Podium — Extra editie: Bouwen aan goed onderwijs voor ieder kind

8 Verbindende pionier bracht samenhang in versnipperde sector

Schoolbestuurders in het primair onderwijs vinden dat de PO-Raad zichzelf in vijf jaar tijd goed op de kaart heeft gezet. podium sprak met Hans Kelderman, Jos Berens, Huub van Blijswijk en Hennie Biemond: `Kete wist de kikkers in de kruiwagen te krijgen en te houden’.

16 ‘Kete slaat bruggen en kijkt ver vooruit’

Passend onderwijs is ook bedoeld voor kinderen die bovengemiddeld presteren. Het belangrijkste is dat leerkrachten beter naar het kind kijken en de lesprogramma’s aanpassen.

20 ‘Samen optrekken is van onschatbaar belang’

Het primair- en voortgezet onderwijs vormen een tandem. Samen zijn ze het funderend onderwijs; de plek waar een belangrijke basis wordt gelegd voor het verdere leven. Het belang hiervan werd, zeker vijf jaar geleden, lang niet op waarde geschat, zegt Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: `Dat kwam mede doordat beide sectoren te onafhankelijk van elkaar functioneerden.’

22 ‘Kete handelt vanuit inhoudelijke gedrevenheid en sociale betrokkenheid’

Marijke Vos is sinds anderhalf jaar voorzitter van de MOgroep, de branchevereniging voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ze trok geregeld op met Kete Kervezee: `Een plezierig contact. We zetten ons allebei in voor de kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.’

24 ‘De PO-Raad m—est er komen, de sector was z— verdeeld’

De AVS heeft zich zeer ingespannen voor de oprichting van de PO-Raad, vertelt Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. `De sector was z— verdeeld als het gaat om lobby en belangenbehartiging. Dat moest echt veranderen.’ Hij vindt dat er inmiddels op dit terrein vooruitgang is geboekt.

28 ‘Interessante discussies, inhoudelijke gesprekken’

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, kende Kete Kervezee al tijdens haar inspectiejaren. Na haar overstap naar de PO-Raad werden de onderwijsrapporten van het SCP belangrijke aanknopingspunten voor het onderlinge contact.

30 ‘We moeten het belang van het po niet onderschatten’

Sijbolt Noorda, oud-voorzitter van de Stichting voor het Onderwijs en de VSNU, komt Kete Kervezee al zo’n 25 jaar regelmatig tegen. Ze hoorden beiden bij de oprichters van de Stichting van het Onderwijs. Samen beijverden ze zich ervoor om meer verantwoordelijkheid voor het onderwijs over te hevelen van de politiek naar ouders, leraren en scholen.

34 ‘Het belang van de kinderen stond altijd voorop’

Door de oprichting van de PO-Raad kon de po-sector een belangrijke stap maken in de richting van werkgeverschap, zegt AndrŽ de Jong, directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij OCW. `Met als uiteindelijk doel om daadwerkelijk onderhandelingen te gaan voeren op het terrein van de cao. En om als werkgevers te gaan opereren met elkaar.’ Hij heeft vanuit verschillende banen met Kete Kervezee samengewerkt.