Pedagogische Studiën — Jrg. 91 (december 2014) nr. 5

Themanummer Sociaal emotioneel klimaat in de klas

284 Sociaal emotioneel klimaat in de klas
M. Brekelmans, J. van Tartwijk en S. Severiens
Informatie over het thema

288 Beleving van de peer context in de klas: samenhang met sociaal functioneren, academisch functioneren en zelfbeeld
H.J Boor-Klip, E. Segers, M.M.H.G. Hendrickx en A.H.N. Cillessen
Beschrijving van een onderzoek naar de beleving van leerlingen op het gebied van relaties tussen leerlingen.

302 De docent en het sociale klimaat in de klas: een exploratieve studie naar verschillende aspecten van docent-leerling relaties
L.C.A. Claessens, H.J.M. Pennings, A.C. van der Want, M. Brekelmans, P. den Brok en J. van Tartwijk
Studie naar welke aanvullende informatie andere indicatoren voor de kwaliteit van de docent-leerlingrelatie kunnen bieden ter verbetering van het sociale klimaat in de klas.

318 De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school
K. Verschueren, J. Cadima en S. Doumen
Longitudinale studie naar de unieke bijdrage van conflict in de dyadische leerkracht-kindrelatie, enerzijds, en emotionele steun van de leerkracht op klasniveau, anderzijds, aan de ontwikkeling van agressief gedrag tijdens de transitie van de kleuter- naar de lagere school.

332 Leerkracht-leerlingrelaties vanuit een motivationeel perspectief: het belang van betrokken en ondersteunende docenten
M.C.J.L Opdenakker
Benadering van leerkracht-leerlingrelaties vanuit een motivationeel perspectief met als theoretische basis de zelfdeterminatietheorie.

352 Discussie
T. Wubbels