Schoolbestuur — Jrg. 25 (november 2005) Nr. 8

4 De computer is de universele machine
INTERVIEW
Gerrit-Jan Meulenbeld
“Ik probeer te denken aan gene zijde van nostalgie en euforie”, zegt hoogleraar wijsgerige antropologie Jos de Mul in verband met de informatiesamenleving. “Angst is een slechte raadgever, maar ik wil ook waarschuwen voor het denken dat dankzij de informatiesamenleving alles mooier en beter wordt. Iedere technologische ontwikkeling heeft een winst- en verliesboek.”

8 Herijking Zorgbeleid
commentaar
Anje-Margreet Woltjer en Ilona Wielinga
De minister heeft op 30 september een notitie aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin zij voostellen doet voor een nieuwe inrichting van de zorgstructuur in het onderwijs in Nederland. De Bond KBO kan zich grotendeels vinden in de lijn die de minister schetst. Toch heeft de Bond KBO een aantal kanttekeningen.

12 Herijken van rollen
INTERVIEW
Nico Dullemans
Wat doet informatisering met de individuele burger? En meer in het bijzonder: met kinderen en jongeren? Nieuwe verhoudingen zouden ontstaan, in de samenleving, tussen mensen. Lousewies van der Laan, lid van de D66-fractie in de Tweede Kamer en voorzitter van de Technologiecommissie, en Toine Maes, directeur van Kennisnet, reageren.

16 Beleidsnotitie ‘Governance’
commentaar
Aantekeningen bij de beleidsnotitie ‘Governance’ van minister van der Hoeven.

18 Ontwikkelingen sociale zekerheid po

19 Onderwijsnummer voordeelnummer?!
THEMA
Alinda de Beus en Anje-Margreet Woltjer
De Wet Onderwijsnummer, die de invoering van een persoonsgebonden nummer omschrijft, moet een uitkomst bieden als het gaat om hert verzamelen van het juiste cijfermateriaal. Naast goede en toegankelijke informatie zal door de systematiek de administratieve last bij scholen moeten afnemen. Van welke ervaringen in het voortgezet onderwijs kan het primair onderwijs leren?

28 Scholenhuisvesting krijgt eigen interactieve database
ACHTERGROND
Dick Oosterveld
De website Onderwijspaleis is een initiatief van de gezamenlijke besturenorganisaties om kennis en voorbeeldprojecten over onderwijshuisvesting met elkaar te delen. Jan Schraven, adviseur beleidszaken bij KBVO en KBO en cošrdinator van de projectgroep worden de doelstelling, de voorbereiding en het gebruik van deze nieuwe website voor school- en gemeentebesturen onder de loep genomen.

32 Ledenraadpleging
achtergrond
De Bond KBO heeft tussen 7 en 20 september 2005 op vijf verschillende plaatsen in het land met zijn leden van gedachten gewisseld over de nieuwe CAO PO. Die bijeenkomsten zijn in totaal door 108 schoolbesturen bezocht, wat getuigt van grote betrokkenheid bij het onderwerp. In dit artikel kunt u lezen welke zaken en welke thema’s de leden van de Bond KBO geregeld willen zien in de nieuwe CAO PO die op 1 augustus 2006 van kracht wordt.

36 Onderwijs achter tralies
achtergrond
Joanneke Niels en Petra Kalee
In de justiti‘le jeugdinrichting Teylingereind wordt hecht samengewerkt met het personeel van de vso school De Burcht. Doordat de jongeren begeleiding nodig hebben op uiteenlopende gebieden is het van belang dat zowel de inrichting als de school kiezen voor een integrale aanpak. “We hebben elkaar daarbij hard nodig”, zeggen Wim Rijssemus, bovenschools directeur van de katholieke scholengemeenschap Harreveld en Arjan Veerman, directeur van vso De Burcht.

EN VERDER:

9 Governance
COLUMN
Theo Joosten

10 Bond KBO nieuws
NIEUWS
– Opwaarderen
– Themabijeenkomsten herijking zorgbeleid

11 De keuze van…
RenŽ Luijpen, voorzitter Stichting Interconfessionele Scholengroep Amsterdam en omstreken.
Ruud de Jong

18 Bond KBVO
COLUMN
Jan Reulen
– Bouwen op mensen

27 Onder-wijs-heid
– Het schoolbord van de toekomst

31 Bond KBVO nieuws
NIEUWS
– Onderwijstijd achterhaald sturingsmechanisme

33 Buitenom
– Zegeningen en zonde

34 Annemieke
Internationaliseringstrauma

35 De EŽnpitter
– Schoolzwemmen: zinvol of tijdsverspilling?

39 Jurisprudentie
Marcel Dekker
– Sancties voor vo-scholen bij schaduwdraaien onderwijsnummer

40 Korte berichten
– De Serverloze Basisschool
– Leraren Bijbel

41 Punt Uit
– Expose Your Talent
– Joods Historisch Museum 2005-2006
– Labyrint

42 Agenda