opkomst van zorg op maat / Voor ŽŽn op elke zeven kinderen doen ouders een beroep op regeling die recht geeft op extra zorg
THEMA
Frits Louwersheimer
In het onderwijs en de jeugdzorg wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Het gaat om de invoering van passend onderwijs en de komst van het centrum voor jeugd en gezin. Met de vernieuwingen wordt afscheid genomen van beleid dat gedomineerd werd door twee uitgangspunten: de ouder als aanvrager van zorg: het geobjectiveerde indicatiebesluit dat recht geeft op zorg.

16 Integraal indiceren zet samenwerking tussen speciaal onderwijs, jeugdzorg en awbz centraal / “Nog steeds zijn we er in Nederland onvoldoende in geslaagd om zorggeld bij het kind te krijgen”

THEMA
De jeugdzorg, de awbz-zorg en het speciaal onderwijs hebben aparte indicatietrajecten voor ouders en kinderen. Een gevolg daarvan is dat een integrale beoordeling van de vraag ontbreekt en daarmee ook een integraal antwoord.

18 Hoe staat uw groep er voor? Stormt het of is het windstil? / Maak als schooldirectie een prioriteit van groepsdynamica en zet het op de agenda
Jelly Bijlsma
Het is winter. Feestdagen voor de deur. Gezellig met de groep voorbereidingen treffen voor Sinterklaas en de Kerst. Kaarsje aan, gordijnen dicht. Of… houdt u uw hart vast voor de komende tijd. Ziet u op tegen deze gezelligheid. Heeft u dit jaar een groep waar dit soort activiteiten helemaal niet (lijken te) kunnen. Zijn er voortdurend kleine conflicten tussen kinderen en ontbreekt het u aan energie om gezellig te doen. Misschien is uw groep wel blijven hangen in een ontwikkelingsfase voor het groepsdynamische proces.

20 SP-onderzoek onder leraren in basis- en voortgezet onderwijs / Tweederde van leraren zien toenemende aantal zorgleerlingen als bedreiging van het onderwijs
THEMA
Morgen moet het beter is het devies van de onderwijsspecialisten in de fractie van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Dat beter slaat op een groot onderzoek dat de partij hield onder leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Uitgebreide vragenformulieren werden ruim verspreid op alle scholen. En bovendien konden leraren hun antwoorden via internet doorgeven. Er werden 3.333 vragenlijsten teruggestuurd. Daarvan waren er 1.893 afkomstig uit het basisonderwijs en 1.440 uit het voortgezet onderwijs. Onder de titel De leraar aan het woord werden kommer en kwel binnen de Nederlandse lerarenpopulatie bekend gemaakt. Geen al te verrassende conclusies, vaak de bevestiging van wat algemeen bekend is, maar alles bij elkaar toch wel uitkomsten die tot nadenken stemmen. Het omvangrijke rapport van de SP werd op 10 september van dit jaar, direct na de schoolvakanties gepresenteerd.

22 Reacties op enqute onder leraren door SP Tweede Kamerfractie / Angst voor toename zorgleerlingen in regulier onderwijs zwaar overdreven
THEMA
‘Leraren moeten weer een stem krijgen in het onderwijs’, zegt de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij. En daarom organiseerde zij een uitgebreid onderzoek onder leraren. De uitkomsten waren nogal onthutsend voor de aanhangers van passend onderwijs. Want: het toenemend aantal zorgleerlingen wordt door bijna tweederde van de leraren als een grote bedreiging voor het onderwijs gezien, is de teneur van het onderzoek. Slechts een op de vier leraren vindt dat hij zorgleerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit kan geven. Drie van de vijf leraren zijn het oneens met de stelling dat zorgleerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs moeten worden opgevangen.

23 Schoolbreed aandacht voor gedrag / Ouders staan ver af van leerkrachten op terrein van sociale vaardigheden
THEMA
Dit is een vervolg op het eerder verschenen artikel ‘Een gedragsspecialist op school’, dat verscheen in de digitale versie van SpeZiaal van november 2009. Een pleidooi voor het aanstellen van een gedragsspecialist op school. Op deze plaats een nadere invulling van de taken voor een gedragsspecialist.

26 Kinderen met taal-spraakmoeilijkheden ver buiten bereik van regulier onderwijs / “Leerkrachten hebben ook geen last van leerlingen in deze kleine doelgroep”
THEMA
Voor de meeste mensen die kunnen horen is gesproken taal een vanzelfsprekend middel om met elkaar te praten en informatie uit te wisselen. Bij mensen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (esm) gaat het begrijpen en/of onder woorden brengen van gedachten, gevoelens of wensen niet makkelijk. Iemand met een stoornis in het autismespectrum jan moeite hebben met het verwerken van informatie. Gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en sociale aanwijzingen werken vaak niet. Mensen met een verstandelijke beperking zijn soms niet in staat in woorden duidelijk te maken wat ze willen. En iedereen die slecht of niet hoort heeft moeite om gesproken taal te volgen.

28 Luister, huiver, praat, apart, apart, lees, surf, kies en lees
Gespot

– Zet ‘m op: Warmte, genegenheid en liefde
– SP over bezuinigingen op basisonderwijs in 2010
– De Volkskrant gaat op zoek naar de echte onderwijsproblemen
– In Nederland lang niet altijd samen naar school
– Kind met downsyndroom niet naar praktijkschool
– Boekje over rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school
– Adhd’ers meer risico op internetverslaving
– AOB wil dat kabinet nu echt kiest voor de school en de leerling
– Nieuw boek: ‘Samen kijken naar autisme’

31 Feestmaand
MEESTER JAN

31 Colofon