SpeZiaal — Jrg. 3 (december 2008) Nr. 5

Thema: OVER DREMPELS

3 Overgangen en een doorgaande leerlijn
DE REDACTIE / THEMA
“Ooit toen de juffen van de kleuterscholen …”

4 Van sbo naar (s)vo
THEMA
De overstap naar het (speciaal) voortgezet onderwijs is voor kinderen een belangrijke stap. Het succes van het voortgezet onderwijs bepaalt voor een groot deel de mogelijkheden en het eindniveau van een kind. De overheid wil de onderwijsroutes zo kort mogelijk houden en daarom is de schoolkeuze van ouders en kinderen aan het einde van de basisschool van cruciaal belang. We weten in Nederland alleen niet veel over factoren die zo’n belangrijke overstap succesvol kunnen maken.

7 ‘Je zet ze niet zomaar in een groep en kijkt dan hoe het gaat’
THEMA
Margreet Drentje
Zorgcošrdinator in de onderbouw gymnasium/havo-vwo van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, Margreet Drentje, constateert dat steeds meer ouders (en leerkrachten) vinden dat ook de begeleiding van kinderen met een rugzakje niet eindigt na groep 8 op de basisschool. ‘Juist in het voortgezet onderwijs, waar de veranderingen voor leerlingen uit het basisonderwijs toch al zo groot zijn, kun je zorgleerlingen niet zomaar in een groep zetten en maar kijken hoe het gaat.”

9 Een trippie
COLUMN
Peter Boer

12 Portret van De Huifkar in Enschede, school voor so en vso
‘T VERHAAL VAN
De schoolpopulatie bestaat uit leerlingen met een grote ontwikkelingsachterstand, vaak in combinatie met een autistisch spectrumstoornis (ASS), gedragsproblemen (ADHD), taalstoornissen en motorische beperkingen.

14 Rode schoenen
De moeder van een jongen ‘met een rugzakje’ in vwo 1 op het Ichtus Lyceum in Driehuis vertelt: “… De leraar had knalrode schoenen. Gek misschien, maar het voelde gelijk goed aan. …”

16 De brugklasmentor als pontonnier
THEMA
Ivo Mijland
Een brugklas is een overgangsklas die twee stukken school met elkaar verbindt. Een pontonnier bouwt de verbindingsbruggen die het mogelijk maken om onbereikbare stukken land te bereiken. De brugklasmentor bouwt bruggen om de heel grote oversteek van po naar vo veilig te kunnen maken. De brugklasmentor is voor brugklasleerlingen een brugwachter, ofwel een belangrijke hulp bij de overstap van po naar vo.

19 Op weg naar adaptief onderwijs
DOEN
Natalie Roos
Tips voor de praktijk In dit artikel een beschrijving van een praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd op een reguliere basisschool die de weg naar adaptief onderwijs heeft ingeslagen.

23 Dit gebeurt bij ons op school niet!
Ineke van Sijl
Twee jongens van 12 jaar worden, op verdenking van afpersing van een klasgenoot, door de politie aangehouden. EŽn jongen wordt na ŽŽn dag vrijgelaten, de tweede werd voorgeleid aan de Officier van Justitie. Beide jongens zijn voorlopig geschorst van school. De ouders van het slachtoffer hebben aangifte gedaan.

26 Over willen, durven en doen
De zorgcošrdinator van een brede scholengemeenschap praat met ŽŽn van de teamleiders onderbouw over Patrick, een mogelijk nieuwe leerling met syndroom van Asperger. Na een zorgvuldige afweging zal de zorgcošrdinator aan de ouders moeten vertellen dat deze school Patrick niet kan plaatsen…

28 Vlekkeloze overgang van zorgleerlingen
THEMA
PoVoZat: ŽŽn zorgadviesteam voor primair en voortgezet onderwijs. Het is een commissie die school en ouders advies geeft over de aansluiting tussen basisschool en voortgezet onderwijs. “Het is ons antwoord op passend onderwijs” zegt Titia Vollema, directeur van Sine Limite, het samenwerkingsverband van basisscholen in Deventer en omgeving, de voortzetting van Weer Samen Naar School.

30 Met lezen aan de slag in cluster 4
THEMA
Hanneke Wentink, Simone Hoogenboom & Martine Zwets
Bij veel kinderen in het cluster 4-onderwijs leidt het niet goed kunnen lezen tot verergering van gedragsproblemen. In het kader van het Masterplan Dyslexie is het leesonderwijs op cluster 4-scholen in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt, dat als de leerprestaties bij kinderen worden verhoogd, de gedragsproblemen in de meeste gevallen afnemen. Voor cluster 4-scholen betekent dit een omslag van sterk pedagogisch gericht handelen naar meer didactisch handelen.

32 Heel speciaal en toch zo gewoon, heel gewoon en toch zo speciaal
Frank Hoogeboom
Cluster 4-leerlingen in het reguliere Noord-Kennemerlandse voortgezet onderwijs, het zijn er elk jaar weer meer. En de zmok-scholen in Alkmaar en omgeving zitten vol. Het is de vraag of dat nou de weg is waarop we verder moeten gaan. In Noord-Kennemerland is een gestage toename van leerlingen met gedragsstoornissen. die toename zien we ook bij leerlingen met een cluster 2- en een cluster 3-beschikking. Van 62 leerlingen in schooljaar 2004-2005 naar meer dan 200 in schooljaar 2008-2009, bij een nagenoeg gelijkblijvend totaal van zo’n 13.000 vo-leerlingen. En die 200 worden er al gauw 250…

34
GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Ieder kind verdient specifieke aandacht in opvoeding en onderwijs
– Leren anders organiseren
– De Leefstijl Preventie Prijs 2009

36 De overstap
THEMA
Het project De Overstap in Amstelveen en Hoofddorp. De overstap van het bo naar het vo is een spannend moment voor leerlingen en ouders. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die op de basisschool onder druk staan: leerlingen die druk zijn en er vaak uitgestuurd worden of leerlingen die gepast worden omdat ze altijd de verkeerde dingen op het verkeerde moment zeggen. Maar er zijn ook leerlingen die onder druk staan en die onzichtbaar zijn en die altijd aan de zijkant van de groep staan. Voor al die leerlingen geldt dat leerkrachten en ouders zich zorgen maken over de overstap van het bo naar het vo.

38 Afkortingen
JARGON
Dit keer: Geen vaktaaluitleg, geen afkortingen, geen jargon, ….

39 Colofon