PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 13 (juni 2007) Nr. 37

4 Moet de overheid zich anno 2007 meer met de opvoeding bemoeien dan voorheen?
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Privacywetgeving geen belemmering
– Kamp is goed voor onzeker kind
– Antisociaal gedrag is niet leuk maar wel cool
– Leerling leest beter in gemengde klas
– Ouderinitiatieven maken scholen gemengd
– Tienminutengesprekken te kort voor allochtone ouders
– Natuurkind online
– Seksuele voorlichting voor laagopgeleide jongeren
– Gay & school online
– Moeizaam contact gevangen moeder en kind

8 Maatschappelijke stages in Rotterdam / Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Lenie van den Bulk
Om jongeren actief bij de samenleving te betrekken, wil het huidige kabinet een verplichte maatschappelijke stage invoeren. Helemaal nieuw is dit voorstel niet. Lenie van den Bulk beschrijft hoe zij met het project “Een pot met goud op zuid” in twee jaar tijd ruim vijfhonderd jongeren aan vrijwilligerswerk hielpen. Een belangrijk verschil met de regeringsvoorstellen is de vrijwillige deelname. Geen plicht, maar eigen inbreng, beloning en enthousiasme drijft deze jongeren.


12 ‘Verplichte opvoedingsondersteuning moet’
Bas Levering
Interview met Rinda den Besten. Ruim een jaar geleden zijn de nieuwe gemeentebesturen aangetreden. De wethouders Jeugd en Gezin
in de grote steden laten sindsdien flink van zich horen. Ze zijn eigenlijk allemaal voor verplichte opvoedingsondersteuning. De Utrechtse wethouder Rinda den Besten (PvdA) kwam onder meer in het nieuws in verband met de problemen met de jeugd in de wijken Overvecht en Ondiep. Bas Levering sprak met haar over de manier waarop zij die problemen aanpakt en over de manier waarop haar persoonlijke opvattingen daarin doorwerken.

17 Zo zijn onze manieren
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

18 Reactie op de lezingen van Bas Levering en Andreas Kinneging / Is opvoeding een zaak van de overheid
Wim Slot
Bij dit juninummer van PiP Magazine ontvangen lezers de bundel “In het belang van het kind”, waarin pedagoog Bas Levering en rechtsfilosoof Andreas Kinneging ingaan op de vraag in hoeverre gezinsopvoeding een zaak van de overheid is. Hoewel volstrekt anders van inzet en toon, pleiten beiden voor een terughoudende rol van de overheid.

23 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

24 Onderpresteren in het basisonderwijs / Als er niet uitkomt wat er inzit
Geert Driessen & Ton Mooij
In het basisonderwijs presteren veel kinderen onder hun kunnen: hun leerprestaties zijn lager dan op grond van hun intelligentie mag worden verwacht. Op grond van eigen onderzoek concluderen Geert Driessen en Ton Mooij dat circa 16 procent van de leerlingen bij rekenen onderpresteert, bij taal zelfs 20 procent. Met name hoogbegaafden presteren onder hun kunnen, maar ook onder Turkse basisschoolleerlingen bevindt zich nog een reservoir aan verborgen talent.

29
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

30 Over het boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman
stukgeleZEN
Karin Dumasy

32 Wie zit er straks op het schellinkje?
Lara ten Broeke & Willem Bosveld
Ondanks inspanningen om meer mensen naar musea en theaters te trekken, blijft klassieke cultuur een vrijetijdsbesteding voor voornamelijk hoogopgeleide, welgestelde, autochtone Nederlanders van een zekere leeftijd. Het onderwijs in Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) probeert hier verandering in te brengen. Hoewel er nog weinig gezegd kan worden over de invloed van CKV op toekomstige cultuurparticipatie, concluderen
Lara ten Broeke en Willem Bosveld uit eigen onderzoek dat deze deelname voornamelijk wordt be•nvloed door ouders.


37 Kunnen opvoeders voorkomen dat het idealisme van jongeren uit de hand loopt?
PEDAGOGISCH NIEUWS
Doret de Ruyter

38 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827): Dilettant
in aanschouwelijk onderwijs en zelfwerkzaamheid
BIOGRAFIE
Wouter Pols
‘Van Pestalozzi weet de gemiddelde Nederlandse onderwijzer alleen dat hij een mislukt schoolmeester was, die erg geijverd heeft voor aanschouwelijk onderwijs,’ aldus Philip Kohnstamm bij Pestalozzi’s honderdste sterfdag tachtig jaar geleden. Bij de huidige leerkrachten is Pestalozzi zelfs geheel onbekend. En toch brengen ze een aantal van zijn onderwijsprincipes elke dag in praktijk, zo laat Wouter Pols zien in zijn biografische schets van het werk van deze Zwitserse onderwijspedagoog.

42 Levensbeschouwelijk onderwijs en de leefwereld
Ton Roumen
Het levensbeschouwelijk onderwijs is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is tegenwoordig meer aandacht voor de vragen en de leefwereld van jongeren. Leerlingen worden in staat gesteld leerervaringen op te doen in levensechte situaties. Twee inspirerende voorbeelden hiervan zijn de maatschappelijke stage en het kloosterbezoek.

45 Op schrift
Edu Dumasy
Recensie van het boek ‘Handboek ouders in de school’ van Peter de Vries.

46 Goede bedoelingen
DOWN & OUT
Peter van der Doef

48 Novosibirsk (Siberi‘) (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort