PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 12 (december 2006) Nr. 34

4 De kwestie van de canon is een echte pedagogische kwestie
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Pleegkind niet altijd terug naar ouders
– ‘Leraar heeft meer invloed op opvoeding dan ouders’
– Kinderen in groene wijken minder dik
– Allochtone en autochtone jongeren verschillen nauwelijks
– Inbakeren helpt jonge huilbaby’s
– Kloof tussen ouders en school overbruggen met grondwet
– ‘Jongeren verdienen geen volwassen straf’
– Veel onvrede bij moslimjongeren

8 Een taaltoets voor alle peuters?
Pieter Kousemaker
Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de invoering van een taaltoets om alle driejarige peuters te screenen op taalachterstanden. Geen goed idee, vindt orthopedagoog Pieter Kousemaker. Taalachterstanden vragen om een bredere aanpak en vroegere insteek dan een peutertoets kan bieden. In een alternatief voorstel laat Kousemaker zien hoe consultatiebureaus beter werk kunnen maken van vroegtijdige onderkenning.


12 Taalontwikkeling is onderdeel van de totale ontwikkeling
Reactie van orthopedagoog/spraakpatholoog Sieneke Goorhuis op het betoog van Pieter Kousemaker.

14 ‘Opgeven iets door te geven is funest’
Bas Levering
Interview met Wilna Meijer. Van professor Wilna Meijer verscheen een nieuw boek onder de titel Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs. Begin jaren negentig publiceerde ze als een van de eerste pedagogen over het probleem van culturele diversiteit. Bas Levering sprak met haar over de problemen in het Nederlandse onderwijs in het algemeen, en over de rol van de islamitische scholen in het bijzonder. Levert het islamitisch onderwijs een bijdrage aan de integratie of niet?

19 Slaaf Kindje Slaaf
Kind en Boek
Margriet Chorus
– Slaaf Kindje Slaaf

20 Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding een kans. Van oogappel tot twistappel
Liesbeth Groenhuijsen
Veel pedagogen vinden dat ouders bij echtscheiding eerder en beter rekening moeten houden met het belang van het kind. Volgens Liesbeth Groenhuijsen bestaat het belang van het kind niet. In netelige conflictsituaties rond echtscheiding gaat het erom de vele belangen en rechten tegen elkaar af te wegen om tot werkbare afspraken te komen die de ontwikkeling van het kind een dienst bewijzen. Het opstellen van een ouderschapsplan, dat naar verwachting bij wet verplicht zal worden, kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

24 Over het boek ‘De schippers van de Kameleon’ van H. de Roos
stukgeleZEN
Dirk Willem Postma


26 Recht doen aan verborgen talent
Pieter Span
Hoogbegaafdheid mag tegenwoordig in brede kring worden erkend, de vraag is of het in de praktijk voldoende wordt herkend. Als hoogbegaafdheid wordt afgelezen aan hoge schoolprestaties, hoe herken je dan een begaafd kind dat onderpresteert? En welke waarde moeten we hechten aan IQ-scores? In aansluiting op zijn artikel in de vorige PiP geeft Pieter Span antwoord op veelgestelde vragen over de (h)erkenning van hoogbegaafdheid.

30 Een geloof knutsel je zelf in elkaar
Maerten Prins
Het leven van jongeren is vergeven van tegenstrijdigheden. Ze kunnen en willen kiezen, maar verlangen ook naar iets dat hun keuzes zingeeft. Ze zien zichzelf als unieke individuen, maar willen ook ergens bijhoren. Volgens cultuurpsycholoog Maerten Prins ontwerpen jongeren uit de levensbeschouwelijke brokstukken die hun aangereikt worden hun eigen zingevingskader om deze spanningen het hoofd te bieden.

33 De pedagogiek van het uitje
OUDER & KIND
Liesbeth Sluiter

34 Gerard Jan Ligthart, meester van de hartepedagogiek
Barbara de Jong
Biografie. In zijn levensloop toonde Jan Ligthart zich een sociaal bewogen schoolmeester en inspirerend reformpedagoog, die ‘het volle leven’ de school binnenhaalde. Door zijn vernieuwingswerk werden in de oude ‘luisterschool’ van zijn tijd de contouren zichtbaar van een nieuwe school, waar liefde, zelfwerkzaamheid en aanschouwelijkheid vooropstonden. De schoolplaten van Cornelis Jetses en het Hoogeveense leesplankje herinneren nog altijd aan zijn vooruitstrevende schoolpedagogiek.

39 ‘Als de kat van huis is dansen de muizen in het voorhuis’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

40 Naar een moderne islamitische pedagogiek
Edu Dumasy
In het debat over islamitisch onderwijs duikt steeds dezelfde tegenstelling op tussen een orthodoxe islam en een verlichte westerse pedagogiek. Uit onvrede met deze patstelling wijst pedagoog Wilna Meijer in haar nieuwste boek op de onderbelichte tradities van islamitische verlichting en kritiek. In de verlichte idee‘n over persoonlijke oordeelsvorming (idjtihad) vindt Meijer aangrijpingspunten voor een vruchtbare dialoog tussen islamitische en westerse pedagogiek. Maar waarom komt die dialoog binnen het hedendaags islamitisch onderwijs zo moeilijk op gang?

44 Van verbouwen naar onderbouwen in de jeugdzorg
PEDAGOGISCH NIEUWS
Carlo Schuengel

45 Kiezen
DOWN & OUT
Peter van der Doef

46 Op schrift

Ton Beekman
Recensie van het boek ‘Het verlangen naar opvoeden’ van Jeroen J.H. Dekker.

47 Agenda

48 Kirghistan (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort