Podium — Extra editie: Goed bestuur

Deze extra editie van podium staat volledig in het teken van Goed bestuur. In deze editie van podium:

4 Hoofddoel: goed onderwijs voor ieder kind

Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs voor ieder kind, is de overtuiging van de leden van de PO-Raad. Daarom is in 2010 de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vastgesteld. Met een monitor Goed Bestuur wordt nagegaan of en hoe de code in de praktijk toepasbaar is.

10 Sturen op onderwijskwaliteit

Hans van Dael is door de PO-Raad aangetrokken als projectleider van het project Sturen op Onderwijs kwaliteit. Bestuurders moeten niet op de stoel van de directeur gaan zitten, maar sturing geven door de juiste vragen te stellen en door condities te scheppen.

16 Sturen op financi‘n

Ter ondersteuning van schoolbesturen ontwikkelde de PO-Raad het project Eerst Kiezen Dan Delen. Dit draait om de vraag: wat is goed financieel management en hoe zet je dit in om een nog betere bijdrage te leveren aan de onderwijsdoelstellingen? Schoolbestuurders krijgen gerichte trainingen en methoden aangeboden. Waaronder een risicomanagementmodel dat is ont wikkeld in samenwerking met Pricewater house Coopers.

22 De toezichthouder: betrokkenheid mag

De toezichthouder is de werkgever van de schoolbestuurder. Hij houdt toezicht op de financi‘n en onderwijs kwaliteit en dient het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Dat klinkt helder. Toch moeten toezichthouders in de praktijk vaak zoeken naar de juiste invulling van hun rol.

28 Horizontale dialoog komt leerlingen ten goede

Door middel van een `horizontale dialoog’ onderhoudt een schoolbestuur of school contact met zijn externe partners. Het gaat hier om het raadplegen van stake- holders uit de gemeenschap. Dat zijn natuurlijk de ouders, maar ook welzijnsorganisaties, sport verenigingen, middenstand, kinderopvang, culturele instellingen, bibliotheken et cetera

34 Collegiale visitaties wŽrken

Schoolbesturen die hebben meegedaan aan de collegiale visitaties, gericht op bestuurlijk handelen, zijn enthousiast en hebben er veel van geleerd. `Dat anderen naar jouw organisatie kijken is fantastisch.’ Wel blijkt dat er binnen menig po-schoolbestuur nog een zekere oude-jongens- krentenbroodmentaliteit heerst.