PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 15 (september 2009) Nr. 50

6 “Kunnen de verantwoordelijke instanties het bij het vermoeden van een omvangrijke zedenzaak ooit goed doen?…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

6 i-PIP
– Vaders verdienen meer
– Groepsmening bepaalt vriendschap
– Zorgt schoolselectie voor ongelijkheid?
– Leerkrachten zijn niet consequent. Nou en?
– Zo moeder, zo dochter?
– Vroeggeboren baby’s gebaat bij structuur

10 Leven toevoegen aan de dagen / Als er geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven
Tanja van Roosmalen
In Nederland zijn enkele duizenden kinderen en jongeren ernstig ziek zonder zich op genezing. Kinderen met orgaanaandoeningen, stofwisselingsziekten, kanker en spierziekten. Sommigen hebben een zeer korte levensverwachting. Ondanks een beperkt toekomstperspectief staan zij vaak volop in het leven en gaan ze zo veel mogelijk naar school. Tanja van Roosmalen schreef een hulpboek voor scholen die te maken krijgen met leerlingen die niet meer beter worden. Hoe kun je leven toevoegen aan de dagen van een leerling, als er geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven?

15 Pragmatische jeugdzorg
DOWN & OUT
Peter van der Doef
Aan de grond zitten. In het leven van alledag roept deze ervaring gemengde gevoelens op. Gevoelens van wanhoop en twijfel, maar ook van hoop en vertrouwen om de gerezen problemen het hoofd te bieden. In deze rubriek wordt gekeken naar de manier waarop hulpverleners en ouders naar problemen kijken en deze gezamenlijk leren oplossen. Hoe kan een negatieve spiraal in opvoedingssituaties worden gestopt en een positieve balans worden hersteld?

16 ‘We houden scholen een spiegel voor’
INTERVIEW
Bas Levering
Op het congres ‘Alles op zijn tijd’ over onderwijs en het jonge kind, op 20 november in Zwolle, zullen ze de slotbijdrage leveren. Die bijdragen van Hermine van Hemert en Corrie Doeleman, inspecteurs primair onderwijs, heeft als titel ‘Toezicht in het onderwijs en ruimte in het onderwijzen’. Als het inderdaad zo is dat er in het onderwijsveld grote misverstanden over inzet en aanpak van de inspectie bestaan wordt het hoog tijd dat die misverstanden worden weggenomen. Bas Levering sprak met beide inspecteurs over technische zaken, maar ook over de passie voor hun vak.

21 ‘Er geen kind aan hebben’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

22 Kleine brokkenpiloten
Makke Vollenhoven
Veters strikken, aankleden, stoel aanschuiven, tandenpoetsen, schrijven, met mes en vork eten. Sommige kinderen leren deze alledaagse vaardigheden slechts met de grootste moeite. En dan gaat het nog vaak mis. Naar schatting vijf tot tien procent van de kinderen in Nederland lijdt aan een Developmental Cošrdination Disorder (DCD). Makke Vollenhoven laat zien wat zo’n motorische ontwikkelingsstoornis betekent voor het dagelijks leven van deze kinderen en hoe we daar beter mee kunnen omgaan.

26 Filosoferen met kinderen / Samen zoeken naar woorden
Wouter Pols
Om met kinderen te kunnen filosoferen is ruimte nodig om samen te denken. Die denkruimte is niet altijd gegeven, maar moet worden geschapen. Naar aanleiding van een filosofieproject op de Rotterdamse Bloemhofschool beschrijft Wouter Pols wat het scheppen van de ruimte van kinderen en gespreksleiders vraagt: een open opstelling, een vragende instelling, denkmiddelen en regels. Maar het belangrijkste is wel dat kinderen niet alleen gehoord willen worden, maar naar elkaar leren luisteren en hun denken op elkaar afstemmen.

30 Reactie op Maarten Faas / Terug naar meesters en gezellen
Alice van der Pas
In het juninummer van PiP Magazine wees jeugdzorgbestuurder Maarten Faas op een zevental knelpunten die in zijn ogen ten grondslag liggen aan de stagnerende hulp aan jeugdigen en ouders. Volgens ouderbegeleidingsdeskundige Alice van der Pas draait hij met zijn probleemanalyse en verbetertrajecten om de hete brij heen: de verschraling van het uitvoerende werk. Zij stelt een totaal andere oplossing voor: restauratie van het aloude meester-gezelsysteem voor uitvoerende werkers. ‘Met spoed. Het veld snakt ernaar!’, aldus Van der Pas.

33 C&A
MIEREN
Ton Notten

33 De pedagogiek van de bushalte
ORBIS PICTUS
Marina Meeuwisse & Frans Spierings
Foto met bijschrift.

34 Grenzen verkennen op school?
Janne Bless
Veel jongeren met gedragsproblemen verlaten het onderwijs doordat ze op school niet meer te handhaven waren. Maar als zij op school agressief gedrag vertonen, waarom worden hun problemen daar dan niet aangepakt? Janne Bless onderzocht de mogelijkheden van psychomotorische therapie, waardoor jongeren leren omgaan met frustratie en agressie. Kan het aanbieden van deze therapie binnen het vmbo bijdragen aan een vermindering van de gedragsproblemen en een verbetering van de onderwijskansen van deze leerlingen?


39 Investeer meer in digitale geletterdheid
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

40 August Hermann Francke (1663-1727): De pedagoog van het Duitse pi‘tisme
BIOGRAFIE
Leendert F. Groenendijk
Het oordeel van hedendaagse pedagogen over August Hermann Francke is niet onverdeeld gunstig. Weliswaar worden zijn groots aangepakte zorg voor het welzijn van wezen en zijn bijzondere kwaliteiten als organisator geprezen, maar een echte pedagoog zou hij niet zijn geweest. Hij zou een overgodsdienstige en hardhandige opvoeding hebben voorgestaan, gericht op ‘breken van de wil’ en bekering van het kind. Maar klopt die beeldvorming wel?

44 Constructief samenwerken in plaats van domeinen claimen
INGEZONDEN BRIEF
Tunahan Kuzu (gemeenteraadslid PvdA Rotterdam)

45 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

46 Agenda

48 China
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)