Schoolbestuur — Jrg. 22 (oktober 2002) Nr. 8

4 Heilig huisje
Een gesprek met Ineke Slee, boven schools manager in Gouda, over het advies ‘Toerusten = uitrusten, werk en werkende in het onderwijs’ van de Onderwijsraad. Als lid van de raad is zij mede verantwoordelijk voor het advies.

6 Het oude liedje
Commentaar van mr. J.M.M. van de Ven (hoofdredacteur)

8 Stichting Veldvest: “We moeten scholen waarschuwen voor de gigantische valkuil”
Turbulentie en onzekerheid, dat is de oogst van drie jaar Veldvest-management. Het bovenschools managementteam van de Brabantse stichting is dik tevreden. In de chaos kiemt een nieuw elan. Voor het tere proces is de nieuwe Wet Op Het Onderwijstoezicht ‘een ramp!’

11 Studiedag invoering lumpsum PO
‘De invoering van de lumpsum in onze scholengemeenschap was moeilijk, soms pijnlijk, maar vooral uitdagend.’ Piet Jansen, lid centrale directie Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn, legt uit hoe het primair onderwijs kan leren van de ervaringen van het voort gezet onderwijs bij de invoering van lumpsumbekostiging.

14 Wereldschool
Wereldschool biedt onderwijs aan Nederlandstalige kinderen over de hele wereld. Zij krijgen in den vreemde les van hun ouders, die op hun beurt begeleid worden door ŽŽn van de ongeveer dertig docenten van de Wereld school. ‘Nederlanders kom je a-priori overal op de aardbol tegen.’

18 Risicofonds of Vervangingsfonds
Waar de financi‘le risico’s onderbrengen van ziekte van uit het schoolbudget betaald personeel? Financieel en beleidsmatig krijgen scholen steeds meer ruimte en verantwoordelijkheid. Met de invoering van het schoolbudget in augustus 2002 kan het schoolbestuur ook meer personeelsleden voor ‘eigen rekening’ aanstellen.

19 Fluitend naar school
Zelden zullen schooldirecteuren in zo’n sneltreinvaart hun carrire aan hun ogen voorbij hebben zien trekken. Krap een uur heeft workshopleider Paul van Agten om de titel van zijn workshop ‘Zin in je loopbaan’ waar te maken. Hij slaagt er slechts gedeeltelijk in. De toehoorders blijven hongerend naar informatie achter.

21 KATERN – Duo-directeuren:
“Heerlijk om ervaringen te kunnen delen als het werk hectisch is”
“Besturen moeten niet gaan kwartetten”
“Jammer als je hier niet in durft te investeren”

30 OPINIE – Flitspaal!

Drs. P.A.M. de Jong (voorzitter Bond KBO)


32 Saucijzen broodje
Steeds meer Nederlandse jon geren eten te veel en te vet en niet zelden onder schooltijd. Het Voedingscen trum in Den Haag wil jongeren bewust maken van hun eetgewoonten en brengt daarom hal verwege 2003 een nieuw project op de markt.

34 RECENCIE – Theaterbonnen maken de school niet veilig

35 JURISPRUDENTIE – Instroomtoets Participatiefonds


36 Projecten: Landelijke VO-projecten moeten aansluiten bij praktijk
Noem een thema in het va en er is wel een project omheen georganiseerd. Zeven projectleiders vonden het tijd om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag of de projecten wel goed landen in het veld. ‘Het veld’ was vertegenwoordigd in de vorm van een videoband, waarop vijf schoollei ders met elkaar in gesprek gaan.

38 Schoolagent

Het Candea College in Duiven heeft sinds een jaar een schoolagent. Tot grote tevredenheid. Het aantal meldin gen en aangiftes is gestegen, toch is het ‘subjectieve veiligheidsgevoel gegroeid’. Agent Verhoef is er om te voork˜men dat kinderen van twaalf, dertien en veertien straks in de crimi naliteit verdwijnen.

41 De geur van wierook – Moderne martelaar
Anno Sjoerd Brandsma (= 1942)

45 ONDER-WIJS-HEID – Meer praktijk en minder theorie
Hoe maken we het onderwijs mooier en beter? Idee‘n en inzichten uit de praktijk.