PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 13 (oktober 2007) Nr. 39

4 “Over China valt veel te vertellen, want het is een groot land”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Nederlandse kinderen het meest bang voor spinnen
– Ouders schieten tekort in financi‘le opvoeding
– Britse VVE zonder resultaat
– Kind gemengde school niet toleranter
– Oneerlijke toetsen?
– Peuters introspectiever dan gedacht
– Luie wijken, dikke kinderen
– Schieten uit wraak om afwijzing?
– Sancties vragen om uitleg

9 Stelen
DOWN & OUT
Peter van der Doef

10 Jonge mantelzorgers in de knel
Rob Arnoldus
Er zijn nogal wat jongeren die thuis voor een zieke, gehandicapte, verslaafde of psychiatrisch belaste ouder zorgen. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is die mantelzorg niet meer alleen ‘mooi meegenomen’, maar rekenen gemeenten op de inzet van jonge mantelzorgers. Rob Arnoldus schetst de kracht en kwetsbaarheid van deze jongeren en laat zien met welke problemen zij te maken hebben.

14 ‘Ik ben geen ambassadeur van actief burgerschap’
INTERVIEW
Bas Levering
Evelien Tonkens is een van de weinige sociaal-wetenschappers die ook in de politiek actief was, maar na drie jaar actief lidmaatschap van de Tweede Kamer keerde ze terug naar de wetenschap. Sinds twee jaar is ze als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap verbonden aan de universiteit van Amsterdam. Bas Levering sprak met haar over de verbinding tussen haar politieke en wetenschappelijke werk en de vraag waarom burgerschap tegenwoordig zo hip is.

19 Meten is weten?
PEDAGOGISCH NIEUWS
Marjoke Rietveld-van Wingerden

20 De kracht van terugkoppeling
PARENT-CHILD INTERACTION THERAPY
Frederique J.G. Coelman
Een ouder en kind met gedragsproblemen bevinden zich in een spelkamer. Ze worden vanachter een one-way screen gevolgd door een therapeut. Door een microfoontje in haar oor krijgt de ouder aanwijzingen en feedback op haar opvoedgedrag. Dat is de opzet van Paren-Child Interaction Therapy. Frederique Coelman laat zien hoe deze behandeling de interactie en hechting tussen ouder en kind kan verbeteren. De resultaten zijn tot op heden veelbelovend.

25
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

26 Geef Rousseau maar de schuld / Over de ontdekking van het kind in drie fasen en de oorzaken van de huidige crisis in het onderwijs
Bas Levering
Discussies over de kwaliteit van onderwijs vullen de krantenkolommen al geruime tijd. Als we het over onze visie op opvoeding en onderwijs niet eens kunnen worden, is er dan nog nationaal onderwijsbeleid te formuleren? Om de huidige crisis in het onderwijs te analyseren gaat Bas Levering terug in de tijd en stuit op drie fasen in de zogeheten ontdekking van het kind: die van Rousseau, die van Langeveld en die van de jaren zestig van de vorige eeuw. Ontdekkingen die achteraf meestal verkeerd en bijna altijd te eenzijdig zijn ge•nterpreteerd.

33 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

34 Uit huis geplaatst en op zoek naar verbinding
ZINGEVING EN RELIGIE BIJ JONGEREN
Jolke Thalen
In behandelingsinstituut Emaus wonen licht verstandelijk gehandicapte jongeren die uit huis geplaatst zijn. Jongeren die vaak naar thuis terugverlangen, ook als ze daar niet de zorg kregen die ze nodig hadden. Jongeren die al een getekend leven achter de rug hebben en vaak met hun ziel onder de arm lopen. Geestelijk verzorger Jolke Thalen beschrijft hoe hij met deze jongeren contact maakt.

38 Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007): hersteller van onrecht tussen generaties

BIOGRAFIE
Annemie Dillen
Onder jeugdhulpverleners verwierf Ivan Boszormenyi-Nagy grote bekendheid als grondlegger van de contextuele gezinstherapie. Door het blootleggen van onzichtbare loyaliteitsbanden tussen gezinsleden, laat Nagy zien hoe er een disbalans kan groeien in de ‘gezinsrekening’ van rechten en verantwoordelijkheden. Een therapeutische benadering van meerzijdige partijdigheid – waarbij ieders aandeel in deze disbalans wordt (H)erkend – kan voorkomen dat het onrecht van de ene op andere generatie wordt overgedragen.

42 Is opvoeding een zaak van de overheid? / Over Frankenstein en Rouvoet
Willem Koops
In de artikelenserie over de vraag in hoeverre de overheid zich met de opvoeding mag en moet bemoeien deze keer een bijdrage van de nieuwe Utrechtse Universiteitshoogleraar Willem Koops. In zijn kritiek heeft Koops het maar voor een deel op het beleid van minister Rouvoet gemunt. Minstens de helft van zijn scherpe pijlen richt hij op de hedendaagse universitaire pedagogiek.

46 ‘Strenge heren regeren niet lang’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

47 Agenda

48 Ulan Bator – Mongoli‘ (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort