Schoolbestuur — Jrg. 25 (september 2005) Nr. 6

4 Nederlands onderwijs in een financi‘le houdgreep
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
“De overheid wil niet meer investeren in onderwijs, omdat, zo redeneert zij, dat vooral individuen ten goede komt en niet de samenleving. Tegelijkertijd biedt diezelfde overheid weinig ruimte aan individuen om zelf te investeren. Dat raakt aan een diepgewortelde gelijkheidsdenken”, zegt onderwijseconoom Henri‘tte Maassen van den Brink.

8 Pesten verpest het onderwijs
ACHTERGROND
Alinda de Beus
Pesten op scholen is een probleem van alle tijden. De gebeurtenissen rondom de drieling uit Hoofddorp maakten duidelijk dat scholen zich moeten beramen over hoe op te treden. Het Herbert Vissers College te Nieuw-Vennep waar de meisjes gezamenlijk op school zaten, adviseerde andere scholen de drieling niet tegelijk aan te nemen, om zodoende toekomstige problemen te voorkomen. De discussie die nu woedt is of deze maatregel nu wel de meest wenselijke is, ondanks dat de rechter de school in het gelijk gesteld heeft. Schoolbesturen en schoolleiders vervaardigen protocollen en beleid. Maar werkt dat?

10 “Wij moeten niet meer alles willen regelen”
INTERVIEW
Ilona Wielinga en Anje-Margreet Waltjer
De evaluatie van Weer Samen Naar School, onderwijsachterstandenbeleid en LGF (Leerling Gebonden Financiering) laat zien dat de zorg voor leerlingen met speciale behoeften nog op vele terreinen verbeterd kan worden. Angelien Eijsink, lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid, en Gonnie Opheikens, onderwijskundig beleidsmedewerker bij het Onderwijsbureau Meppel, over hun visie.

14 Gedragscode moet kosten zo laag mogelijk houden
ACHTERGROND
Loulne Boersma
De schoolkosten in het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren vaak in het nieuws. Die kosten zijn over de afgelopen drie jaar met gemiddeld 15% gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van de boekenkosten. Ook blijkt er veel onduidelijkheid over het bedrag dat ouders uiteindelijk kwijt zijn aan de school.

19 Lumpsum proof?
THEMA
Rein Dršge en Anja Franken
De voorbereidingen op de invoering van lumpsum zijn inmiddels zo’n twee jaar aan de gang. Het basisonderwijs heeft nog een jaar te gaan voor de invoering van lumpsumfinanciering. Liggen besturen op schema? Een Gouds bestuur met 11 scholen en een Bussumse eenpitter vertellen.

28 De school als reddende engel
ACHTERGROND
Nico Dullemans
Onderwijs geven is veel moeilijker dan vroeger. Een verdedigbare stelling, denk alleen maar aan de minder prominente plaats van het hedendaagse gezin, de geringere positie van kerken in onze samenleving, de teloorgang van het meer normatief geori‘nteerde verenigingsleven. Dat weefsel, waar de school een deel van was, gaf steun, maar het is er niet meer en de school – die is er nog wel! – staat er daardoor zwakker voor. En het is een paradox dat tegelijkertijd meer van de school wordt verwacht, vooral op het terrein van opvoeding: de school om het tekort in de samenleving te compenseren, de school als reddende engel.

32 Opleiden in de school
ACHTERGROND
Joanneke Niels en Jannita Witten
Uit een onderzoek van de Bond KBO naar de manieren waarop schoolbesturen zich bezighouden met ‘opleiden in de school’ blijkt dat het belangrijkste doel is het aantrekken van personeel en het ontwikkelen van competenties voor leraren. Kortom, het bewerkstelligen van een betere afstemming tussen theorie en praktijk.

34 Identiteitsdag Bond KBO 9 november 2005
IDENTITEIT
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het functioneren van de school. Denk aan trends als dat beide ouders werken, immigratie, pluralisme in normen en waarden, en de toegenomen mondigheid van kinderen. Veranderde maatschappelijke verhoudingen leiden ertoe dat er steeds meer overlap komt tussen de taak van ouders in de opvoeding en de onderwijstaak van de school. De verhouding tussen onderwijs en opvoeding is daarmee veranderd.

38 Financi‘le opvoedtest NIBUD
ACHTERGROND
Geld haal je uit de muur, net zo makkelijk. Met die gedachte worden veel jongeren opgevoed. Dat geld eerst moet worden verdiend voordat je geld kunt trekken, leren ze steeds minder. “Jongeren zijn eigenlijk de waarde van geld kwijt. ” Dit constateert Gabri‘lla Bettonville van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat recent is gestart met de Financi‘le Opvoedtest.

40 Regeren is vooruitzien
Commentaar
Alinda de Beus
De regering kan zichzelf in de handjes knijpen. Er is immers gebleken dat er aanzienlijke financi‘le meevallers zijn op de rijksbegroting. Nadat op tal van terreinen de afgelopen twee jaar ‘pijnlijke maatregelen’ zijn genomen, kan het kabinet zich nu permitteren extra uitgaven te doen. De discussie hoe deze meevallers gelden zouden kunnen worden ingezet woedt volop in de ministerraad. De bonden KBO en KBVO hebben een voorstel aangereikt waarin zij pleiten voor een financi‘le stimulans teneinde het lerarentekort in het onderwijs te voorkomen.

EN VERDER:

9 Investeringen
COLUMN
Theo Joosten

13 De keuze van…
Ben Dijkmans, rector van het Kardinaal Alfrinkcollege in Zoetermeer.
Ruud de Jong

16 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
– Vleespotten in het voortgezet onderwijs.

18 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Ledenplatform.

27 Onder-wijs-heid
– MediaMind maakt scholieren mediawijs.

30 Kort bericht
– Jeugdactiviteiten in de brede school.

33 Buitenom
– De financiering van het onderwijs.

35 De EŽnpitter
– Prioriteiten.

36 Bond KBVO nieuws
NIEUWS
– Netwerkbijeenkomst Veiligheid.

38 Annemieke
– ‘La ferme pŽdagogique!’.

39 Jurisprudentie
Jannet Ranke
– ID problematiek.

41 Punt Uit
– Over-leven in ontwikkelingslanden
– Zo wil ik wonen!
– De Kruistochten

42 Agenda