Podium — Nummer 2 december 2012

6 Hoeveel ruimte krijgt het PO?

Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW is er weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke thema’s aan de orde, zoals het onderwijsakkoord, krimp en de kwaliteit van leraren. De nieuwe onderwijswoordvoerders van de regeringspartijen zijn het onderling (nog) niet eens over de handelingsvrijheid die het po moet worden gegund. Daarbij spelen recente bestuurlijke affaires in andere onderwijssectoren een rol.

12 Muziek en bewegingsonderwijs: franje, of g‡‡n we ervoor?

Muziek en sport helpen kinderen om zich als mens beter te ontplooien. Maar door bezuinigingen en een grote nadruk op prestaties in het onderwijs komen juist het bewegings- en muziekonderwijs in de verdrukking. Toch zien basisscholen het belang van muziek en sport in hun aanbod. Wil je kwaliteit bieden, dan moeten deze vakken worden ingebed in het beleid en curriculum.

20 Doelen stellen, ook bij de allerjongsten

Ook de vroegschoolse educatie, onderdeel van de VVE, moet opbrengstgericht gaan werken. Waarom is dat belangrijk, en hoe gaan scholen hiermee om? Nauw overleg tussen school, peuterspeelzaal en kinderopvang is cruciaal.

28 Fusietoets wordt versoepeld in krimpgebiedenIn de onderwijsparagraaf van het Regeerakkoord is opgenomen dat de fusietoets in krimpgebieden geen belemmering mag zijn `voor alle vormen van samenwerking’. Ook doet een interdepartementale werkgroep beleidsonderzoek naar de gevolgen van de krimp. De fusietoets zal daar zeker aan de orde komen. In hoeverre is de kou nu uit de lucht?